สมุดรายชื่อ

คณะเภสัชศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
การบริบาลทางเภสัชกรรม
น.ส.กชกร กุดกุง
Gochagorn Goodgoong
ph591010114

gochagorn.jean

gochagorn.jean

น.ส.กรณิสรา ชำนาญยุทธภูมิ
Kornnisara Chamnarnyuttapoom
ph631010032

kornnisara.cham

kornnisara.cham

น.ส.กรวรรณ ไวทยะโชติ
Korawan Waithayachot
ph581010122

korawan.wai

korawan.wai

นายกฤตวร แซ่จัง
Kritavon Saejung
ph611010082

kritavon.saejung

kritavon.saejung

นายกฤษณะ สิงห์ป้อง
Kritsana Singpong
ph601010025

kritsana.singpong

kritsana.singpong

นายกวินภพ กัญจนบุศย์
Kawinpop Kunjanabud
ph631010033

kawinpop.win

kawinpop.win

นายกษิภัท ปัญญาไว
Kasiphat Panyawai
ph601010070

kasiphat.game

kasiphat.game

น.ส.กาญจนา มลามาตย์
Kanjana Malamart
ph581010123

kanjana.malamart

kanjana.malamart

น.ส.กาญวิภา คำทาสี
Kanwipha Khamthasee
ph591010115

kanwipha.dream

kanwipha.dream

น.ส.กุลนิษฐ์ ภู่ทวี
Kunlanid Phutawee
ph581010124

kunlanid.phutawee

kunlanid.phutawee

น.ส.กุลสตรี พานิชย์
Kunlasatri Panich
ph591010116

kunlasatri.pang

kunlasatri.panich

นายเกียรติศักดิ์ มุ่งอุ่นกลาง
Kiattisak Mungauneklang
ph591010117

kiattisak.flook

kiattisak.flook

น.ส.เขมจิรา เฉลิมสุข
Kemjira Chalermsuk
ph611010083

kemjira.chalermsuk

kemjira.chalermsuk

น.ส.เขมมิกา แย้มเยื้อน
Misskhemmika Yaemyuean
ph611010084

misskhemmika.khem

misskhemmika.khem

นายคณิศร เลิศพัฒนศักดิ์
Khanisorn Lertpattanasak
ph591010118

khanisorn.iclt

khanisorn.iclt

นายฆณศัพท์ โฉมกระโทก
Kanasup Chomkratoke
ph631010002

kanasup.chomkratoke

kanasup.chomkratoke

น.ส.งามสิรี คุรุธัช
Ngamsiree Khuruthat
ph581010125

ngamsiree.khuruthat

ngamsiree.khuruthat

น.ส.จณัญญา ศรีสุข
Jarnunyar Srisukh
ph611010014

jarnunyar.srisukh

jarnunyar.srisukh

น.ส.จิณณพัต โอนอิง
Jinnapat Owning
ph601010135

jinnapat.owning

jinnapat.owning

น.ส.จิดาภา คุณดิลกพาณิชย์
Jidapa Kundilhokpanich
ph591010119

jidapa.smile

jidapa.kun

น.ส.จิตรวดี สืบนุการณ์
Jitvadee Suebnukarn
ph601010071

jitvadee.suebnukarn

jitvadee.suebnukarn

นายจิรวัฒน์ ฉิมชั้น
Jirawat Chimchan
ph581010126

jirawat.chimchan

jirawat.chimchan

น.ส.จิรัชญา วงษ์ชุ่มเย็น
Jirachaya Vongchumyen
ph611010085

jirachaya.ning

jirachaya.ning

นายจิรัฏฐ์ สายสนั่น ณ อยุธยา
Jirat Saisanunnaayutthaya
ph601010136

jirat.saisanunnaayutthaya

jirat.saisanunnaayutthaya

นายจิรัฐกรน์ ชัยสุรินทร์
Jiratkorn Chaisurind
ph631010003

