สมุดรายชื่อ

คณะเภสัชศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
คณะเภสัชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ปราณี ใจอาจ
Associate Professor Pranee Chaiat
phpranee
สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติมา มานะกิจ
Assistant Professor Chittima Managit
chittimm
รองศาสตราจารย์ชุติมา วีรนิชพงศ์
Associate Professor Chutima Wiranidchapong
chutimav chutimav chutimav
อาจารย์ดวงรัตน์ ชูวิสิฐกุล
Lecturer Duangratana Shuwisitkul
duangrats duangrats duangrats
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนู ทองนพคุณ
Assistant Professor Thanu Thongnopkoon
thanu thanu thanu
อาจารย์ภัทรวิทย์ รักษ์ทอง
Lecturer Pattarawit Rukthong
pattarawit pattarawit pattarawit
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราวดี บูรณตระกูล
Assistant Professor Pattravadee Buranatrakul
pattravadee pattravadee
อาจารย์วนัสนันท์ กาจธัญญการ
Lecturer Wanassnant Kajthunyakarn
wanassnant wanassnant wanassnant
รองศาสตราจารย์วัลลภ วีชะรังสรรค์
Associate Professor Wanlop Weecharangsan
wanlop wanlop
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุจิมน ตันวิเชียร
Assistant Professor Sujimon Tunvichien
sujimon
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร นิ่มกุลรัตน์
Assistant Professor Sathaporn Nimkulrat
sathapor sathapor
สาขาวิชาเภสัชเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานิศ ศรชัยธวัชวงศ์
Assistant Professor Chayanid Sornchaithawatwong
chayanid chayanid
รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ หงส์รัตนาวรกิจ
Associate Professor Tapanee Hongratanaworakit
tapanee
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา นาผล
Assistant Professor Nittaya Naphon
nittas nittas
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญตา ฉัตร์วีระสกุล
Assistant Professor Boonta Chutvirasakul
boontac boontac boontac
อาจารย์พรทิพา เอี่ยมสำอางค์
Lecturer Porntipa Aiemsum-Ang
porntipa porntipa porntipa
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรวีร์ นันท์ธนะวานิช
Assistant Professor Patcharawee Nanthanavanich
patcharw patcharw
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนพร พัฒนภักดี
Assistant Professor Wattanaporn Pattanapukdee
wattanap wattanap
รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ สามี
Associate Professor Weerasak Samee
weerasak weerasak
รองศาสตราจารย์สุวรรณา วรรัตน์
Associate Professor Suwanna Vorarat
suwannav suwannav
สาขาวิชาเภสัชเวท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา วีระเสถียร
Assistant Professor Lalita Wirasathien
lalitawi lalitawi
รองศาสตราจารย์วรพรรณ สิทธิถาวร
Associate Professor Worapan Sitthithaworn
worapan worapan
อาจารย์วิภาพร เสรีเด่นชัย
Lecturer Vipaporn Sareedenchai
vipaporn vipaporn vipaporn
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ อธิคมกุลชัย
Assistant Professor Sirivan Athikomkulchai
sirivan sirivan sirivan
รองศาสตราจารย์สริน ทัดทอง
Associate Professor Sarin Tadtong
sarin sarin
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
อาจารย์กมลภัทร์ วงศ์ทวีปกิจ
Lecturer Kamonphat Wongtaweepkij
kamonphat kamonphat
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ ตรีศักดิ์
Assistant Professor Charoen Treesak
charoen charoen charoen
อาจารย์ชัยศิริ เหลืองสินศิริ
Lecturer Chaisiri Luangsinsiri
chaisiri chaisiri
อาจารย์ธนพัฒน์ ชัยะโสตถิ
Lecturer Thanaputt Chaiyasothi
thanaputt thanaputt thanaputt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัยนา สันติยานนท์
Assistant Professor Naiyana Santiyanon
naiyanap naiyanap
อาจารย์พชรภรณ์ เผื่อนพินิจ
Lecturer Pacharaporn Phueanpinit
pacharapornp pacharapornp pacharapornp
อาจารย์พนารัตน์ แสงแจ่ม
Lecturer Panarat Sangjam
panarat panarat panarat
อาจารย์มณฑิรา ตันตสวัสดิ์
Lecturer Montira Tantasawat
montira montira
รองศาสตราจารย์มยุรี ตั้งเกียรติกำจาย
Associate Professor Mayuree Tangkiatkumjai
mayureet mayureet
รองศาสตราจารย์วรรณคล เชื้อมงคล
Associate Professor Wannakon Chuemongkon
wannakon wannakon wannakon
อาจารย์สิรนันท์ กลั่นบุศย์
Lecturer Siranan Klanbut
siranan siranan siranan
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล ยี่ภู่
Assistant Professor Suwimon Yeephu
suwimony suwimony
อาจารย์อรรัมภา ชื่นชม
Lecturer Onrumpha Chunchom
onrumpha onrumpha onrumpha
สาขาวิชาชีวเภสัชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรวดี กฤษณพันธุ์
Assistant Professor Chutwadee Krisanapun
chatwadee chatwadee chatwadee
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร อยู่ปาน
Assistant Professor Nattaporn Yoopan
nattapor nattapor
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตุลยา โพธารส
Assistant Professor Tulaya Potaros
tulaya tulaya tulaya
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา แจ่มผล
Assistant Professor Panida Jampole
panida panida
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุทิตา หิรัญสาย
Assistant Professor Muthita Hirunsai
muthita muthita muthita
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งเพชร แก้วเกษ
Assistant Professor Roongpetch Keowkase
roongpet roongpet
รองศาสตราจารย์ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ
Associate Professor Rith Watthanachaiyingcharoen
rith rith
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล พันธุเวทย์
Assistant Professor Wimon Phuntuwate
wimon wimon
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวินท์ พร่างแสงทอง
Assistant Professor Orawin Prangsaengtong
orawin orawin orawin
สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคม
รองศาสตราจารย์กัญคดา อนุวงศ์
Associate Professor Kunncadah Anuwong
kunyada kunyada
อาจารย์ตุลาการ นาคพันธ์
Lecturer Tulakarn Nakpun
tulakarn tulakarn tulakarn
อาจารย์ประพฤทธิ์ สวัสดิ์วิภาชัย
Lecturer Braprut Sawatwipachai
braprut braprut braprut