สมุดรายชื่อ

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
การจัดการภูมิวัฒนธรรม
น.ส.กรวรรณ ชูเงิน
Gorawan Chungoen
bc631010037

gorawan.first

gorawan.first

น.ส.กฤติกา บุตรทรัพย์
Kittika Butsup
bc601010097

kittika.butsup

kittika.butsup

น.ส.กวิสรา แก่นจันทร์
Kawisara Kanjan
bc631010054

kawisara.kanjan

kawisara.kanjan

น.ส.กัญธิฌา ถังเงิน
Kanthicha Thongngoen
bc631010055

kanthicha.thongngoen

kanthicha.thongngoen

น.ส.กัลยกร ศรีไหม
Kanlayakon Srimai
bc631010056

kanlayakon.srimai

kanlayakon.srimai

น.ส.กัลยาณี นาธงชัย
Kanlayanee Nathongchai
bc621010036

kanlayanee.nathongchai

kanlayanee.nathongchai

น.ส.กาญจนาวดี เเพงสำโรง
Kanjanawadee Phaongsamrong
bc621010012

kanjanawadee.phaongsamrong

kanjanawadee.phaongsamrong

น.ส.เกวลิน พันธ์ผง
Kewalin Phanphong
bc601010098

kewalin.phanphong

kewalin.phanphong

น.ส.ขวัญนรี ศรีเภาทอง
Kwannaree Sriphaothong
bc601010099

kwannaree.sri

kwannaree.sriphaothong

นายคุณานนต์ วรพรม
Kunanon Voraprom
bc631010057

kunanon.voraprom

kunanon.voraprom

น.ส.จรัญญา พจนา
Jaranya Potjana
bc631010012

jaranya.potjana

jaranya.potjana

นายจอลาเซ่ -
Jorlaser Stillno
bc601010019

jorlaser.stillno

jorlaser.stillno

น.ส.จิตต์พิสุทธิ์ กิติศักดิ์
Jitpisut Kitisak
bc601010077

jitpisut.kitisak

jitpisut.kitisak

น.ส.จิตตา เเสนอุดมผล
Jitta Saenaudomphon
bc601010020

jitta.saenaudomphon

jitta.saenaudomphon

น.ส.จิรัฐยากร ธีราธินันท์
Jirattayakorn Teeratinan
bc641010011

น.ส.จุฑารัตน์ บัณฑิต
Jutharat Bundit
bc631010038

jutharat.bundit

jutharat.bundit

น.ส.ชนิกานต์ แสนสีดา
Chanikan Sansida
bc631010039

chanikan.sansida

chanikan.sansida

น.ส.ชลดา ศรีบุญ
Chonlada Sriboon
bc631010040

chonlada.sriboon

chonlada.sriboon

น.ส.ชลธิชา ตีบอ่อน
Chonticha Teeb-On
bc631010013

chonticha.teebon

chonticha.teebon

น.ส.ช่อทิพวรรณ เอี่ยมสอาด
Chotippawan Eamsa-Ard
bc641010012

น.ส.ซาลาตี เจ๊ะเฮง
Salatee Cheaheng
bc631010058

salatee.cheaheng

salatee.cheaheng

นายฐิติวุฒิ สุนทรศศิน
Thitiwut Soonthornsasin
bc621010037

thitiwut.soonthornsasin

thitiwut.soonthornsasin

นายณภัทร มาลาพงษ์
Napat Malapong
bc631010014

napat.malapong

napat.malapong

น.ส.ณัฐนรี ตั้งสกุลทอง
Natnaree Tangsakhunthong
bc601010080

natnaree.tangsakhunthong

natnaree.tangsakhunthong

นายณัฐพล ลาภสุขกิจกุล
Nattapol Lapsukkitkul
bc631010059

nattapol.lapsukkitkul

nattapol.lapsukkitkul

น.ส.ทิพวรรณ คนกล้า
