สมุดรายชื่อ

คณะพลศึกษา

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
ผู้นำนันทนาการ
น.ส.กมลวรรณ ดีเหลือ
Kamonwan Deeleur
pe621010097

kamonwan.deeleur

kamonwan.deeleur

น.ส.กรพินธุ์ ลิ้มฮะกี่
Kolrapin Limhakee
pe641010001

น.ส.กรรณิการ์ เสร็จธุระ
Kannikar Setthura
pe601010372

kannikar.setthura

kannikar.setthura

นายกฤตย์ แบ่งสันเทียะ
Krit Bangsantai
pe621010437

krit.boy

krit.boy

น.ส.กฤตยา เสือเสนา
Krittaya Sueasena
pe611010454

krittaya.sueasena

krittaya.sueasena

น.ส.กฤติยาภรณ์ ดวงเพ็ง
Krittiyaporn Doungpeng
pe601010001

krittiyaporn.doungpeng

krittiyaporn.doungpeng

นายกฤษณ์ ทองยอด
Kriss Thongyod
pe621010438

kriss.thongyod

kriss.thongyod

นายกฤษณกันท์ สีลาเดช
Kritsanakan Seeladech
pe631010296

kritsanakan.seeladech

kritsanakan.seeladech

นายกฤษตฤน บุญสิทธิโสภณ
Krittrin Boonsittisopon
pe601010002

krittrin.tawan

นายกษิดิ์เดช สายทอง
Kasidet Sai-Thong
pe621010098

kasidet.guide

kasidet.saithong

น.ส.กัญญารัตน์ ศิลาโชติ
Kanyarat Silashot
pe601010003

kanyarat.silashot

นายกันต์พิสิษฐ์ แคภูเขียว
Kapisit Khaephookhieo
pe631010381

kapisit.guaof

kapisit.guaof

น.ส.กัลยรัตน์ สาสนะ
Gulyarut Satsana
pe611010250

gulyarut.satsana

gulyarut.satsana

นายกานต์ อุดมพันธุ์
Garn Udomphan
pe611010010

garn.udomphan

garn.udomphan

น.ส.กานต์มณี พึ่งเลี่ยม
Karnmanee Puengliam
pe601010004

karnmanee.karn

karnmanee.puengliam

น.ส.กิตติยา นวลศิริ
Kittiya Nualsiri
pe641010002

นายกีรติ ศรบุญทอง
Kerati Sornbunthong
pe601010006

kerati.foxxx

นายเกียรติศักดิ์ นุชแจ่ม
Kiattisak Nuchjam
pe631010466

kiattisak.nuchjam

kiattisak.nuchjam

น.ส.คีตวัน ทวีเชื้อ
Keetawan Taweechue
pe611010032

keetawan.taweechue

keetawan.taweechue

น.ส.จริญญา จินดาพงษ์
Jarinya Jindapong
pe601010008

jarinya.jarin

jarinya.jindapong

น.ส.จรินทร์ธร เตชะนิตย์พล
Jahrinthon Techanitphol
pe631010467

jahrinthon.tec

jahrinthon.tec

น.ส.จริยา เคนชา
Jariya Kencha
pe611010251

jariya.kencha

jariya.ken

น.ส.จันทรัสม์ ชัยพร
Jantaras Chaiyaporn
pe631010001

jantaras.chaiyaporn

jantaras.chaiyaporn

นายจารุเชษฐ์ ปาละปิน
Charuchet Palapin
pe621010345

charuchet.palapin

charuchet.palapin

นายจารุวัฒน์ ตันติกร
Jaruwat Tantikron
pe621010346

jaruwat.tantikron

jaruwat.pele

น.ส.จินตนา ชื่นใจ
Jintana Chuenjai
pe601010009

jintana.chuenjai

jintana.chuenjai

นายจิรบดินทร์ ประณีหัศ
Jirabadin Paneehat
pe631010002

jirabadin.paneehat

jirabadin.paneehat

น.ส.จิรประภา นาคเล็ก
Jiraprapa Naklek
pe611010033

jiraprapa.naklek

jiraprapa.naklek

น.ส.จิรัฐิติกาล มีบุญ
Jiratitikarn Meeboon
pe601010011

jiratitikarn.meeboon

jiratitikarn.meeboon

น.ส.จีระนันท์ พันยูเทพ
Jiranun Phunyuthep
pe621010347

jiranun.phunyuthep

jiranun.phunyuthep

น.ส.จุฑามาศ ไร่นุ่น
Juthamat Rainoon
pe631010468

juthamat.rainoon

juthamat.rainoon

น.ส.จุฑารัตน์ กลิ่นทิพย์ขจร
Jutarat Klintipkjor
pe641010003

นายจุมพล ยิ้มประดิษฐ์
Jumphol Yimpradith
pe601010013

jumphol.yimpradith

นายเจตริน มุสิกวัน
Jattarin Musikawan
pe611010034

jattarin.musikawan

jattarin.musikawan

น.ส.เจนจิรา ทองเฟื่อง
Janejira Thongfueng
pe621010348

janejira.thongfueng

janejira.thongfueng

นายเจษฎา เต็งวิเศษ
Jetsada Tengwiset
pe631010469

jetsada.tengwiset

jetsada.tengwiset

นายเจษฎากร บุญเหล็ก
Jedsadakon Bunlek
pe611010322

jedsadakon.bunlek

jedsadakon.bunlek

นายฉารีฟ หะยีมะลี
Charip Hajeemalee
pe641010004

น.ส.ชญาน์นันท์ รุจินันท์พาณิช
Chayanan Rujinanpanich
pe611010323

chayanan.rujinanpanich

chayanan.rujinanpanich

น.ส.ชญานันทน์ สุวรรณประดิษฐ์
Chayanan Suwanpradith
pe631010003

chayanan.suwanpradith

chayanan.suwanpradith

น.ส.ชฎาธาร แถมพยัคฆ์
Chadathan Tampayak
pe621010099

chadathan.noey

chadathan.tampayak

นายชนกานต์ นาคหฤทัย
Chonnakarn Nakharuetai
pe601010015

chonnakarn.nakharuetai

น.ส.ชนากานต์ ภู่สุวรรณ
Chanakarn Pusuwan
pe611010252

chanakarn.pusuwan

chanakarn.pusuwan

น.ส.ชนิดาภา จันทร์เจริญ
Chanidapha Chancharoen
pe601010023

chanidapha.chancharoen

น.ส.ชมภูนุช ชมภูรัตน์
Chomphunuch Chomphurat
pe631010382

chomphunuch.chomphurat

chomphunuch.chomphurat

น.ส.ชลดา เก๋าหลิม
Chonlada Khowlim
pe631010004

chonlada.khowlim

chonlada.khowlim

นายชลทาน แสงดารา
Chonratan Sangdara
pe631010120

chonratan.sangdara

chonratan.sangdara

น.ส.ชลธิชา ภูตีกา
Chonticha Phuteeka
ss611010015

chonticha.phuteeka

chonticha.phuteeka

น.ส.ชลธิชา ไชยธงรัตน์
Cholthicha Chaithongrat
pe631010383

cholthicha.chaithongrat

cholthicha.chaithongrat

น.ส.ชวิศา เทอดสุทธิรณภูมิ
Chavisa Terdsuthironnapum
pe641010005

*กรณีที่ค้นหาแล้วไม่พบรายชื่อนิสิต เนื่องจากนิสิตยังไม่ได้ชำระเงินค่ารับรายงานตัวนิสิตใหม่