สมุดรายชื่อ

คณะเศรษฐศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
เศรษฐศาสตร์
น.ส.กนกรักษ์ เทพสุวรรณ
Kanokrak Thepsuwan
ec611010031

kanokrak.thepsuwan

kanokrak.thepsuwan

น.ส.กนกรักษ์ กีรติเมธีกุล
Kanokruk Kiratimeteekul
ec631010075

kanokruk.knr

kanokruk.knr

น.ส.กนกวรรณ โพธิ์พิเนตร
Kanokwan Phophinet
ec601010200

kanokwan.prw

น.ส.กนกวรรณ เสาทอง
Kanokwan Saothong
ec601010201

kanokwan.saothong

น.ส.กนกวรรณ ประภาคาร
Kanokwan Prapakan
ec631010026

kanokwan.prapakan

kanokwan.prapakan

น.ส.กนกวรรณ สมจิตร
Kanokwan Somjit
ec631010132

kanokwan.somjit

kanokwan.somjit

น.ส.กมนภัค เทพารส
Kamonphak Teparos
ec621010001

kamonphak.teparos

kamonphak.teparos

น.ส.กมลชนก ทองทราย
Kamolchanok Thongsai
ec601010202

kamolchanok.punch

น.ส.กมลชนก วรเดช
Kamolchanok Voradech
ec621010085

kamolchanok.voradech

kamolchanok.voradech

นายกมลเทพ สวนพุฒ
Kamonthep Suanput
ec621010142

kamonthep.suanput

kamonthep.suanput

น.ส.กมลรัตน์ อุ้ยสาร
Kamonrat Auisan
ec631010076

นายกฤตกร วงศ์สุวรรณชัย
Krittakorn Wongsuwanchai
ec601010002

krittakorn.wongsuwanchai

นายกฤษฎา มณีวรรณ
Kitsada Maneewan
ec611010104

kritsada.maneewon

kitsada.maneewan

นายกฤษฎา เฉิดโฉม
Kritsada Cherdchom
ec621010220

kritsada.cherdchom

kritsada.cherdchom

น.ส.กัญจนา จงทอง
Kanchana Chongthong
ec621010143

kanchana.chongthong

kanchana.chongthong

น.ส.กัญชพร เลิศล้ำ
Kanchaporn Lertlam
ec621010040

kanchaporn.lertlam

kanchaporn.lertlam

น.ส.กัญญาณัฐ คณะผล
Kanyanat Khanaphon
ec631010001

kanyanat.khanaphon

kanyanat.khanaphon

น.ส.กัญญาณี อภัยศรี
Gunyanee Apaisri
ec621010003

gunyanee.apaisri

gunyanee.apaisri

น.ส.กัญณภัทร เชาว์เลขา
Kannapat Chaolekha
ec601010203

kittaporn.chao

น.ส.กัณฐิกา ล่องแก้ว
Kanthika Longkeaw
ec631010176

kanthika.longkeaw

kanthika.longkeaw

นายกันต์ธีร์ กิจเลิศชาญชัยกุล
Guntree Krichlertchanchaikul
ec631010134

guntree.krich

guntree.krich

นายกันตพงศ์ ประเสริฐหมอ
Kantapong Prasertmor
ec621010144

kantapong.boom

kantapong.boom

น.ส.กัลป์ปภัส ตรีนันทวัลย์
Kanpaphat Trinanthawan
ec631010177

kanpaphat.trinanthawan

kanpaphat.trinanthawan

น.ส.กัลยรักษ์ อุ่นอุรา
Kunyaruk Unura
ec601010204

kunyaruk.unura

น.ส.กัลยรัตน์ เอกหัตถกรกุล
Kalyarat Ekhuttakornkul
ec611010106

kalyarat.praew

kalyarat.praew

น.ส.กัลษกรณ์ ลบศรี
Kansakorn Lobsri
