สมุดรายชื่อ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
การจัดการธุรกิจไซเบอร์
น.ส.กนกภรณ์ ขาเมระนิยะ
Kanokporn Kameraniya
co621010183

kanokporn.kmrny

kanokporn.kmrny

น.ส.กนกลักษณ์ ลาภมณีย์
Kanoklark Lapmanee
co611010165

kanoklark.lmn

kanoklark.lmn

น.ส.กมลชนก นิสดล
Kamonchanok Nisadon
co601010357

kamonchanok.husky

kamonchanok.nisadon

น.ส.กมลลักษณ์ ชัยจิตติประเสริฐ
Kamonlak Chaijittiprasert
co621010399

kamonlak.lack

kamonlak.lack

น.ส.กฤตพร ใจตรง
Krittaporn Jaitrong
co631010177

krittaporn.jaitrong

krittaporn.jaitrong

น.ส.กฤติมา ฉินทกานันท์
Krittima Chinthakanant
co611010016

krittima.chin

krittima.chin

น.ส.กวิตา นิลพลับ
Kawita Nilplab
co601010066

kawita.nilplab

kawita.nilplab

นายกวิน ประดิษฐ์อาชีพ
Kawin Pradidarcheep
co611010017

kawin.pra

kawin.pradidarcheep

น.ส.กวิสรา แสงสว่าง
Kawisara Saengsawang
co631010028

kawisara.ssw

kawisara.ssw

น.ส.กัณญาภัค ทิพยเสม
Kanyaphak Tippayasem
co601010358

kanyaphak.tfn

น.ส.กาญจน์ณัฏฐา ชัยยศบูรณะ
Kannattha Chaiyodburana
co611010018

kannattha.nina

kannattha.nina

นายกานต์ คงรอต
Karn Khongrot
co631010178

karn.khongrot

karn.khongrot

น.ส.กานต์พิชชา วิรติกุล
Karnpicha Viratikul
co641010025

นายกิตติคุณ ประยูรรัตน์
Kittikun Prayoonrat
co611010283

kittikun.prayoonrat

kittikun.prayoonrat

น.ส.ขอขวัญ อินทร์สะอาด
Khokwan Insaard
co621010289

khokwan.insaard

khokwan.insaard

นายขุนคีรี ศรีสุนทร
Khunkiri Srisunthorn
co621010184

khunkiri.srisunthorn

khunkiri.srisunthorn

นายคณพันธ์ ปุ้ยตระกูล
Kanaphan Puitrakul
co601010359

kanaphan.first

นายคลังทรัพย์ วาทนเสรี
Klangsub Vatanaseri
co631010030

klangsub.vatanaseri

klangsub.vatanaseri

น.ส.ฆโนทัย เจริญฟุ้ง
Kanothai Charoenfoong
co611010166

kanothai.nurse

kanothai.charoenfoong

นายจตุพล เสนะวงศ์
Jatupol Senavongse
co631010179

jatupol.senavongse

jatupol.senavongse

นายจักรภาณุ วงศ์อกนิษฐ์
Jakpanu Wongakanit
co611010167

jakpanu.bank

jakpanu.bank

น.ส.จิดาภา เทพศิริ
Jidapha Tepsiri
co611010285

jidapha.tep

jidapha.tep

น.ส.จิดาภา อุบลรัตนประทีป
Jidapha Ubonrattanaprathip
co641010026

น.ส.จิตตกาญจน์ สุ่มมาตย์
Jittakan Summart
co631010411

jittakan.mind

jittakan.mindy

น.ส.จินดารัตน์ เจริญพรพาณิชย์
Jindarat Charoenphonphanich
co621010290

jindarat.cosci

jindarat.crppn

น.ส.จินตนา เพชรทวงค์
Jintana Phetthawong
co601010360

jintana.ptw

น.ส.จิรพัชร ทรัพย์ประสาท
Jirapat Sapprasart
co641010027

นายจิรวัตร นิ่มนวล
Jirawat Nimnual
co601010361

jirawat.nimnual

นายจิรันธนิน พิมพ์อภิดิษยา
Jirunthanin Pimapidisaya
co611010387

jirunthanin.pimapidisaya

jirunthanin.pimapidisaya

นายจิรายุ หิรัญสุรงค์
Jirayu Hirunsurong
co611010286

jirayu.sam

jirayu.sam

น.ส.จีรวรรณ สุวรรณรัศมี
Jeerawan Suwanrussamee
co631010180

jeerawan.suwanrussamee

jeerawan.suwanrussamee

น.ส.จุฑามาศ พรหมมาศ
Juthamas Prommas
co621010028

juthamas.prommas

juthamas.prommas

น.ส.ฉัตรชนก เชาวเดชาวงศ์
Chatchanok Chaovadechawong
co621010185

chatchanok.chp

chatchanok.chp

นายฉัตรมงคล มั่งมีธนกิจ
Chatmonkol Magmeetanakit
co611010388

chatmonkol.haska

chatmonkol.haska

น.ส.ฉัตรรดา วิชชุกิจ
Chatrada Wichchukit
co601010363

chatrada.mind

นายเฉลิมเกียรติ น้าปรพจน์นาฏ
Chalermkiat Naporapojnat
co621010186

chalermkiat.naporapojnat

chalermkiat.naporapojnat

น.ส.ชญาดา วงศ์วานิช
Chayada Wongvanich
co641010028

น.ส.ชนันรัตน์ อัครนันท์กุลนที
Chananrat Akkharanankunnathi
co601010365

chananrat.tai

น.ส.ชนิกานต์ ปราโมช ณ อยุธยา
Chanigarn Pramojnaayudhya
co601010366

chanigarn.mint

chanigarn.pra

น.ส.ชนิกานต์ เคหะนันท์
Chanikan Kahanunt
co631010304

chanikan.khn

chanikan.khn

น.ส.ชนิตา ธนพิชญ์
Chanita Thanapitch
co611010287

chanita.pwpr

chanita.pwpr

นายชยกร จุฑามาศ
Chayakorn Jutamas
co621010029

chayakorn.jutamas

chayakorn.jutamas

นายชยพล จุฑามาศ
Chayapol Jutamas
co621010030

chayapol.jutamas

chayapol.jutamas

นายชยุตพงศ์ มหาธง
Chayutpong Mahathong
co611010389

chayutpong.champ

chayutpong.champ

น.ส.ชลธิชา ฤทธิ์ธนสุนทร
Chonthicha Ritthanasuntorn
co631010412

chonthicha.thcr

chonthicha.ritthanasuntorn

นายชวนัฐ ระรื่นจิตต์
Chawanat Raruenjit
co621010031

chawanat.raruenjit

น.ส.ชัญญานุช โกศลารักษ์
Chanyanuch Kosalaraksa
co631010305

chanyanuch.mook

chanyanuch.mook

นายชานนท์ กุมภวาปี
Chanon Kumpawapee
co621010187

chanon.kumpawapee

chanon.kumpawapee

น.ส.ชาลิสา หล่อธีรพงศ์
Chalisa Lorterapong
co601010345

chalisa.lorterapong

น.ส.ชิชาญา ศรีภิรมย์
Shishaya Sripirom
co621010188

shishaya.sripirom

shishaya.sripirom

*กรณีที่ค้นหาแล้วไม่พบรายชื่อนิสิต เนื่องจากนิสิตยังไม่ได้ชำระเงินค่ารับรายงานตัวนิสิตใหม่