สมุดรายชื่อ

คณะทันตแพทยศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
ทันตแพทยศาสตร์
น.ส.กนกกร กิจกาญจนมงคล
Kanokkorn Kijkanjanamongkol
dt581010053

kanokkorn.moo

kanokkorn.moo

น.ส.กมนนัทธ์ วังสถาพร
Kamonnat Wangsathaporn
dt621010009

kamonnat.wangsathaporn

kamonnat.wang

น.ส.กมลพร ถาวรเวช
Kamonporn Thavaravej
dt581010002

kamonporn.thavaravej

kamonporn.thavaravej

น.ส.กรกนก กุลปวีณ
Kornkanok Kulpaween
dt611010003

kornkanok.kulpaween

kornkanok.kulpaween

น.ส.กฤตพร จันดา
Krittaporn Junda
dt601010001

krittaporn.junda

krittaporn.junda

น.ส.กฤติกานต์ จิวะรังสินี
Krittikarn Jivarungsinee
dt611010004

krittikarn.jiva

krittikarn.jiva

นายกฤษฎา ล้อประเสริฐ
Krisada Lawprasert
dt591010001

krisada.ben

krisada.ben

นายกฤษฎา ศิวิลัยซ์
Kritsada Sivilaiz
dt611010005

kritsada.arm

kritsada.arm

น.ส.กอพลอย ใจละม่อม
Gorploy Jailamom
dt621010010

gorploy.jailamom

gorploy.jailamom

น.ส.กัญญณัช ฉัตรภูเศวตร
Kunyanut Chatphusawet
dt581010003

kunyanut.punch

kunyanut.punch

น.ส.กัลยรัตน์ ดำรงทวีศักดิ์
Kanyarat Damrongtaveesak
dt631010001

kanyarat.ting

kanyarat.ting

น.ส.กาญจน์หทัย รมยาคม
Kanhathai Romyakom
dt601010002

kanhathai.mean

kanhathai.mean

น.ส.กาญจนา ชูศรีสุข
Karnchana Choosrisuk
dt591010002

karnchana.cho

karnchana.cho

นายกานต์ธีร์ ศรียุทธศักดิ์
Gandhi Sriyudthsak
dt611010006

gandhi.sriyudthsak

gandhi.sriyudthsak

น.ส.กานต์สิรี จำปา
Kansiree Champa
dt571010043

kansiree.champa

kansiree.champa

นายกาบกมล ลิมังกูร
Garbkamol Limangkul
dt621010011

garbkamol.polo

garbkamol.polo

นายกิจติกร รัตตะนาธิป
Kijtikorn Rattanatip
dt611010007

kijtikorn.first

kijtikorn.first

นายกิตติโชติ แซ่แต้
Kittichot Saetae
dt621010001

kittichot.saetae

kittichot.saetae

นายกิตติพัฒน์ ลีลาอดิศร
Kittipat Leela-Adisorn
dt621010002

kittipat.lee

kittipat.leelaadisorn

น.ส.กุลรดา รุจาธนนันท์
Kulrada Rujadhanananda
dt611010008

kulrada.dent

kulrada.dent

น.ส.เขมขนิษฐ์ ตันติพลพันธ์
Khemkhanit Tantiphonphan
dt591010003

khemkhanit.tantiphonphan

khemkhanit.tantiphonphan

นายคณิน มหาประดิษฐกุล
Kanin Mahapraditkul
dt611010009

kanin.mahapraditkul

kanin.mahapraditkul

นายคมชาญ เบญจบุญนนท์
Komchan Benchaboonnon
dt591010004

komchan.benchaboonnon

komchan.benchaboonnon

น.ส.งามลักษณ์ โกวิทเสถียรชัย
Ngamluck Kowitsatheanchai
dt621010013

ngamluck.dent

ngamluck.kow

น.ส.จริยา เจิดแจ่มจรัส
Jariya Jerdjamjarat
dt591010005

jariya.jry

