สมุดรายชื่อ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ
น.ส.กมลวรรณ โชคสวัสดิ์
Kamonwan Choksawa
fa601010396

kamonwan.choksawa

น.ส.กมลวรรณ ฤกษ์ดี
Gamonwan Raekdee
fa641010178

นายกษิดิศ อุตตะมะ
Kasidit Uttama
fa601010397

kasidit.uttama

น.ส.กานต์สินี จรุงพิรวงศ์
Kansinee Jarungpirawong
fa601010399

kansinee.pms

น.ส.กุลนาถ กองพรม
Kunlanad Kongprom
fa601010400

kunlanad.kongprom

นายคมสันต์ ถาดไธสง
Khomsan Thadtaisong
fa641010179

น.ส.จนัญญา ยาวะโนภาส
Janunya Yavanopas
fa641010180

น.ส.จิดาภา รัตนจันทรานนท์
Jidapa Rattanajantranon
fa601010401

jidapa.rattanajantranon

น.ส.จิราพร ขุนอาจ
Jiraporn Khunard
fa631010389

jiraporn.khunard

jiraporn.khunard

นายชญานนท์ พฤกษากร
Chayanon Pueksakron
fa641010181

นายชเล เสกธีระ
Chalay Sekteera
fa621010105

chalay.sekteera

chalay.sekteera

น.ส.ญาณิศา ทวีโคตร
Yanisa Taweekote
fa611010398

yanisa.taweekote

yanisa.taweekote

นายฐากูร ประทีปมโนวงศ์
Thakoon Prateepmanowong
fa591010542

thakoon.pra

thakoon.prateepmanowong

น.ส.ฐิตาภา ตั้งเผ่าวัฒนา
Titapa Tungpowwatthana
fa621010106

titapa.nmwn

titapa.nmwn

น.ส.ณัฐภัทร ภักดีวิทยากุล
Nutthapat Pakdeewittayakul
fa601010403

nutthapat.muai

nutthapat.muai

นายณัฐสิทธิ์ ฟองเขียว
Nattasit Fongkiew
fa611010026

nattasit.fongkiew

nattasit.fongkiew

น.ส.ณิชา ฉัตรสุนทโรจน์
Nichar Chatsuntaroj
fa601010404

nichar.chatsuntaroj

นายดีน ชัยตันติพงศ์
Dean Chaitantipongse
fa621010386

dean.cht

dean.cht

นายธนทัต จิรรุจิเรข
Thanatat Jirarujirake
fa641010183

น.ส.ธนภรณ์ วัชฤทธิ์
Thanaporn Watcharit
fa621010486

thanaporn.tae

thanaporn.watcharit

นายธีรเทพ เรืองณรงค์
Thirathep Rueangnarong
fa641010184

น.ส.นคนันทินี ตาไธสง
Nakananthinee Tathaisong
fa631010180

nakananthinee.tathaisong

nakananthinee.tathaisong

น.ส.นภัสสร ภักหาญสวัสดิ์
Napatsorn Pukhansawat
fa591010544

napatsorn.puk

น.ส.นราภัตร์ รอมาน
Narapat Roman
fa631010181

narapat.milk

narapat.milk

น.ส.บุญสิตา จูมอญ
Boonsita Jumorn
fa621010107

boonsita.nine

boonsita.jumorn

น.ส.ปริญญ์ลภัส ณัฏฐวณิช
Prinlapat Nattavanit
fa631010478

prinlapat.nattavanit

prinlapat.nattavanit

น.ส.ปวีณสมร ฉุยฉาย
Paweenasamorn Chuychay
fa631010479

paweenasamorn.chuychay

paweenasamorn.chuychay

น.ส.ปาณิสรา จันทรเสนา
Panisara Jantharasena
fa641010185

น.ส.ปิยฉัตร เชาว์มานะเดช
Piyachat Chaomanadech
fa611010028

piyachat.jeab

piyachat.jeab

น.ส.ปิยศรี แจ่มใส
Piyasi Jamsai
fa601010406

piyasi.jamsai

น.ส.ฝนดาว กระแจะจันทร์
Fondow Krachachan
fa601010407

fondow.krachachan

นายพฤฒพงษ์ มีชัยยศตระกูล
Phuttapong Meechaiyodtrakul
fa601010409

phuttapong.sing

phuttapong.sing

นายพิชญ์ชาศิลป์ หาสินทรัพย์
Pitchasin Hasinsup
fa631010481

pitchasin.hasinsup

pitchasin.hasinsup

น.ส.พิชญา ประเสริฐกุล
Pitchaya Prasertkul
fa621010387

pitchaya.real

pitchaya.pcy

น.ส.พิชญา อิทธิยาภรณ์
Pichaya Itthiyaporn
fa631010182

pichaya.itthiyaporn

pichaya.itthiyaporn

น.ส.พิชญาภา แย้มทุ่ง
Phitchayapha Yamthung
fa631010391

phitchayapha.yamthung

phitchayapha.yamthung

นายพิชัยภูษิต ใจมั่น
Phichaiphusit Jaiman
fa621010108

น.ส.พิมพ์มาดา กิตติวรรณวงศ์
Pimmada Kittiwannawong
fa601010410

pimmada.live

น.ส.พิมพิศา เลิศทัศนวงศ์
Pimpisa Lertthasanawongse
fa611010030

pimpisa.fei

pimpisa.fei

นายพีรธัช บุญมา
Peeratus Boonma
fa611010031

peeratus.boonma

peeratus.boonma

น.ส.แพรวา โพธิ์เจริญ
Pearwa Pocharoen
fa601010412

pearwa.pocharoen

น.ส.ภรภัทร ปัญญาสร้างสรรค์
Pornpat Panyasrangsan
fa611010032

pornpat.panyasrangsan

pornpat.panyasrangsan

น.ส.ภัทราพร เตชะมาถาวร
Pattaporn Taechamatawon
fa611010300

pattaporn.taechamatawon

pattaporn.taechamatawon

น.ส.ภัทรียา เจริญสุข
Phattareeya Charoensook
fa621010109

phattareeya.charoensook

phattareeya.charoensook

นายมงคล เขตคีรี
Mongkon Khetkeeree
fa611010034

mongkon.khetkeeree

น.ส.มลธิรา กลิ่นพิกุล
Monthira Klinpikuln
fa631010184

monthira.klinpikuln

monthira.klinpikuln

น.ส.มิกิ คาวาโน
Miki Kawano
fa601010413

miki.kawano

นายเมธี ภักดิ์เจริญ
Mathee Pakjaroen
fa621010110

mathee.pakjaroen

mathee.pakjaroen

น.ส.เมลิสา หาญทนง
Malisa Hantanong
fa601010414

malisa.hantanong

malisa.hantanong

น.ส.รวีมาศ รุ่งเรืองศรี
Raveemas Rungruengsri
fa621010111

raveemas.rungruengsri

raveemas.rungruengsri

*กรณีที่ค้นหาแล้วไม่พบรายชื่อนิสิต เนื่องจากนิสิตยังไม่ได้ชำระเงินค่ารับรายงานตัวนิสิตใหม่