สมุดรายชื่อ

คณะทันตแพทยศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
คณะทันตแพทยศาสตร์
นางสาวฐิฌา ตู้วัฒนะวาณิช
Miss Ticha Tuwatnawanit
ticha ticha
นางสาวณัฏฐริญา วงษ์เอี่ยม
Miss Nattariya Wongiam
nattariyaw nattariyaw nattariyaw
อาจารย์ธารากร สุนทรเกียรติ
Lecturer Taratorn Sundharagiati
taratorn
อาจารย์ธีรศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง
Lecturer Teerasak Damrongrungruana
teerasakd
อาจารย์ปัญญา ทรวงบูรณะกุล
Lecturer Panya Suangburanakull
panyas
อาจารย์ปัทมาศ จันทร์เฉิด
Lecturer Pathamas Chantaracherd
pathamas
อาจารย์เผด็จ พูลวิทยกิจ
Lecturer Phadet Phoolvittajakit
phadetp
อาจารย์พูนศิริ เลิศรัตนไพศาล
Lecturer Poonsiri Lertrattanapaisan
poonsiri
รองศาสตราจารย์เพชรรัตน์ ไกรวพันธุ์
Associate Professor Petcharat Kraivaphan
petcharatk
อาจารย์มลิสาร์ โลหกุล
Lecturer Marlisar Lohaakul
marlisar
รองศาสตราจารย์ยุทธนา ปัญญางาม
Associate Professor Yutthana Panyangam
yuttana
อาจารย์รุ่งกิจ หลีเจริญกุล
Lecturer Roongkit Leehacharoenkul
roongkit
อาจารย์วรวุฒ สหัสเนตร
Lecturer Worawut Sahatnet
worawuts
นายสรชัย เพทธรณินทรา
Mister Sorachai Teptoranintra
sorachai
อาจารย์สุชาดา ศังขวณิช
Lecturer Suchada Sankhavanija
suchadasan
นายสุรชัย ใหญ่เย็น
Mister Surachai Yaiyen
surachaiy
นายสุรศักดิ์ วลีอิทธิกุล
Mister Surasak Valeeittikul
surasakv
ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป
นางสาวกัญญณัช สุขแก้ว
Miss Ganyanat Sukhkaw
ganyanat ganyanat ganyanat
อาจารย์จิรดา ดุษฎีมีลาภ
Lecturer Chirada Dusadeemeelap
chirada chirada
อาจารย์ณัฐวดี เองสมบุญ
Lecturer Nutthawadee Engsomboon
nutthawadee nutthawadee nutthawadee
อาจารย์เบญญาดา ธีระอรรถเวช
Lecturer Benyada Theerautthavate
jittima jittima jittima
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะนารถ เอกวรพจน์
Assistant Professor Piyanart Ekworapoj
piyanart piyanart piyanart
รองศาสตราจารย์พรสวรรค์ ธนธรวงศ์
Associate Professor Bhornsawan Thanathornwong
pornsawa pornsawa pornsawa
อาจารย์พลาวัสถ์ เลาหรุ่งพิสิฐ
Lecturer Palawat Laoharungpisit
palawat palawat palawat
อาจารย์พิณแข รัชนี
Lecturer Pinkae Rajani
pinkae pinkae pinkae
อาจารย์พิมพ์สุภัค บุญมงคลรักษา
Lecturer Pimsupak Boonmongkolraksa
pimsupak pimsupak pimsupak
รองศาสตราจารย์ภาวิณีย์ ดิดรอน
Associate Professor Pavinee Didron
pavineep pavineep
อาจารย์สุธีรา เตชะธนะวัฒน์
Lecturer Suteera Techatanawat
suteerate suteerate
นางสาวอรพินธ์ สุขโพลง
Miss Orapin Sukplong
orapins orapins orapins
อาจารย์อรศรี กำจรฤทธิ์
Lecturer Aurasri Komchornrit
ornsri ornsri ornsri
อาจารย์อุษณีย์ ปึงไพบูลย์
Lecturer Usanee Puengpaiboon
usaneep usaneep
ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
Assistant Professor Kamolapatr Janyaprasert
kamolapa kamolapa kamolapa
อาจารย์กุลธิดา ปรคนธรรพ์
Lecturer Kulthida Porakonthun
kulthidap kulthidap kulthidap
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชนก อยู่เจริญ
Assistant Professor Kwanchanok Youcharoen
kwanchan kwanchan kwanchan
นางจันทร์ลา ฤทธิ์กระจาย
Mrs. Chanla Rithkhajay
chanla
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุธ แก้วสุทธา
Assistant Professor Nathawut Kaewsutha
nathawut nathawut nathawut
อาจารย์ธงชัย จิตมิตรสัมพันธ์
Lecturer Thongchai Jitmitsumphan
thongchaij thongchaij thongchaij
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ สมบุญธรรม
Assistant Professor Nonglak Sombuntham
nonglako nonglako
อาจารย์นรินี ชินะจิตพันธุ์
Lecturer Narinee Chinajitphan
narineec narineec narineec
อาจารย์นีรนาท ถิระศุภะ
Lecturer Neeranart Thirasupa
neeranart neeranart neeranart
นางสาวนุจรีย์ ขจรกลิ่นมาลา
Miss Nootjaree Kajhonglinmala
nootjaree nootjaree
อาจารย์พัฒนพงส์ จาติเกตุ
Lecturer Phatanaphongse Chatiketu
phatanaphongse phatanaphongse phatanaphongse
อาจารย์วรชน ยุกตานนท์
Lecturer Vorachon Yuktarnonda
vorachon vorachon vorachon
อาจารย์วัลลภิษฐ์ สุคนธชาติ
Lecturer Wallapit Sukonthachat
wallapit wallapit wallapit
อาจารย์วิชิดา ฉวีวรรณากร
Lecturer Wichida Chaweewannakorn
wichida wichida wichida
อาจารย์สรัญญา เสรีรักษ์จุฑารังษี
Lecturer Saranya Serirukchutarungsee
saranyase saranyase
อาจารย์เสรีนา สิรรัตน์ สกุลณะมรรคา
Lecturer Serena Siraratna Sakoolnamarka
serena serena
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกชัย ชุณหชีวาโฉลก
Assistant Professor Ekachai Chunhacheevachaloke
ekachai ekachai ekachai
ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์
อาจารย์กตัญญู หลิมไชยกุล
Lecturer Katanyoo Limchaikul
katanyoo katanyoo katanyoo
นางกิ่งแก้ว บุญผ่อง
Mrs. Kingkeaw Boonpong
kingkeaw kingkeaw