สมุดรายชื่อ

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
ฝ่ายพัฒนาศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย
นายกฤศณัฏฐ์ ดิลกศิริธนภัทร์
Mister Kritsanat Diloksirithanapat
chackrawudha chackrawudha
นางสาวกิติยา ชูชมฉาย
Miss Kitiya Choochomchai
kitiyac kitiyac
นายจาระไน ไชยโยธา
Mister Jaranai Chaiyota
jaranai jaranai
นางสาวธิศวรรณ สุริยะพันธ์
Miss Thisawan Surirapan
thisawan thisawan
นายเอกมงคล แก้วกล่ำ
Mister Aekmongkol Kaewklam
aekmongkol aekmongkol
ฝ่ายหอจดหมายเหตุและบริหารพิพิธภัณฑ์
นางสาวชนาพร กองจินดา
Miss Chanaporn Kongjinda
chanaporn chanaporn
นายปยุต ถิระสาโรช
Mister Payut Thirasaroch
payut payut
นางสาวพิมนิภา ทรัพย์วิริยะกุล
Miss Pimnipa Sapviriyakul
pimnipa pimnipa
นายสมภพ จันเพ็ง
Mister Sompop Jonpen
sompopj
นางสาวสโรชา เมฆอรุณ
Miss Sarocha Mekarun
sarocham sarocham
สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
นางสาวกนกนัจ บงกชศุภภา
Miss Kanoknaj Bongkodsupapa
kanoknaj kanoknaj
นางสาวปภาวี ภูทาวัน
Miss Paphawee Phuthawan
paphawee paphawee paphawee
นางสาวพิจนันท์ ทองพรรณกุล
Miss Pitjanan Thongphankul
pitjanan pitjanan pitjanan
นางสาวพิมพ์ปพัชญ์ โรจนสังวร
Miss Pimpapas Rojanasangworn
thanyapornr thanyapornr
นางสาวภทรพรรณ พืชเงิน
Miss Patharaphan Puechnerng
patharaphan patharaphan
นายภาณุมาศ พุกกลิ่น
Mister Panumas Pukklin
panumasp panumasp
นายวิวัฑฒน์ สมตน
Mister Wiwat Somton
wiwats wiwats
นายสุรชัย ทุหมัด
Mister Surachai Tumad
surachait surachait surachait
นางสาวอุษณีย์ เล้าเจริญ
Miss Ussanee Loucharern
ussanee ussanee ussanee