สมุดรายชื่อ

คณะเศรษฐศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
คณะเศรษฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม
Associate Professor Aotip Ratniyom
or-tip
สาขาเศรษฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์BUI THI MINH TAM
Assistant Professor Buithiminh Tam
buithiminh buithiminh buithiminh
อาจารย์RUIHUI PU
Lecturer Ruihui Pu
ruihui ruihui
อาจารย์กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์
Lecturer Kaveepot Satawatananon
kaveepot kaveepot
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล
Assistant Professor Jirawat Jaroensathapornkul
jirawatj jirawatj jirawatj
รองศาสตราจารย์ชมพูนุท เพิ่มพูนวิวัฒน์
Associate Professor Chompoonuh Permpoonwiwat
chompoonuh chompoonuh
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐญา ประไพพานิช
Assistant Professor Nattaya Prapaipanich
nattayapr nattayapr
อาจารย์ดนัย ธนามี
Lecturer Danai Tanamee
danait danait
อาจารย์ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย
Lecturer Thipwimol Wongratanachai
thipwi thipwi thipwi
อาจารย์ธงชาติ บวรธำรงชัย
Lecturer Thongchart Bowonthumrongchai
thongchart thongchart thongchart
อาจารย์ธนาคม ศรีศฤงคาร
Lecturer Thanakhom Srisaringkarn
thanakhom thanakhom
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม
Assistant Professor Nantarat Taugvitoontham
nantaratt nantaratt
อาจารย์พลพัธน์ โคตรจรัส
Lecturer Polpat Kotrajarras
polpat polpat polpat
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ ตั้งธรรมรักษ์
Assistant Professor Peera Tangtammaruk
peerat peerat
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิพรรณ สาลีผล
Assistant Professor Ravipan Saleepon
ravipan ravipan
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชพันธุ์ เชยจิตร
Assistant Professor Ratchapan Choiejit
ratchapan ratchapan ratchapan
อาจารย์ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์
Lecturer Sivalap Sukpaiboonwat
sivalap sivalap sivalap
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภนันทา ร่มประเสริฐ
Assistant Professor Suppanunta Romprasert
suppanunta suppanunta suppanunta
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารี วรวิสุทธิ์สารกุล
Assistant Professor Saree Worawisutsarakul
saree saree saree
อาจารย์สุทธิดา พลายงาม
Lecturer Sutida Plyngam
sutidap sutidap sutidap
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิมล เฮงพัฒนา
Assistant Professor Suwimon Hengpatana
suwimonh suwimonh suwimonh
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ ศุภนัท
Assistant Professor Adul Supanut
adulsu adulsu adulsu
สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
นายจักร์ทิพย์ กลับแสง
Mister Jaktip Klubsaeng
jaktip jaktip jaktip
นางสาวจุฑามาศ ฉ่ำศิริ
Miss Jutamas Chumsiri
jutamasc jutamasc jutamasc
นางสาวชนกนาถ ทองบุญ
Miss Chanoknart Thongbun
chanoknart chanoknart chanoknart
นางสาวชาลิณี กรแก้ว
Miss Chalinee Kornkaew
chalineek chalineek
นายณัฐกร ตุ้ยทา
Mister Nattakorn Tuita
nattakornt nattakornt nattakornt
นางสาวณัฐนิกา บุญที่สุด
Miss Natnika Buntisud
natnika natnika
นายธันยธรณ์ วัลไพจิตร
Mister Thunyathorn Valapaichitra
thunyathorn thunyathorn thunyathorn
นางวนิดา หมื่นอักษร
Mrs. Wanida Mernaksorn
wanidakoe wanidakoe wanidakoe
นางสาววรรณิภา ญาติเสมอ
Miss Wannipa Yastsamer
wannipay wannipay wannipay
นางสาววิชุตา อดุลย์วัฒนกุล
Miss Wichuta Adulwattanakul
wichutaa wichutaa wichutaa
นางสาวศิริกาญจน์ กิตติชยานนท์
Miss Sirikarn Kittichayanon
sirikarnk sirikarnk sirikarnk
นางศิริพร ช่วยอุปการ
Mrs. Siriporn Chuaiuppakarn
siripornso siripornso siripornso
นางสาวอภิวันท์ สิ้มศรีสุข
Miss Apiwan Simsrisuk
apiwan apiwan