สมุดรายชื่อ

คณะสังคมศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
ภาควิชาประวัติศาสตร์
อาจารย์จิราพร ตรีวิเศษศร
Lecturer Jiraporn Treewisessorn
jirapornt jirapornt jirapornt
รองศาสตราจารย์ชาคริต ชุ่มวัฒนะ
Associate Professor Chakrit Choomwattana
chakrit chakrit
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติชาย มุกสง
Assistant Professor Chatichai Muksong
chatichai chatichai
อาจารย์ชิติพัทธ์ สุนทรสารทูล
Lecturer Chitiphat Suntornsaratool
chitiphat chitiphat
อาจารย์ญาณินี ไพทยวัฒน์
Lecturer Yaninie Phaithayawat
yaninie yaninie yaninie
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร ไทยจงรักษ์
Assistant Professor Nathaporn Thaijongrak
nathaporn nathaporn nathaporn
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โดม ไกรปกรณ์
Assistant Professor Dome Kraipakron
dome dome
อาจารย์ปิยะนาถ อังควาณิชกุล
Lecturer Piyanard Ungkawanichakul
piyanardu piyanardu piyanardu
อาจารย์พรพรรณ โปร่งจิตร
Lecturer Pornpan Prongchitr
pornpan pornpan
รองศาสตราจารย์ศิริพร ดาบเพชร
Associate Professor Siriporn Dabphet
sdabphet sdabphet sdabphet
อาจารย์สัญญา ชีวะประเสริฐ
Lecturer Sanya Chevaprasert
sanyache sanyache
ภาควิชาภูมิศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาณี กุลชัย
Assistant Professor Kallayanee Kullachai
kalyanee kalyanee kalyanee
อาจารย์ชมชนก อรุณปลอด
Lecturer Chomchanok Arunplod
chomchanok chomchanok chomchanok
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูเดช โลศิริ
Assistant Professor Chudech Losiri
chudech chudech chudech
อาจารย์ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ
Lecturer Teerawate Limgomonvilas
teerawate teerawate teerawate
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์ เมฆแสงสวย
Assistant Professor Pakorn Meksangsouy
pakornm pakornm pakornm
อาจารย์ปริชาติ เวชยนต์
Lecturer Parichat Wetchayont
parichatw parichatw parichatw
รองศาสตราจารย์วิชัย พันธนะหิรัญ
Associate Professor Wichai Pantanahiran
wichaip wichaip
อาจารย์วุฒิชัย บุญพุก
Lecturer Wuttichai Boonpook
wuttichaib wuttichaib wuttichaib
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศวตฉัตร ศรีสุรัตน์
Assistant Professor Sawettachat Srisurat
sawettac sawettac
อาจารย์สถาพร มนต์ประภัสสร
Lecturer Sathaporn Monprapusssorn
sathaporn sathaporn sathaporn
อาจารย์สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล
Lecturer Sutatip Chavanavesskul
sutatip sutatip
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์พร นิพิฐวิทยา
Assistant Professor Sureeporn Nipithwittaya
sureepornn sureepornn sureepornn
อาจารย์อสมาภรณ์ สิทธิ
Lecturer Asamaporn Sitthi
asamaporn asamaporn asamaporn
ภาควิชารัฐศาสตร์
อาจารย์กัลยา แซ่อั้ง
Lecturer Kanlaya Saeoung
kanlayas kanlayas kanlayas
อาจารย์กานต์รวี วิชัยปะ
Lecturer Kanrawee Wichaipa
kanrawee kanrawee kanrawee
อาจารย์จิราภรณ์ ดำจันทร์
Lecturer Jiraporn Domjun
jirapornd jirapornd
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุลศักดิ์ ชาญณรงค์
Assistant Professor Chulasak Channarong
chulasak chulasak chulasak
อาจารย์ณัฐรุจ วงศ์ทางสวัสดิ์
Lecturer Nuttarute Vongtangswad
nuttarute nuttarute
รองศาสตราจารย์ดำรงค์ วัฒนา
Associate Professor Damrong Wattana
damrongw
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพีร์ อภิชาติสกล
Assistant Professor Prapee Apichatsakol
prapee prapee prapee
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชญาณ์ นักฟ้อน
Assistant Professor Preechaya Nakfon
preechayan preechayan preechayan
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนชญ์ อารีย์
Assistant Professor Manoch Aree
manocha manocha
อาจารย์รุ้งฉาย เย็นสบาย
Lecturer Rungchai Yensabai
rungchai rungchai
อาจารย์รุสตั้ม หวันสู
Lecturer Roostum Vansu
roostum roostum
รองศาสตราจารย์วรศักดิ์ มหัทธโนบล
Associate Professor Vorasakdi Mahatdhanobol
vorasakdi
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์
Assistant Professor Sipim Sornbanlang
sipim sipim
ภาควิชาสังคมวิทยา
อาจารย์กฤติยา คันธโชติ
Lecturer Krittiya Kantachote
krittiyak krittiyak krittiyak
รองศาสตราจารย์จารุวรรณ ขำเพชร
Associate Professor Jaruwan Kampetch
jaruwank jaruwank
อาจารย์จิณณวัตร เลิศประดิษฐ์
Lecturer Jinnawat Lertpradit
jinnawat jinnawat jinnawat
รองศาสตราจารย์ชญานิศวร์ โคโนะ
Associate Professor Shayaniss Kono
shayaniss shayaniss shayaniss
รองศาสตราจารย์ชลวิทย์ เจียรจิตต์
Associate Professor Cholvit Jearajit
cholvit cholvit
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์
Assistant Professor Chaiwatchara Promjittiphong
chaiwatchara chaiwatchara chaiwatchara
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลฤดี สุวรรณคีรี
Assistant Professor Donrudee Suwankiri
donrudee donrudee
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย
Assistant Professor Tannikarn Soonsinpai
tannikarn tannikarn tannikarn
รองศาสตราจารย์นาตยา ปิลันธนานนท์
Associate Professor Nataya Pilanthananond
natayap
อาจารย์ประภาภรณ์ โรจน์ศิริรัตน์
Lecturer Prapaporn Rojsiriruch
prapapornr prapapornr prapapornr
อาจารย์ปวินญาพัฒน์ วรพันธ์
Lecturer Pawinyaphat Woraphan
pawinyaphat pawinyaphat pawinyaphat
อาจารย์พรเพ็ญ ไตรพงษ์
Lecturer Pornpen Traiphong
pornpent pornpent pornpent
อาจารย์พิชชา ใจสมคม
Lecturer Pitcha Jaisomkom
pitcha pitcha pitcha