jiratkorn.chaisurind

jiratkorn.chaisurind

น.ส.เจนจิรา ชูวงษ์
Jenjira Choowong
ph591010120

jenjira.choowong

jenjira.choowong

นายเจษฎา แสนศรี
Jetsada Sansee
ph611010086

jetsada.sansee

jetsada.sanse

นายฉัตริน วงศ์วิวัฒน์
Chattarin Wongwiwat
ph631010034

chattarin.wongwiwat

chattarin.wongwiwat

น.ส.ชญาภรณ์ ชุมภูเทพ
Chayaporn Choompoothep
ph631010035

chayaporn.rrbb

chayaporn.rrbb

น.ส.ชลลดา เชยชม
Chonlada Chaychom
ph601010048

chonlada.miv

chonlada.miw

น.ส.ชโลวรรณ์ แก้วประเสริฐ
Chalowon Gawpraserd
ph591010121

chalowon.mmclw

chalowon.mmclw

นายชุมพล สุพิพัฒนโมลี
Chumphol Supipattanamolee
ph631010004

chumphol.supipattanamolee

chumphol.supipattanamolee

น.ส.ซูมัยยะห์ ยีมะยี
Sumaiyah Yeemayee
ph611010087

sumaiyah.exo

sumaiyah.exokm

น.ส.ญาณิศา อติภัควัฒน์
Yanisa Atipakawat
ph591010070

yanisa.atipakawat

yanisa.atipakawat

น.ส.ฐิตพิชชา ฉัตรศักดารักษ์
Titapitcha Chatsakdarak
ph631010005

titapitcha.ttn

titapitcha.ntt

น.ส.ฑิตฐิตา อินตาต่อ
Thittitar Intator
ph611010088

thittitar.intator

thittitar.intator

น.ส.ฑิตยา จุ้ยศรีแก้ว
Thitaya Juisrikaew
ph581010035

thitaya.juisrikaew

thitaya.juisrikaew

น.ส.ณัชชา บำรุงวงศ์พัฒน์
Natchar Bamrungwongpat
ph591010026

natchar.nat

natchar.nat

น.ส.ณัชชา ร้อยแก้ว
Nutcha Roikaew
ph601010049

nutcha.roikaew

nutcha.roikaew

น.ส.ณัฏฐพัชร์ อินทร์หอม
Nattapat Inhom
ph621010003

nattapat.inhom

nattapat.inhom

น.ส.ณัฐชา มีชำนาญ
Nuttacha Meechamnan
ph591010074

nuttacha.mee

nuttacha.mee

น.ส.ณัฐชา ขันทา
Natcha Khantha
ph601010137

natcha.bwbow

natcha.khantha

น.ส.ณัฐชา พนะสันต์
Natcha Panasan
ph611010090

natcha.natch

natcha.pam

นายณัฐนนท์ เอมะสุวรรณ
Nattanon Emasuwan
ph601010138

nattanon.emasuwan

nattanon.emasuwan

น.ส.ณัฐนันท์ วิภวพาณิชย์
Nattanan Viphavaphanich
ph621010004

nattanan.mint

nattanan.viphavaphanich

น.ส.ณัฐนันท์ พจนารถลาวัณย์
Nathanan Pojanardlawan
ph621010041

nathanan.nice

nathanan.nice

น.ส.ณัฐมล ศิริพงษ์
Nuttamon Siripong
ph591010122

nuttamon.faii

nuttamon.faii

น.ส.ณัฐริฎา ประมงคล
Nuttarida Pramongkhon
ph581010129

nuttarida.pramongkhon

nuttarida.pramongkhon

น.ส.ณัฐริมา เอี่ยมโซ้
Nattarima Aiamso
ph601010139

nattarima.ntt

nattarima.ntt

น.ส.ณิชนันท์ เพ็งอ่อน
Nichanan Peangon
ph581010130

nichanan.peangon

nichanan.pea

*กรณีที่ค้นหาแล้วไม่พบรายชื่อนิสิต เนื่องจากนิสิตยังไม่ได้ชำระเงินค่ารับรายงานตัวนิสิตใหม่