ec621010004

kansakorn.lobsri

kansakorn.lobsri

น.ส.กาญจนาพร ศิริโฆษิตยางกูร
Kanjanaphorn Sirikhosityangkoon
ec611010107

kanjanaphorn.sirikhosityangkoon

kanjanaphorn.sir

นายกานต์ จันทวี
Karn Chantawee
ec621010087

karn.chantawee

karn.chan

นายกานต์นิธิ เผดิมเกื้อกูลพงศ์
Karnniti Padearmkuakulpong
ec621010145

karnniti.padearmkuakulpong

karnniti.padearmkuakulpong

น.ส.กานติมา อัศวธนวัต
Kantima Asawatanawat
ec631010178

kantima.asawatanawat

kantima.asawatanawat

น.ส.กิตติกิตติ์ กิตติคำรณ
Kittikit Kittikamron
ec621010045

kittikit.tata

kittikit.tata

นายกิตติคุณ ปิ่นชัยศิริ
Kittikun Pinchaisiri
ec621010236

kittikun.pinchaisiri

kittikun.pinchaisiri

นายกิตติทัต ศรีเทพ
Kittitat Srithap
ec611010108

kittitat.james

kittitat.james

นายกิตติ์ปกรณ์ สอแจ่มจิตต์
Kitpakorn Sorjamjit
ec611010033

kitpakorn.beck

kitpakorn.beck

นายกิตติภูมิ ตุกชูแสง
Kittipoom Tukchoosang
ec631010179

kittipoom.tukchoosang

kittipoom.tukchoosang

น.ส.กิตติยา กัสยานันท์
Kittiya Kasayanun
ec601010205

kittiya.gyn

kittiya.gyn

นายกิตติวัชร์ ทรัพย์พิพัฒน์
Kittiwat Sabphiphat
ec601010011

kittiwat.mmo

kittiwat.mmo

นายกิตติศักดิ์ ยวนเกิด
Kittisak Yuankert
ec621010059

kittisak.yuankert

kittisak.yuankert

น.ส.กิติยา ศิริวัฒน์
Kitiya Siriwat
ec631010027

kitiya.siriwat

kitiya.siriwat

น.ส.กิติยา ชัยวิฑูอนุกูล
Kitiya Chaivitooanukul
ec631010263

kitiya.chaivitooanukul

kitiya.chaivitooanukul

น.ส.กุลชา ปิยะศาสตร์
Kunlacha Piyasart
ec641010001

น.ส.กุลณฐรัศมิ์ เจียมเจริญ
Kulnatarath Jiamcharoen
ec621010060

kulnatarath.btk

kulnatarath.btk

นายกุลเดช บรรณวัฒน์
Kuladech Bannawat
ec631010264

kuladech.bannawat

kuladech.jom

น.ส.กุลนิภา พรสันเทียะ
Kulnipa Ponsontia
ec601010206

kulnipa.ponsontia

น.ส.กูลฑีรา พาลี
Kunteera Palee
ec631010135

kunteera.palee

kunteera.palee

น.ส.เก็จมณี นาคชำนาญ
Ketmanee Nakchamnan
ec621010088

ketmanee.nakchamnan

ketmanee.nakchamnan

นายเกริกไกร ปะละคะ
Kerkkrai Palaka
ec631010180

kerkkrai.palaka

kerkkrai.palaka

น.ส.เกวลิน เวียงคำ
Kewalin Wiengkham
ec621010089

kewalin.kwl

kewalin.kwl

น.ส.เกวลี เอื้อโภศิณธ์
Kewalee Euphosin
ec601010207

kewalee.eee

นายเกียรติศักดิ์ คุรุเสถียร
Kaittisak Kurusathian
ec601010012

kaittisak.not

*กรณีที่ค้นหาแล้วไม่พบรายชื่อนิสิต เนื่องจากนิสิตยังไม่ได้ชำระเงินค่ารับรายงานตัวนิสิตใหม่