สมุดรายชื่อ

คณะมนุษยศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
จิตวิทยา
น.ส.กชกร รุ่งรัศมี
Kotchakorn Rungratsamee
hm621010114

kotchakorn.rungratsamee

kotchakorn.rungratsamee

น.ส.กนกภรณ์ กาสี
Kanokporn Kasee
hm621010428

kanokporn.mild

kanokporn.kasee

น.ส.กมลชนก กิตติพัชระพงศ์
Kamolchanok Kittipatcharapong
hm621010429

kamolchanok.sense

kamolchanok.sense

น.ส.กฤตติกา ไทยนุกูล
Krittika Thainukul
hm631010424

krittika.thainukul

krittika.thainukul

น.ส.กฤษิกร ธนัทรัชต์
Kritsikorn Thanutruch
hm601010500

kritsikorn.gail

น.ส.กวินธิดา เสมอตระกูล
Kawinthida Samurtrakul
hm621010430

kawinthida.samurtrakul

kawinthida.samurtrakul

นายกษิดิศ จำปา
Kasidis Jumpa
hm611010078

kasidis.jumpa

kasidis.jumpa

นายก้องภพ ทุมมานนท์
Gongpob Thummanon
hm621010431

gongpob.thummanon

gongpob.thumm

น.ส.กัญชรส แปนเมือง
Kancharos Pandmuang
hm601010501

kancharos.mynt

kancharos.mynt

น.ส.กานต์วริสา ศราวิช
Karnwarisa Saravit
hm601010503

karnwarisa.saravit

karnwarisa.saravit

นายกิตติชัย ประกิระสา
Kittichai Prakirasa
hm601010504

kittichai.prakirasa

น.ส.กีรติ ยะรัตน์
Keerati Yarat
hm621010115

keerati.yarat

keerati.yarat

น.ส.กุลวดี สวัสดิ์ธรรมกิจ
Kulvadee Sawadtammakit
hm601010505

kulvadee.sawadtammakit

kulvadee.sawadtammakit

น.ส.เกตุสุดา เดชดารา
Katesuda Dechdara
hm611010523

katesuda.fern

katesuda.fern

น.ส.เกวรินทร์ นาคนิวิษฐ
Gavarrin Naknivid
hm601010506

gavarrin.naknivid

gavarrin.naknivid

น.ส.เกศินี ช่างเหล็ก
Kesinee Changlek
hm601010507

kesinee.changlek

kesinee.changlek

น.ส.เขมจิรา ถาวรทวีวงษ์
Kemjira Thavorntaveevong
hm631010425

kemjira.cherr

kemjira.cherr

นายคงกระพัน ชาตรี
Kongkrapan Chatree
hm601010508

kongkrapan.chatree

นายคณิศร วรรัตน์ชัยกุล
Kanisorn Voraratchaikul
hm631010142

kanisorn.field

kanisorn.field

น.ส.คริมา จันทรเกษม
Karima Chankasem
hm601010509

karima.chankasem

นายจตุมงคล สิริกาญจนากุล
Jatumongkol Sirikanchanakul
hm601010510

jatumongkol.sirikanchanakul

jatumongkol.sirikanchanakul

นายจักรกฤษณ์ เลี่ยมทอง
Jakkrit Liamthong
hm601010511

jakkrit.liamthong

jakkrit.liamthong

น.ส.จันทร์ธิดา วาตะ
Chanthida Wata
hm611010079

chanthida.wata

chanthida.wata

น.ส.จันทร์ประพา ทองนิน
Junprapa Thongnin
hm621010432

junprapa.thongnin

junprapa.thongnin

น.ส.จารุวรรณ กลางจันทา
Jaruwan Klangjanta
hm621010433

jaruwan.klangjanta

jaruwan.klangjanta

น.ส.จารุวรรณ เปรมมณีเขียว
Jaruwan Premmaneekiao
hm621010863

jaruwan.premmaneekiao

jaruwan.premmaneekiao

น.ส.จิตติมา ดีพันธ์
Jittima Deephan
hm601010512

jittima.deephan

น.ส.จิตราพร เบาแรง
Jittraporn Bourang
hm601010513

jittraporn.bourang

น.ส.จินตนา เจริญสุข
Jintana Charoensuk
hm601010514

jintana.cha

น.ส.จิรชยา บุญมาก
Jirachaya Boonmak
hm611010050

jirachaya.boonmak

jirachaya.boonmak

น.ส.จีรนันท์ ไทยสนธิ
Jiranun Thaisonti
hm621010434

jiranun.nan

jiranun.nan

น.ส.ฉันทกมน นัดนะรา
Chantakamon Nadnara
hm611010524

chantakamon.nnr

chantakamon.nnr

น.ส.ชญาน์พิมพ์ พิศัลยกุล
Chayapim Pisanyakun
hm621010435

chayapim.pan

chayapim.pisanyakun

น.ส.ชฎากาญจน์ ชินสีห์
Chadakan Chinnasee
hm621010436

chadakan.chinnasee

chadakan.chinnasee

น.ส.ชฎาณิศ ชอบประดิถ
Chadanit Chobpradit
hm611010525

chadanit.chobpradit

chadanit.chobpradit

น.ส.ชฎาพร ฤทธี
Chadaporn Ritthee
hm621010437

chadaporn.rittt

chadaporn.ritthee

น.ส.ชนรดา ชินรัตนลาภ
Chonrada Chinratanalab
hm621010438

chonrada.chin

chonrada.chin

น.ส.ชนิตา เดชชัยกุล
Chanita Dejchaikul
hm601010515

chanita.mai

น.ส.ชนิตา วิสุทธิ์
Chanita Wisut
hm621010117

chanita.wisut

chanita.wisut

น.ส.ชนิสรา รู้ยืนยงค์
Chanisara Ruyuenyong
hm601010516

chanisara.ruyuenyong

นายชยุตม์ เนาวพงศ์รัตน์
Chayut Naowapongrat
hm621010864

chayut.iceic

chayut.nao

น.ส.ชลัทปรินทร์ คำแพง
Chaladparin Kampaeng
hm601010517

chaladparin.rin

chaladparin.rin

น.ส.ช่อผกา แสงเพ็ชร
Chophaka Sangphet
hm601010518

chophaka.sangphet

chophaka.sangphet

น.ส.ชัญญานุช วรไพสิฐกุล
Chanyanuch Worrapaisitkul
hm631010426

chanyanuch.worrapaisitkul

chanyanuch.worrapaisitkul

น.ส.ชัญนิษา สุขจันทร์
Channisa Sukchan
hm631010793

channisa.sukchan

channisa.sukchan

นายชาคริต มาฝางนอก
Chakrit Mafangnok
hm601010519

chakrit.mafangnok

นายชินภัทร สุทธิสุนทรินทร์
Chinnapat Sutthisoontrin
hm621010865

chinnapat.first

chinnapat.first

น.ส.ชุตินันท์ ชัยมงคล
Chutinun Chaimongkol
hm601010520

chutinun.chaimongkol

น.ส.เชิญจุติ ยศถามี
Choenchuti Yosthamee
hm601010521

choenchuti.yosthamee

choenchuti.jjj

นายเชี่ยวชาญ ดิลกธราดล
Cheaocharn Diloktaradol
hm601010522

cheaocharn.diloktaradol

cheaocharn.diloktaradol

*กรณีที่ค้นหาแล้วไม่พบรายชื่อนิสิต เนื่องจากนิสิตยังไม่ได้ชำระเงินค่ารับรายงานตัวนิสิตใหม่