สมุดรายชื่อ

คณะเภสัชศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี ดวงจันทร์
Assistant Professor Patcharee Duangchan
patcharo patcharo
สำนักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
นายกมล หมั่นดี
Mister Kamon Mundee
kamonm kamonm
นายจักรภพ บุญรำพรรณ
Mister Jakaphob Bunrumphan
jakaphob jakaphob jakaphob
นางจุลี เนียมเนตร
Mrs. Julee Niemnate
julee julee
นายเจริญชัย สัมฤทธิ์
Mister Jarungcha Carant
jarungcha jarungcha
นายฉัตรชัย บุญมา
Mister Chutchai Boonma
chutchai chutchai chutchai
นางสาวชยาภา อ่อนศรี
Miss Chayapa Onsri
chayapa chayapa
นายชัษณุพงศ์ มายา
Mister Chatsanupong Maya
chatsanupong chatsanupong
นางสาวณภัสสร ศรีภูธร
Miss Napatsorn Sriputhon
napassorn napassorn
นายณรงค์ มูลศรี
Mister Narong Mulsri
narongmu narongmu narongmu
นางสาวณัฐณิชา อาษานอก
Miss Nutnicha Asanok
nutnichaa nutnichaa
นายนิพันธ์ เนียมปาน
Mister Nipat Meamphan
nipatm nipatm
นางสาวนิศา อุบลทิพย์
Miss Nisa Uboltip
nisau nisau
นางสาวเนตรรุจี จันทร์หอม
Miss Netrujee Junhom
netrujee netrujee netrujee
นายปราโมทย์ พงศ์พิสุทธิโกศล
Mister Pramot Pongpisuttigosol
pramotp pramotp
นางสาวเปรมจิตร์ ชนะมาร
Miss Pramchit Chanamarn
pramchit pramchit
นางสาวพรทิพย์ ศุภเกียรติกุล
Miss Porntip Suphakietikul
porntipsup porntipsup
นางสาวพัชรนันท์ พิมพิลัย
Miss Patcharanan Pimpilai
thanyananpi thanyananpi thanyananpi
นางสาวพันธุ์มณี อินทนาศักดิ์
Miss Punmanee Intanasak
punmanee
นางสาวพิชญ์ญาภัค เจียมจรัสโชค
Miss Pitchayapak Chiamcharatchok
pitchanat pitchanat
นายไพรรัตน์ พลจร
Mister Phairat Pholjhon
phairat
นางรมิดา พุกพูน
Mrs. Ramida Pukpoon
ramida
นางสาววรีรัตน นำศรีเจริญกุล
Miss Wareerat Numsreecharoenkun
wareerat wareerat
นางสาววัลลภา จิตตะชัย
Miss Wullapa Jittachai
wullapa wullapa
นางวิชญาพร พินสำแดง
Mrs. Wichayaporn Pinsumdang
wichayaporn wichayaporn
นายวิชาญชัย เทียนคูณ
Mister Vichanchai Theankoon
vichanchait vichanchait
นายสมชาย หลวงสนาม
Mister Somchai Luangsanam
somchail somchail
นายสมัย นาวงษ์
Mister Samai Nawong
samain samain
นางสาวสิรินทิพย์ กลิ่นจันทร์
Miss Sirintip Klinjan
sirintip sirintip sirintip
นางสาวสุนันทา มูลศรี
Miss Sunanta Moolsri
sunantamo sunantamo sunantamo
นางสาวสุนี ศิริพิสุทธิวิมล
Miss Sunee Siripisuttiwimol
sunees
นายอนันต์ สิมมา
Mister Anant Simma
anants anants anants
นายอรรถสิทธิ์ จำรัสทอง
Mister Autasit Jumrattong
autasit autasit
นายเอกรัฐ บุญรำพรรณ
Mister Akarat Boonramphan
akarat akarat