สมุดรายชื่อ

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
อาจารย์กุสุมา แย้มเกตุ
Lecturer Kusuma Yamgate
kusuma kusuma
อาจารย์เครือหวาย พรหมมา
Lecturer Krueawai Promma
krueawai krueawai krueawai
นางสาวจอมขวัญ เลื่องลือ
Miss Jomkhwan Luenglue
jomkhwan
นายใจเด็ด หวานชะเอม
Mister Chaided Em
chaided
อาจารย์ชุติกร นพรัตน์
Lecturer Chutikorn Nopparat
chutikorn chutikorn chutikorn
อาจารย์ญดา เดชปัญญาวัฒน์
Lecturer Yada Datephanyawat
yadad
อาจารย์ฐิญาณา สุภัทรชยาภูมิ
Lecturer Tiarna Supatchayabhumi
tiarna tiarna tiarna
อาจารย์ณัฐณิชา ทองใบ
Lecturer Natnicha Thongbai
natnichat natnichat natnichat
อาจารย์ทิพวรรณ เดชสงค์
Lecturer Tippawan Datesong
tippawand tippawand
อาจารย์เทพรัตน์ พานิชยิ่ง
Lecturer Theppharat Panichying
theppharat theppharat theppharat
อาจารย์ธนัท พรพัชรกมล
Lecturer Tanat Pornpatcharakamon
tanatp tanatp
อาจารย์นพรัตน์ สำเภา
Lecturer Nopparat Somphoa
nopparats nopparats nopparats
อาจารย์นวภัทร ภัทรสุนทร
Lecturer Navapat Patarasuntorn
navapat navapat navapat
อาจารย์ปริญวิทย์ นุราช
Lecturer Pariyawit Nurash
pariyawit pariyawit pariyawit
อาจารย์ปาริชาติ คลี่ฉายยา
Lecturer Parichat Kleechaiya
parichatk parichatk parichatk
อาจารย์พนิดา ดอร์น
Lecturer Panida Dorn
panidado panidado panidado
อาจารย์พรเทพ โตชยางกูร
Lecturer Porntep Tochayangkoon
porntept
อาจารย์พรนัดดา ฉลาดปรุ
Lecturer Ponnadda Chalardpru
ponnadda ponnadda ponnadda
อาจารย์พรพรรณ สวัสดิสิงห์
Lecturer Pornpan Svastisinha
pornpans pornpans pornpans
อาจารย์พรพิมล พึ่งเมือง
Lecturer Pornpimol Phuengmaung
pornpimolph pornpimolph
อาจารย์พสุ วุฒินันท์
Lecturer Pasu Vuttinunt
pasu
อาจารย์พาทินธิลักษณ์ ศิริชัย
Lecturer Patintilak Sirichai
patintilak
อาจารย์พิมพ์ฐดา วัจนวงศ์ปัญญา
Lecturer Pimtada Watjanawongpanya
pimtada pimtada pimtada
อาจารย์รพีพัฒน์ เตชะกิตติโรจน์
Lecturer Rapeepat Techakittiroj
rapeepatt rapeepatt rapeepatt
อาจารย์รัตติยา มีบุศย์
Lecturer Rattiya Mebusaya
rattiyam rattiyam
อาจารย์วลัยพร วิหคมาตย์
Lecturer Walaiphon Wihokmat
walaiphon
อาจารย์วัฒนชัย แสงสุวรรณ
Lecturer Wattanachai Sangsuwan
wattanachai wattanachai wattanachai
นางสาววัลลภา จิระติกาล
Miss Wanlapa Jiratikan
wanlapaj
อาจารย์วุฒิพร เสือเมือง
Lecturer Wuttiporn Suamuang
wuttiporn wuttiporn wuttiporn
อาจารย์ศักดิพงศ์ พันธ์ไผ่
Lecturer Sakdiphong Punpai
sakdiphong sakdiphong sakdiphong
อาจารย์ศิริขวัญ นครสวรรค์
Lecturer Sirikhwan Nakornsawan
sirikhwan sirikhwan sirikhwan
อาจารย์ศิริรัตน์ วชิรเลอพันธุ์
Lecturer Sirirat Wachiralurpan
siriratw siriratw siriratw
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์สิริมา เชียงเชาว์ไว
Assistant Professor Doctor Sirima Chiengchaovai
sirimac sirimac
อาจารย์สุกานดา อินนาจักร
Lecturer Sukanda Innajak
sukandai sukandai sukandai
นางสาวสุนทรี โชติดิลก
Miss Suntaree Chotidilok
suntareec
อาจารย์สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์
Lecturer Suwat Srisorrachatr
suwats suwats suwats
อาจารย์อรรณพ นิยมเดชา
Lecturer Annop Niyomdecha
annopni annopni annopni
สาขาศิลปวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลวรรณ คล้ายแก้ว
Assistant Professor Kamolwan Klaykaew
kamolwan kamolwan kamolwan
อาจารย์กันต์กนิษฐ รัตนธนาวรรณ
Lecturer Kankanit Rattanathanawan
kankanit kankanit kankanit
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ต้นโพธิ์
Assistant Professor Kanchana Tonpo
kanchana kanchana kanchana
อาจารย์ขวัญคนิฐ แซ่อึ้ง
Lecturer Kwankanit Sae-Ung
kwankanit kwankanit kwankanit
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา
Assistant Professor Jitpinya Choomsainaayuthaya
jitpinya jitpinya jitpinya
อาจารย์จิตสุภา กิติผดุง
Lecturer Jitsupa Kitipadung
jitsupak jitsupak jitsupak
รองศาสตราจารย์ชนัตถ์ พูนเดช
Associate Professor Chanut Poondej
chanutp chanutp chanutp
อาจารย์ชุติมา ศรีสุข
Lecturer Chutima Srisuk
chutimasris chutimasris chutimasris
อาจารย์ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์
Lecturer Napattararat Chaiakkarakan
napattararatc napattararatc
อาจารย์ณัชวดี จันทร์ฟอง
Lecturer Natchavadee Chanfong
natchavadee natchavadee natchavadee
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา
Assistant Professor Tnomsak Srijhuntra
tnomsak tnomsak
รองศาสตราจารย์ธงชัย แก้วพินิจ
Associate Professor Thongchai Kaewphinit
thongchaika thongchaika thongchaika
รองศาสตราจารย์ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์
Associate Professor Thanita Lerdpornkulrat
thanital thanital thanital