สมุดรายชื่อ

คณะวิทยาศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
คณะวิทยาศาสตร์
ศาสตราจารย์ณรงค์ ปั้นนิ่ม
Professor ณรงค์ ปั้นนิ่ม
narongp
อาจารย์ประชา ตระการศิลป์
Lecturer Mr.pracha Trakarnsilp
pracha
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนอ อัศวรุจานนท์
Assistant Professor Panor Asvarujanon
panor
อาจารย์พนิต วิชาตรง
Lecturer - -
phanit
อาจารย์พิทักษ์ ศีลรัตนา
Lecturer Mr.pitak Silratana
pitaksil
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา สัมพันธชิต
Assistant Professor Ratana Sampantachit
ratanasu
อาจารย์วลัย อิมทรัมพรรย์
Lecturer Valai Indrambarya
valai
รองศาสตราจารย์สุนิตย์ สุขสำราญ
Associate Professor Sunit Suksamrarn
sunit
อาจารย์อนุรักษ์ พันธุ์รัตน์
Lecturer Anurak Dowloy
anurak
ภาควิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์กฤษณ์ ประสิทธิโชค
Lecturer Krit Prasittichok
kritp kritp kritp
อาจารย์กาญจนา พานิชการ
Lecturer Karnchana Panichakarn
karnchan
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญ เพียซ้าย
Assistant Professor Khawn Piasai
khawn khawn khawn
อาจารย์จิตตินาถ รัตนมุง
Lecturer Jittinart Rattanamoong
jittinart jittinart
นางฉัตรพร ปุณะศิริ
Mrs. Chartporn Punasiri
chartporn chartporn
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิรา ลำดวนหอม
Assistant Professor Chira Lumduanhom
chira chira chira
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญานิน กองทิพย์
Assistant Professor Yanin Kongthip
yanin
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม
Assistant Professor Thitarie Rungratgasame
thitarie thitarie
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์
Assistant Professor Nahathai Rerkruthairat
nahathai nahathai nahathai
อาจารย์ธันวา ธีระกาญจน์
Lecturer Thunwa Theerakarn
thunwa thunwa thunwa
อาจารย์ธีรศักดิ์ ฉลาดการณ์
Lecturer Teerasak Chaladgarn
teerasak teerasak teerasak
อาจารย์นพดล วิชิตสงคราม
Lecturer Noppadon Wichitsongkram
noppadonw noppadonw
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสรา สิรสุนทร
Assistant Professor Nissara Sirasuntorn
nissara nissara nissara
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญวัฒน์ หาอาษา
Assistant Professor Panyawat Ha-Ar-Sa
chaiwichith chaiwichith
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศุทธวรรณ สิรินิลกุล
Assistant Professor Pisuttawan Sirininlakul
pisuttaw pisuttaw
อาจารย์รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์
Lecturer Rungfa Janjaruporn
rungfa rungfa rungfa
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองวรินท์ สราญรักษ์สกุล
Assistant Professor Ruangvarin Sararnrakskul
ruangvarin ruangvarin ruangvarin
นางสาวลัดดา แซ่อึ้ง
Miss Ladda Saeoung
laddas laddas laddas
รองศาสตราจารย์วรานุช แขมมณี
Associate Professor Varanoot Khemmani
varanoot varanoot
อาจารย์วิศรุต โพธิ์อ้น
Lecturer Witsarut Pho-On
witsarut witsarut witsarut
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศญาพัฒน์ สุขใส
Assistant Professor Sayaphat Suksai
sayaphat sirirats
นายศิรภพ ประสิทธิ์
Mister Sirapob Prasit
sirapob sirapob
นายสมนึก ปุณยกร
Mister Somnuek Poonyakorn
somnuekk somnuekk
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณห์ โสธะโร
Assistant Professor Sayun Sotaro
say say say
อาจารย์สุกัญญา สุขศักดิ์
Lecturer Sukanya Suksak
sukanyasuk sukanyasuk sukanyasuk
อาจารย์สุกัญญา อินทรภักดิ์
Lecturer Sukanya Intarapak
sukanyain sukanyain
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา หะยีสาและ
Assistant Professor Sukanya Hajisalah
sukanyah sukanyah sukanyah
อาจารย์สุชาดา พงษ์ประเสริฐ
Lecturer Suchada Pongprasert
suchadapo suchadapo suchadapo
อาจารย์เสริมศรี ไทยแท้
Lecturer Sermsri Thaithae
sermsri sermsri
อาจารย์อัจฉริยะ วัธนวิสูตร
Lecturer Atchariya Watthanawisut
atchariya atchariya atchariya
อาจารย์อิทธิเทพ นวาระสุจิตร
Lecturer Itthithep Navarasuchitr
itthithep itthithep itthithep
อาจารย์อุทุมพร มาโต
Lecturer Uthoomporn Mato
uthoomporn uthoomporn uthoomporn
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก จันทรจรูญ
Assistant Professor Anek Janjaroon
anek anek anek
ภาควิชาเคมี
อาจารย์กุลวดี ดลโสภณ
Lecturer Kulvadee Dolsophon
kulvadee kulvadee kulvadee
รองศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์
Associate Professor Kriangsak Songsrirote
kriangsaks kriangsaks kriangsaks
อาจารย์งามจิต ไพรงาม
Lecturer Ngamjit Praingam
ngamjit
อาจารย์ชัชฎาภรณ์ พิณทอง
Lecturer Chatchadaporn Pinthong
chatchadaporn chatchadaporn chatchadaporn
อาจารย์ฐิติรัตน์ แม้นทิม
Lecturer Thitirat Mantim
thitiratm thitiratm thitiratm
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล อภิรติกุล
Assistant Professor Nuttapon Apiratikul
nuttapona nuttapona nuttapona
นางณิชากมล จามจุรี
Mrs. Nichakamol Jamjuree
nichakamol nichakamol
รองศาสตราจารย์ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์
Associate Professor Teerayuth Liwporncharoenvong
teerayut