สมุดรายชื่อ

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
ฝ่ายผลิตและบริการสื่อการเรียนรู้
นายกิตติพงศ์ อินทรพานิช
Mister Kittipong Intarapanit
kittipongi kittipongi
นางจุไรรัตน์ ดีเทียนอินทร์
Mrs. Churairat Deetian-In
churairat churairat
นายชัยพร สุวรรณประสพ
Mister Chaiporn Suwanparsop
chaiporns chaiporns
นายณัฐนัย ศรีโรจน์
Mister Natthanai Srirochana
natthanai natthanai natthanai
นายเด่นชัย ทองรัสมี
Mister Denchai Thongrussamee
denchai denchai denchai
นายไพรัตน์ ดีเทียนอินทร์
Mister Pirat Deetian-In
pairatd pairatd
นายภูวศิษฐ์ สุริยชัยโยธิน
Mister Phuwasit Suriyachaiyothin
phuwasit phuwasit phuwasit
นางมานิตา ภัยวิมุติ
Mrs. Manita Phaivimut
manitas manitas manitas
นายเมธี คชาไพร
Mister Methee Kachapai
methee
นายฤทธิกุล จุลวรรณา
Mister Rittikul Julwanna
rittikul rittikul rittikul
นายวิชัยยุทธ ทองมาก
Mister Vichaiyut Tongmak
vichaiyut vichaiyut
นายสุเมธ กลิ่นหอม
Mister Sumet Klinhom
sumetk sumetk sumetk
ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา
นางสาวจิราภา ชินวรรโณ
Miss Jirapa Chinwonno
jirapach jirapach jirapach
นายพงศ์ปณต ทองขาว
Mister Pongpanote Tongkaow
pongpanote pongpanote
นางสาวพิมพ์ชนก คำชัย
Miss Phimchanok Khamchai
phimchanok phimchanok phimchanok
สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
นายกรสุวรรณ์ ศดิสสุวรรณกุล
Mister Kornsuwan Sadidsuwannakun
kornsuwan kornsuwan kornsuwan
นางสาวศิริพัตร์ ตันเสถียร
Miss Siripat Tansathien
siripat siripat
นางสาวสายรุ้ง ลิวัลย์
Miss Sairung Liwan
sairungl sairungl
นางสาวสุกัญญา หงษาครประเสริฐ
Miss Sukunya Hongsakonprasert
sukunya sukunya
นางสาวอรวรรณ ภูมี
Miss Orawan Pumee
orawanpu orawanpu