สมุดรายชื่อ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
คณะศิลปกรรมศาสตร์
อาจารย์ฐานวดี สถิตยุทธการ
Lecturer Tanawadee Satityuttakal
tanawadee
อาจารย์ดนัย แผ่นทอง
Lecturer Danai Phanthong
danai
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นลินี สีตะสุวรรณ
Assistant Professor Narinee Leethasuvan
narinee
อาจารย์พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์
Lecturer Polwat Lerskullawat
polwat polwat
อาจารย์พิชชากานต์ ช่วงชัย
Lecturer Phitchakan Chuangchai
phitchakan phitchakan
อาจารย์ภัทราพร เจริญรัตน์
Lecturer Pattrapon Jarauniat
pattrapon
ศาสตราจารย์อารี สุทธิพันธุ์
Professor A A
arees
สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์
อาจารย์ณัฐวดี ศรีคชา
Lecturer Nattawadee Srikacha
nattawadees nattawadees
อาจารย์ณิรชญา จังติยานนท์
Lecturer Nirachaya Jangtiyanont
nirachaya nirachaya nirachaya
อาจารย์ต่อพงษ์ ลิ่มลัญจกร
Lecturer Torpong Limlunjakorn
torpong torpong
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกฤต ใจสุดา
Assistant Professor Thanakit Jaisuda
thanakit thanakit
อาจารย์ปิติกมล นพเกตุ
Lecturer Pitikamol Nophaket
pitikamol pitikamol pitikamol
อาจารย์พรทิพย์ ธรรมจริยาพันธุ์
Lecturer Porntip Thamjariyaphan
porntipt porntipt porntipt
อาจารย์พรนารี ชัยดิเรก
Lecturer Pornnaree Chaidirak
pornnaree pornnaree
อาจารย์พรพิมล พจนาพิมล
Lecturer Pornpimol Podjanapznol
pornpimol pornpimol
อาจารย์ยงยุทธิ์ ผันแปรจิตร์
Lecturer Yongyuth Punpraejit
yongyuthp
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศีมาศ ประทีปะวณิช
Assistant Professor Simart Prateepavanich
simart simart
อาจารย์สืบสาย แสงวชิระภิบาล
Lecturer Suebsai Sangwachirapiban
suebsais suebsais
สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร
อาจารย์กฤตวิทย์ กฤตมโนรถ
Lecturer Krittarwit Kritmanorote
krittarwit krittarwit krittarwit
อาจารย์ณพงศ หอมแย้ม
Lecturer Naphoong Hormyam
napongh napongh
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทธพัชร์ น้อยสวัสดิ์
Assistant Professor Natthapat Noisawad
natthapat natthapat
อาจารย์บุษยมาศ มาลยมาน
Lecturer Budsayamas Malayaman
budsayamas budsayamas
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวิช อิศรางกูร ณ อยุธยา
Assistant Professor Suppawitch Isarankura
supawit supawit
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์ วิกรวงษ์วนิช
Assistant Professor Krit Vikornvongvanich
krit krit krit
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิดา ตังเดชะหิรัญ
Assistant Professor Janida Tangdajahiran
janida janida janida
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฌานิก หวังพานิช
Assistant Professor Chanick Wangphanich
chanick chanick chanick
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฏฐิกา สุนทรธนผล
Assistant Professor Nuttika Soontorntanaphol
nuttikas nuttikas nuttikas
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์
Assistant Professor Prapansak Pum-In
prapansak prapansak prapansak
อาจารย์ปวัตน์ชัย สุวรรณคังคะ
Lecturer Pawatchai Suwankangka
pawatchai pawatchai pawatchai
อาจารย์วาทิต สุวรรณสมบูรณ์
Lecturer Wathit Suwansomboon
wathit wathit wathit
อาจารย์วิภาต วิบูลย์ภาณุเวช
Lecturer Wipart Wiboonpanuvet
wipart wipart
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิชฌน์เศก ย่านเดิม
Assistant Professor Sitsake Yanderm
sitsakey sitsakey sitsakey
สาขาวิชานาฎศิลป์
อาจารย์โกมล ศรีทองสุข
Lecturer Komon Sritongsuk
komonsr komonsr komonsr
อาจารย์ชิตพล เปลี่ยนศิริ
Lecturer Chitpon Pleansiri
chitpon chitpon
อาจารย์ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์
Lecturer Thapanee Sungsitivdng
thapanees thapanees thapanees
อาจารย์ดาริณี ชำนาญหมอ
Lecturer Darinee Chamnanmor
darinee darinee
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรากร จันทนะสาโร
Assistant Professor Dharakorn Chandnasaro
dharakorn dharakorn dharakorn
อาจารย์ปรารถนา คงสำราญ
Lecturer Prattana Kongsamran
prattana prattana
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวดี มากพา
Assistant Professor Piyawadee Makpa
piyawadee piyawadee piyawadee
อาจารย์ภัสชล พลเจริญ
Lecturer Patchon Polcharoen
narisara narisara
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระวิวรรณ วรรณวิไชย
Assistant Professor Rawiwan Wanwichai
rawiwan rawiwan
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักษ์สินี อัครศวะเมฆ
Assistant Professor Ruksiney Acarasawa
ruksiney ruksiney
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีรัตน์ จีนพงษ์
Assistant Professor Sureerat Chenpong
sureeratc sureeratc
สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์
อาจารย์เด่นพงษ์ วงศาโรจน์
Lecturer Denpong Wongsarot
denpong denpong
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมศักดิ์ สุวิสุทธิ์
Assistant Professor Panomsak Suvisuit
panomsaks panomsaks panomsaks
อาจารย์พิศรวัส ภู่ทอง
Lecturer Pissaravas Pootong
pissarav pissarav
รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ ปัญญาตระกูล
Associate Professor Vivat Phanyatrakul
vivatpha
อาจารย์สมพงษ์ ลีระศิริ
Lecturer Sompong Leerasiri
sompongle sompongle sompongle
รองศาสตราจารย์สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
Associate Professor Sathit Thimwatbunthong
sathit sathit
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิธรรม โรหิตะสุข
Assistant Professor Fitthidham Rohitasul
sittidech sittidech sittidech