สมุดรายชื่อ

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม
อาจารย์จีรเดช จานเก่า
Lecturer Jeeradaj Jankao
jeeradaj jeeradaj jeeradaj
อาจารย์ปัทมา กุออ
Lecturer Pattama Ku-Or
pattamaku pattamaku pattamaku
อาจารย์ปิยราช สมบัติ
Lecturer Piyaraj Sombat
piyaraj
อาจารย์พรสวรรค์ สุวรรณสันติชัย
Lecturer Pornsawan Suwansantichai
pornsawans pornsawans
อาจารย์มนัส ยิ่งวิทยาคุณ
Lecturer Manut Yingwittayakun
manut manut
อาจารย์ลัดดาวัลย์ มาเมือง
Lecturer Laddawan Mamuang
laddawanma laddawanma laddawanma
นางสาวสมพร อัศววรการ
Miss Somporn Atsawaworakan
somporna somporna
อาจารย์สิงหา แซ่ตึ้ง
Lecturer Singha Saetueng
singhasa
อาจารย์อนันต์ สุขสันต์ฤทัย
Lecturer Anan Suksanruthai
anans anans
สำนักวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรีพร นาคสัมฤทธิ์
Assistant Professor Jareeporn Naksamrit
jareeporn jareeporn jareeporn
อาจารย์ธนกร ขันทเขตต์
Lecturer Tanakorn Khanthakhet
thanakornk thanakornk thanakornk
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี
Assistant Professor Boontida Moungsrimuangdee
boonthida boonthida boonthida
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนัดดา ลาภเกิน
Assistant Professor Panadda Larpkern
panaddal panaddal panaddal
อาจารย์ประภัสสร ยอดสง่า
Lecturer Prapatsorn Yodsa-Nga
prapatsorn prapatsorn prapatsorn
อาจารย์ปัญญา ไวยบุญญา
Lecturer Panya Waiboonya
panyawa panyawa panyawa
อาจารย์พิพัฒน์ นวลอนันต์
Lecturer Piphat Nualanant
piphat piphat piphat
อาจารย์มนศักดิ์ มหิงษ์
Lecturer Manasak Mahing
manasak manasak manasak
อาจารย์ศศิธร โคสุวรรณ
Lecturer Sasithon Kosuwan
sasithon sasithon sasithon
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ วิบูลย์มา
Assistant Professor Siriwan Ribunma
siriwanri siriwanri siriwanri
อาจารย์สมศักดิ์ เหมะรักษ์
Lecturer Somsak Hemarak
somsakhe somsakhe somsakhe
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์
Assistant Professor Suwichan Phatthanaphraiwan
suwichan suwichan suwichan
อาจารย์อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
Lecturer Arunee Paisanpanichkul
aruneep aruneep aruneep
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ จันทะสอน
Assistant Professor Arom Jantasorn
aromj aromj aromj
สำนักงานคณบดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
นายธนประสงค์ อยู่พิศิษฐ์ไตรวัติ
Mister Thanaprasong Oiuphisittraiwat
thanaprasong thanaprasong thanaprasong
นางสาวธนัญญา กลมเกลียว
Miss Thananya Klomkliew
thananyak thananyak
นางสาวธีร์วรา สุวรรณศักดิ์
Miss Teewara Suwannasak
teewara teewara teewara
นางสาวนัฎฐา พานิชสมัย
Miss Nuttha Panichsamai
nuttha nuttha nuttha
นายนิรุตต์ คำลำ
Mister Nirut Khamlam
nirut nirut nirut
นางสาวพรวรินทร์ ทองเมืองหลวง
Miss Pornvarin Thongmuangluang
pornvarin pornvarin
นางสาวพิชญา ใจปันทา
Miss Pichaya Chaipanta
pimpaj pimpaj pimpaj
นางสาวภัชรี เขียวสะอาด
Miss Phatcharee Khewsaaed
phatcharee phatcharee
นางสาวลลิดา มูลเชื้อ
Miss Lalida Munchuea
lalida lalida lalida
นางสาววรรณาภรณ์ ศรีชูเปี่ยม
Miss Wannaphorn Srichupieam
wannaphorn wannaphorn wannaphorn
นางวรางคณา ซับซ้อน
Mrs. Warangkana Subson
warangkanas warangkanas
นางสาววันเพ็ญ ก้านอินทร์
Miss Wanphen Kanin
wanphenk wanphenk wanphenk
นางสาวศิริวรรณ มูลใจ
Miss Siriwon Moonjai
siriwon siriwon siriwon
นางสาวสมฤทัย สมัยกุล
Miss Somruetai Samaikul
somruetai somruetai somruetai
นางสาวสาวิตรี ตรีนาค
Miss Sawitree Treenak
sawitree sawitree sawitree
นางสาวสุปรานี กิ่งเกตุ
Miss Supranee Kingket
supraneek supraneek
นางสาวสุพรรณี แหลมศรี
Miss Supannee Laemsri
supanneel supanneel
นายอนุรัตน์ ยั่งยืนชีวิต
Mister Anurak Yangyuenchiwit
anuraky