สมุดรายชื่อ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
สาขานวัตกรรมการสื่อสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤชณัท แสนทวี
Assistant Professor Kritchanat Santawee
kritchanat kritchanat
อาจารย์กิติศักดิ์ เยาวนานนท์
Lecturer Kitisak Yaowananon
kitisak kitisak
อาจารย์ชนญญา ชัยวงศ์โรจน์
Lecturer Chanonya Chaiwongroj
chanonya chanonya
อาจารย์ชัชฎา นากาโอคะ
Lecturer Chatchada Nagaoka
chatchada chatchada chatchada
อาจารย์ปรัชญา เปี่ยมการุณ
Lecturer Prachaya Piemkaroon
prachaya prachaya prachaya
อาจารย์ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์
Lecturer Phatthira Teeraswasdi
phatthira phatthira phatthira
อาจารย์ยุคลวัชร์ ภักดีจักริวุฒิ์
Lecturer Yukolwat Bhakdechakriwut
yukolwat yukolwat yukolwat
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีรัฐ ภักดีรณชิต
Assistant Professor Srirath Pakdeeronachit
srirath srirath srirath
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร ยุวโกศล
Assistant Professor Sasithon Yuwakosol
sasithony sasithony sasithony
อาจารย์สุภฆเณศร์ ชุณหศิริรักษ์
Lecturer Supkanate Chunhasiriruk
supkanate supkanate supkanate
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรพี ตันเจริญวงศ์
Assistant Professor Apirapee Tancharoenwong
apirapee apirapee
อาจารย์อาทิตยา ทรัพย์สินวิวัฒน์
Lecturer R-Titaya Supsinwiwat
nathita nathita
สาขาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและธุรกิจไซเบอร์
อาจารย์ฉัตรเมือง เผ่ามานะเจริญ
Lecturer Chatmuang Phaomanacharoen
chatmuang chatmuang
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์
Assistant Professor Thanupong Srikalsin
thanupong thanupong
อาจารย์ฐิศิรักน์ โปตะวณิช
Lecturer Tisiruk Potavanich
tisiruk tisiruk
อาจารย์ทิพภาวรรณ พลล่องช้าง
Lecturer Thipphawan Pollongchang
thipphawan thipphawan thipphawan
อาจารย์เบญจวรรณ อารักษ์การุณ
Lecturer Benjawan Arukaroon
benjawanar benjawanar
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ
Assistant Professor Prama Sastraruji
prama prama
อาจารย์พัชราภรณ์ วรโชติกำจร
Lecturer Patcharaporn Worachotekamjom
patcharaporn patcharaporn patcharaporn
อาจารย์ภูมิพัฒน์ ตันสุวรรณรัตน์
Lecturer Phumiphat Tansuwanarat
phumiphat
อาจารย์วรรณยศ บุญเพิ่ม
Lecturer Wannayos Boonperm
wannayos wannayos wannayos
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระนันท์ คำนึงวุฒิ
Assistant Professor Weeranan Kamnungwut
weeranan weeranan
อาจารย์สิทธิชัย วรโชติกำจร
Lecturer Sittichai Worachotekamjorn
sittichaiw sittichaiw sittichaiw
อาจารย์เสาวลักษณ์ พันธบุตร
Lecturer Saowaluck Phanthabutr
saowaluck saowaluck
อาจารย์อภิชญา อังคะวิภาต
Lecturer Apichaya Aungkavipat
apichayaa apichayaa apichayaa
อาจารย์อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ
Lecturer Attasit Patanasiri
attasitp attasitp attasitp
อาจารย์อัญชนา กลิ่นเทียน
Lecturer Unchana Klentien
unchana unchana
อาจารย์เอกลักษณ์ โภคทรัพย์ไพบูลย์
Lecturer Akekalak Poksupphiboon
akekalak akekalak akekalak
สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัส หนูทอง
Assistant Professor Jaruwat Nhuthong
jaruwat jaruwat jaruwat
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล อินทร์จันทร์
Assistant Professor Noppadol Inchan
noppadoli noppadoli noppadoli
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรวัน แพทยานนท์
Assistant Professor Porawan Pattayanon
porawanp porawanp porawanp
อาจารย์ปิลันลน์ ปุณญประภา
Lecturer Pilan Boonyaprapha
pilan pilan pilan
อาจารย์พัดชา อิทธิจารุกุล
Lecturer Padcha Ithijarukul
padcha
อาจารย์ภัทรนันท์ ไวทยะสิน
Lecturer Pattaranun Waitayasin
pattaranun pattaranun
อาจารย์รินบุญ นุชน้อมบุญ
Lecturer Rinboon Nuchnomboon
rinbun rinbun
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สามมิติ สุขบรรจง
Assistant Professor Sammiti Sukbunjhong
sammiti sammiti
อาจารย์อธิป เตชะพงศธร
Lecturer Athip Techapongsatorn
athip athip athip
อาจารย์อภิเชฐ กำภู ณ อยุธยา
Lecturer Apichet Kambhunaayudhaya
apichetk apichetk apichetk
อาจารย์อุสุมา สุขสวัสดิ์
Lecturer Usuma Sukhsvasti
usuma usuma usuma
ศูนย์นวัตกรรมและวิทยบริการ
นางสาวเพียงออ ศรแก้ว
Miss Piang-Or Sornkaew
piang-or piang-or
นางสาวอุบลวรรณ บุญบำรุง
Miss Ubonwan Boonbumrung
ubonwanb ubonwanb ubonwanb
นายเอนก สังสระน้อย
Mister Anak Sangsanoi
anak anak
สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
นายโกวิท สวยรูป
Mister Kowit Suairup
kowit kowit
นางสาวจิดาภา ทับทิม
Miss Jidapa Tabtim
jidapata
นางสาวจิตภาพร เกษประดิษฐ์
Miss Jitpaporn Ketpadit
jitpaporn jitpaporn
นายจิรพันธ์ บุญภา
Mister Jiraphan Boonpa
jiraphan
นางสาวจุฑามาศ หลักเพชร
Miss Juthamas Lakpeth
juthamasl
นายณภัทร สุบรรณพงษ์
Mister Napat Subunnapong
napatsu napatsu
นางสาวณัฏฐนันท์ สุวงศ์ษา
Miss Nattanan Suwongsa
nattanans nattanans
นายณัฐพนธ์ อิทธินิรันดร
Mister Nuttapol Ittinirundorn
nuttapoli