สมุดรายชื่อ

คณะสังคมศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
การเงิน
นายกนกสิน สินแก้ว
Canoksin Sinkaew
ss601010765

canoksin.been

น.ส.กรรณิการ์ ลาคำ
Kannika Lakham
ss601011109

kannika.lakham

นายกฤตภัค วงศ์ศิริ
Krittapak Wongsiri
ss601011110

krittapak.won

น.ส.กัญญากร อัจฉริยากร
Kanyakorn Atchariyakorn
ss601010766

kanyakorn.atch

น.ส.กัญญาภัค อวัสดากร
Kanyapak Avasadakorn
ss601011111

kanyapak.bent

kanyapak.avasadakorn

นายกันตพงษ์ แก้วสุริวงษ์
Kantapong Kaewsuriwong
ss601010254

kantapong.kaewsuriwong

kantapong.kaewsuriwong

น.ส.กานต์ธีรา ทองดี
Kanteera Thongdee
ss601011112

kanteera.fin

น.ส.กุลสตรี ถนอมนวล
Kulsatri Thanomnaul
ss601011113

kulsatri.thanomnaul

kulsatri.thanomnaul

น.ส.เกวลิน ตังติสานนท์
Gaywalin Tangtisanon
ss601011114

gaywalin.pear

gaywalin.pear

น.ส.ขวัญจิรา ภู่ปรางค์
Khwanjira Pooprang
ss601011115

khwanjira.pooprang

khwanjira.pooprang

น.ส.จิรภิญญา อังคตรีรัตน์
Jirapinya Angkatreerat
ss601011116

jirapinya.angkatreerat

น.ส.จิราภรณ์ ชื่นกนกพงศ์
Jiraporn Cheunkanokpong
ss601011117

jiraporn.dao

jiraporn.cheunkanokpong

น.ส.เจนจิรา มีศิลป์
Jenjira Meesin
ss601011118

jenjira.ying

jenjira.ying

น.ส.ชญานิน แสนยอดคำ
Chayanin Sanyodkam
ss601010257

chayanin.fies

น.ส.ชญาภา สวัสดิรักษา
Chayabha Swasdiraksa
ss601010258

chayabha.pin

chayabha.pin

น.ส.ชนิกานต์ วังนุราช
Chanikarn Wangnurach
ss601011119

chanikarn.wangnurach

chanikarn.wangnurach

นายชยิน ว่องธวัชชัย
Chayin Wongtavachai
ss601011630

chayin.wong

นายชัยชาญ เสรีจำเริญโรจน์
Chaicharn Sereejumroenrot
ss601010722

chaicharn.wei

นายชาคริต กมลศิลปเจริญ
Chakhrit Kamonsinlapajaroen
ss601010770

chakhrit.kamonsinlapajaroen

นายชิษรุฒย์พงศ์ คันธศักดิ์ศิริ
Chidsarutpong Kanthasaksiri
ss601011120

chidsarutpong.art

น.ส.ชุติมณฑน์ มะปะโพธิ์
Chutimon Mapapho
ss601011121

chutimon.benz

chutimon.mapapho

น.ส.ชุติมา วรศาสตร์
Chutima Warasast
ss601011122

chutima.mon

chutima.mnx

น.ส.ญาณิศา พระพร
Yanisa Praporn
ss601010771

yanisa.hong

นายณัฏฐ์ดนัย สิทธิ์ธนาวิธาน
Natdanai Sitthanavithan
ss601010261

natdanai.nat

natdanai.sitthanavithan

น.ส.ณัฐชานันท์ วิริยะภคโชค
Natchanan Wiriyaphakachoke
ss601011124

natchanan.wiriy

natchanan.wiriy

นายณัฐพล ธรรมวาโร
Nattapol Thammawaro
ss601011631

nattapol.thammawaro

น.ส.ณิชา ทับเกษม
Nicha Tupkasame
ss601010266

nicha.tupkasame

nicha.tupkasame

น.ส.ดาริกา ใจวงษา
Darika Jaiwongsa
ss601011125

darika.jane

น.ส.ดุสิตา แซ่หล่อ
Dusita Saelor
ss601011126

dusita.pueng

น.ส.ตุลยา ทองแก้ว
Tunlaya Thongkaew
ss601011632

tunlaya.thongkaew

นายทรงฤทธิ์ เปรี่ยมสุข
Songrit Preiramsook
ss601011633

songrit.jay

songrit.jay

นายธนกฤต ชูจิตวาณิชกุล
Thanakit Chujitwanitkul
ss601011634

thanakit.chujitwanitkul

นายธนรัตน์ เมธา
Tanarut Metha
ss601010774

tanarut.metha

tanarut.metha

นายธนากร อรุณศิริสุข
Tanakorn Arunsirisuk
ss601010775

tanakorn.arunsirisuk

น.ส.ธมนวรรณ พันธุ์จินา
Thamonwan Punjina
ss601011635

thamonwan.punjina

น.ส.ธมลวรรณ เอียดสงคราม
Thamonwan Aiadsongkram
ss601010776

thamonwan.jamc

น.ส.ธัชฎากรณ์ นิพิฐกุล
Thatchadakorn Nipitkul
ss601010270

thatchadakorn.npk

น.ส.ธัญชนก สินธพเรืองชัย
Thunchanok Sinthopruangchai
ss601011636

thunchanok.sinthopruangchai

น.ส.ธัญญลักษณ์ สุดลาภา
Thanyaluck Sudlapha
ss601011128

thanyaluck.sudlapha

thanyaluck.sudlapha

น.ส.ธัญวรัตน์ ชินกระจ่างกิจ
Tanwarat Chinkrajangkit
ss601011129

tanwarat.ckjk

tanwarat.ckjk

น.ส.ธันยา โบราณมูล
Tanya Boranmool
ss601011130

tanya.boranmool

น.ส.นันท์นภัส อัครเรืองยศ
Nunnaphat Akararuengyod
ss601010274

nunnaphat.akk

น.ส.บงกช เย็นสบาย
Bongkot Yensabai
ss601011131

bongkot.yensabai

น.ส.ปภาวรินท์ อินทร์คล้าย
Papawarin Inklai
ss601011638

papawarin.inklai

papawarin.inklai

น.ส.ประกายดาว วรรณเศษ
Prakaidao Wannaset
ss601011133

prakaidao.praew

น.ส.ปลายฟ้า อุทาวงค์
Plaiyfah Utawong
ss601011134

plaiyfah.utawong

นายพฤฒิพงศ์ เพชรคง
Phuttiphong Phetkhong
ss601010781

phuttiphong.phetkhong

น.ส.พิชชาภา ตุลาธรรมกุล
Pitchapa Tulathammakul
ss601010783

pitchapa.tulathammakul

นายพุฒิเศรษฐ ไพศาลมั่นคงกิจ
Phutiset Phaisanmunkongkit
ss601010285

phutiset.phaisanmunkongkit

น.ส.ภัททิยา สมบุตร
Patthiya Sombut
ss601011639

patthiya.sombut

*กรณีที่ค้นหาแล้วไม่พบรายชื่อนิสิต เนื่องจากนิสิตยังไม่ได้ชำระเงินค่ารับรายงานตัวนิสิตใหม่