Thippawan Khonkla
bc631010060

thippawan.khonkla

thippawan.khonkla

นายธนบดี โสภิณพรรักษา
Thanabordee Sopinpornraksa
bc611010043

thanabordee.sopinpornraksa

thanabordee.sopinpornraksa

นายธนพงศ์สรรค์ โอภาสสุวรรณ
Thanapongsan Opassuwan
bc611010044

thanapongsan.opassuwan

thanapongsan.opassuwan

นายธนาคม บัวถาวร
Thanakhom Buathaworn
bc611010045

thanakhom.boom

thanakhom.boom

นายธนายุทธ ทวีคูณ
Thanayut Thaweekun
bc601010100

thanayut.thaweekun

thanayut.thaweekun

น.ส.ธิติกานต์ สุขสำราญ
Thitikan Suksamran
bc621010038

thitikan.suksamran

thitikan.suksamran

น.ส.ธิติสุดา หล้าชน
Thitisuda Lachon
bc631010073

thitisuda.lachon

thitisuda.lachon

นายธีระ แสงศรี
Teera Sangsri
bc631010015

teera.sangsri

teera.sangsri

น.ส.ธีระนันต์ หญ้าลาภ
Teeranan Yalap
bc631010016

teeranan.yalap

teeranan.yalap

น.ส.นลพรรณ รักษ์เจริญ
Nonlapun Rakcharoen
bc621010039

nonlapun.rakcharoen

nonlapun.rakcharoen

น.ส.นลินทิพย์ ทรัพย์เพิ่มพูนโชค
Narinthip Supplempoonchok
bc641010013

น.ส.นันทิยา ภูสุรินทร์
Nantiya Phusurin
bc631010061

nantiya.phusurin

nantiya.phusurin

น.ส.นิชา ทองนุช
Nicha Thongnuch
bc611010014

nicha.thongnuch

nicha.thongnuch

นายบุญมี เเซ่ว้าน
Bunmee Saowan
bc621010015

bunmee.saowan

bunmee.saowan

น.ส.บุณฑริกา สุระพินิจ
Boontharika Surapinij
bc631010041

boontharika.surapinij

boontharika.surapinij

น.ส.บุษยมาส จันทร์แจ้ง
Budsayamas Janjaeng
bc631010042

budsayamas.janjaeng

budsayamas.janjaeng

น.ส.เบญจมาภรณ์ จันทิวาริน
Benjamaporn Jantivarin
bc621010040

benjamaporn.jantivarin

benjamaporn.jantivarin

น.ส.เบญจวรรณ สำโรง
Benjawan Sumrong
bc631010043

benjawan.sumrong

benjawan.sumrong

นายประหยัด เสือชูชีพ
Prayat Sueachuchip
bc611010015

prayat.sueachuchip

prayat.sueachuchip

นายปริญญา แป้สูงเนิน
Parinya Paesungnoen
bc591010091

parinya.paesungnoen

parinya.paesungnoen

น.ส.ปรียา ถมคำ
Preeya Thomkam
bc631010017

preeya.ming

preeya.ming

น.ส.ปาลิตา คำสุวรรณ
Palita Camsuwan
bc601010081

palita.camsuwan

palita.camsuwan

น.ส.ปิยนุช แก้วสามสี
Piyanut Kaewsamsee
bc601010082

piyanut.kaewsamsee

piyanut.kaewsamsee

น.ส.ผาณิตนิภา เกิดศรี
Phanitnipa Kerdsri
bc621010041

phanitnipa.kerdsri

phanitnipa.kerdsri

นายพงศธร เลาดี
Pongsatorn Laodee
bc601010029

pongsatorn.laodee

pongsatorn.laodee

*กรณีที่ค้นหาแล้วไม่พบรายชื่อนิสิต เนื่องจากนิสิตยังไม่ได้ชำระเงินค่ารับรายงานตัวนิสิตใหม่