jariya.jry

น.ส.จันทรัสม์ ไกรวัลย์
Jantarat Kraiwan
dt591010029

jantarat.krai

jantarat.krai

น.ส.จิณณ์วรา เลิศปัญญานภาพร
Jinwara Lertpanyanapaporn
dt571010077

jinwara.jinn

jinwara.jinn

นายจิณณะ วิโรจน์บุญเกียรติ
Jinna Virojboonkiate
dt601010054

jinna.dtswu

jinna.dtswu

น.ส.จิดาภา สุทธาโรจนา
Jidapa Suttarojana
dt581010004

jidapa.sutt

jidapa.sutt

น.ส.จิดาภา บัวน้อย
Jidapa Burenoi
dt631010063

jidapa.burenoi

jidapa.burenoi

น.ส.จิตรศิริ จันทะศรี
Jitsiri Juntasri
dt611010010

jitsiri.juntasri

jitsiri.juntasri

น.ส.จิรชยา สิริรัตนปัญญา
Jirachaya Sirirattanapanya
dt591010041

jirachaya.bnz

jirachaya.bnz

นายจิรณัฐ เหมือนปั้น
Jiranut Muanpan
dt581010056

jiranut.bank

jiranut.bank

นายจิรภัทร ปรารถนาดี
Jirapat Pratanadee
dt611010011

jirapat.pratanadee

jirapat.pratanadee

นายจิรภัทร จิราตระกาล
Jirapat Jiratrakan
dt621010014

jirapat.rew

jirapat.rew

นายจิรภาค จาตุรนต์
Jiraphak Jaturont
dt581010057

jiraphak.jump

jiraphak.jump

นายจิรวัฒน์ พงไธสงค์
Jirawat Pongthaisong
dt581010026

jirawat.feem

jirawat.feem

นายจิรวัฒน์ วัฒนรังสรรค์
Jirawat Wattanarungsan
dt631010009

jirawat.wat

jirawat.wat

น.ส.จิรัชญา จันทร์อวยชัย
Jiratchaya Chanuaychai
dt601010003

jiratchaya.chanuaychai

jiratchaya.chanuaychai

น.ส.จิรัชยา ชูประสิทธิ์
Jirachaya Chuprasit
dt581010005

jirachaya.min

jirachaya.min

น.ส.จีรภัทร กาญจนาคาร
Jirapat Kanchanakhan
dt601010055

jirapat.kan

jirapat.kan

นายเจตณัฐ เฉลิมเกียรติ
Jettanut Chalermkiat
dt611010012

jettanut.chalermkiat

jettanut.chalermkiat

น.ส.ฉัตรพร ต้นโพธิ์ทอง
Chattaporn Thonphothong
dt621010015

chattaporn.pop

chattaporn.pop

นายเฉลิมพล กุมพิมล
Chaloempon Kumpimol
dt621010016

chaloempon.kum

chaloempon.kumpimol

น.ส.ชญานันทน์ ก้องฟ้าภักดิพงศ์
Chayanun Kongfahpakdipong
dt621010003

chayanun.jingg

chayanun.jing

น.ส.ชญานิศ ดิฐพงศ์ภักดี
Chayanit Dittapongpakdee
dt601010005

chayanit.dit

chayanit.dit

น.ส.ชนกนันท์ กรุณา
Chanoknan Karuna
dt631010010

chanoknan.karuna

chanoknan.karuna

น.ส.ชนกสม ตระกูลไตรตรึง
Chanoksom Trakultritrung
dt621010017

chanoksom.ray

chanoksom.ray

น.ส.ชนัญชิดา บัณฑูรประยุกต์
Chanunchida Buntoonprayuk
dt601010006

chanunchida.ggg

chanunchida.ggg

น.ส.ชนากานต์ ลิ้มตระกูลธงชัย
Chanakan Limtakunthongchai
dt591010006

chanakan.limtakunthongchai

chanakan.limtakunthongchai

*กรณีที่ค้นหาแล้วไม่พบรายชื่อนิสิต เนื่องจากนิสิตยังไม่ได้ชำระเงินค่ารับรายงานตัวนิสิตใหม่