สมุดรายชื่อ

คณะพลศึกษา

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
คณะพลศึกษา
รองศาสตราจารย์จุฑามาศ เทพชัยศรี
Associate Professor Chutamat Tapchaisri
chutamat
ภาควิชาพลศึกษา
อาจารย์ชาญกิจ คำพวง
Lecturer Chankit Kumpuang
chankit chankit chankit
อาจารย์ดิศรณ์ แก้วคล้าย
Lecturer Disorn Keawklay
disorn disorn disorn
อาจารย์ทศพล ธานี
Lecturer Tosapol Tanee
tosapolta tosapolta
อาจารย์ธงชาติ พู่เจริญ
Lecturer Thongchat Phucharoen
thongchat thongchat
อาจารย์นภัสวรรณ เจริญชัยภินันท์
Lecturer Napassawan Charoenchaipinun
jeeranun jeeranun jeeranun
อาจารย์ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์
Lecturer Preeyaporn Gulsirirat
preeyaporng preeyaporng
อาจารย์พิพัฒน์ ตันวิบูลย์วงศ์
Lecturer Pipat Tanviboonwong
pipatt pipatt pipatt
อาจารย์พิมพา ม่วงศิริธรรม
Lecturer Pimpa Moungsirithum
pimpa pimpa
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพญาดา สังข์ทอง
Assistant Professor Paiyada Sungthong
paiyada paiyada
อาจารย์ภาณุ กุศลวงศ์
Lecturer Phanu Kusolwong
phanu phanu
อาจารย์ลักษมี ฉิมวงษ์
Lecturer Luxsamee Chimwong
luxsamee luxsamee luxsamee
อาจารย์ศรัณย์ เจียระนัย
Lecturer Saran Jiaranai
saranj saranj
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิน ประจันบาน
Assistant Professor Sathin Prachanban
sathin sathin sathin
อาจารย์อนุศักดิ์ สุคง
Lecturer Anusak Sukong
anusaks
อาจารย์แอน มหาคีตะ
Lecturer Ann Mahakeeta
ann ann
ภาควิชาสุขศึกษา
อาจารย์ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล
Lecturer Chatpan Dusitkul
chatpan chatpan chatpan
อาจารย์ธัญมา หลายพัฒน์
Lecturer Thanma Laipat
thanma thanma
อาจารย์พงศธร สุกิจญาณ
Lecturer Pongsatorn Sukityarn
pongsatorns pongsatorns pongsatorns
อาจารย์พันธสิริ คำทูล
Lecturer Puntasiri Khamthoon
puntasiri puntasiri puntasiri
อาจารย์สิงหา จันทน์ขาว
Lecturer Singha Chankhaw
singhac singhac singhac
อาจารย์สุธีรา เมืองนาโพธิ์
Lecturer Suthira Muangnapoe
suthira suthira
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา ศรีศิริ
Assistant Professor Sununta Srisiri
sununts sununts
อาจารย์อนันต์ มาลารัตน์
Lecturer Anan Malarat
ananma ananma
ภาควิชาสันทนาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวดี พึ่งโพธิ์ทอง
Assistant Professor Konokvadee Puingphothong
konokvad
อาจารย์จักรพงษ์ ธรรมพงษ์บวร
Lecturer Chakrapong Thampongboworn
chakrapong chakrapong
อาจารย์ชินะโอภาส สะพานทอง
Lecturer Chinaopas Sapanthong
chinaopas chinaopas chinaopas
อาจารย์ธเนตร ตัญญวงษ์
Lecturer Tanet Tanyawong
tanet tanet tanet
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว
Assistant Professor Wipongchai Rongkhankaew
wipongchai wipongchai wipongchai
อาจารย์ศศธร สุมน
Lecturer Sossathorn Sumon
sossathorn sossathorn
อาจารย์สราวุธ ชัยวิชิต
Lecturer Saravudh Chaivichit
saravudh saravudh
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์
Assistant Professor Sumonratree Nimnatipun
sumonratree sumonratree
อาจารย์อดิศัย มัตเดช
Lecturer Adisai Mutdeth
adisai adisai adisai
อาจารย์อารี ตีรณปัญญา
Lecturer Aree Teeranapanya
areet areet
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
อาจารย์เกริกวิทย์ พงศ์ศรี
Lecturer Krirkwit Phongsri
krirkwit krirkwit krirkwit
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอมศักดิ์ เสนาคำ
Assistant Professor Tanormsak Senakham
tanormsa tanormsa
อาจารย์นุชรี เสนาคำ
Lecturer Nutcharee Senakham
nutcharee nutcharee nutcharee
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ปีปทุม
Assistant Professor Prasit Peepathum
prasitp prasitp
อาจารย์ปาริยา ปาริยะวุทธิ์
Lecturer Pariya Pariyavuth
pariya pariya pariya
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท์
Assistant Professor Phichayavee Panurushthanon
nantanak nantanak
อาจารย์พิชิต เมืองนาโพธิ์
Lecturer Pichit Muangnapoe
pichit pichit
อาจารย์ภาณุวัฒน์ วชิรธานินทร์
Lecturer Panuwat Wachirathanin
panuwatwa panuwatwa
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทิต มิตรานันท์
Assistant Professor Witid Mittranun
witid
อาจารย์ศิริเชษฐ์ พูลทิพายานนท์
Lecturer Sirichet Punthipayanon
sirichet sirichet sirichet
รองศาสตราจารย์สนธยา สีละมาด
Associate Professor Sonthaya Sriramatr
sonthase sonthase sonthase
ศาสตราจารย์สาลี่ สุภาภรณ์
Professor Salee Supaporn
salee
รองศาสตราจารย์สุปราณี ขวัญบุญจันทร์
Associate Professor Supranee Kwanboonchan
supraneekw
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ศิลาเลิศเดชกุล
Assistant Professor Supaporn Silalertdetkul
supapornsi supapornsi supapornsi
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉริยะ เอนก
Assistant Professor Achariya Anek
achariyaa
ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์กิตติ โพธิ์เย็น
Lecturer Kitti Phoyen
kittiph kittiph