สมุดรายชื่อ

คณะศึกษาศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
คณะศึกษาศาสตร์
อาจารย์เจริญ โชไชย
Lecturer Charern Choochai
charern
ดอกเตอร์บุญชู ใจซื่อกุล
Doctor Booncho Jaiceukul
boonchoo
รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
Associate Professor Prapansiri Susoarat
prapansi
ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
อาจารย์ครรชิต แสนอุบล
Lecturer Kanchit Saenubol
kanchit kanchit
อาจารย์ธรรมโชติ เอี่ยมทัศนะ
Lecturer Thammachot Aeamtussana
thammachota thammachota thammachota
อาจารย์นฤมล พระใหญ่
Lecturer Narnimon Prayai
narnimon narnimon narnimon
รองศาสตราจารย์พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์
Associate Professor Patcharaporn Srisawat
patcharapom patcharapom patcharapom
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาสนา จุลรัตน์
Assistant Professor Pasana Chularut
pasana pasana pasana
อาจารย์ภารดี กำภู ณ อยุธยา
Lecturer Paradee Kambhunaayudhaya
paradeek paradeek paradeek
รองศาสตราจารย์มณฑิรา จารุเพ็ง
Associate Professor Monthira Jarupeng
monthira monthira
รองศาสตราจารย์สกล วรเจริญศรี
Associate Professor Skol Voracharoensri
skol skol
อาจารย์อสมา คัมภิรานนท์
Lecturer Asama Campiranon
asama asama
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
อาจารย์กณิการ์ พงศ์พันธุ์สถาพร
Lecturer Kanika Pongpanstaporn
kanikap kanikap kanikap
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติชัย สุธาสิโนบล
Assistant Professor Kittichai Suthasinobol
kittichai kittichai
อาจารย์เกศินี ครุณาสวัสดิ์
Lecturer Kasinee Karunasawat
kasineek kasineek kasineek
อาจารย์คงขวัญ ทิพย์อักษร
Lecturer Kongkhwan Tipoaksorn
kongkhwan kongkhwan kongkhwan
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี
Assistant Professor Chommanad Cheausuwantavee
chommanad
อาจารย์ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม
Lecturer Chi-Sanupong Intharakasem
chisanupong chisanupong
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ สีเขียว
Assistant Professor Duangjai Seekheio
duangjais duangjais duangjais
อาจารย์ไตร อัญญโพธิ์
Lecturer Trai Unyapoti
trai trai trai
อาจารย์นันทิณา นิลายน
Lecturer Nantina Nilayon
nantina nantina nantina
อาจารย์รังรอง สมมิตร
Lecturer Rungrong Sommitr
rungrongs rungrongs rungrongs
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งทิวา แย้มรุ่ง
Assistant Professor Rungtiwa Yamrung
rungtiwa rungtiwa rungtiwa
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งอรุณ ไชยศรี
Assistant Professor Rungarun Chaisri
rungarun rungarun rungarun
อาจารย์รุจน์ ฦาชา
Lecturer Ruj Luecha
ruj
อาจารย์ลอเรนซ์ พลาต้น
Lecturer Lawrence Platon
lawrence lawrence lawrence
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา หวังภาษิต
Assistant Professor Ladda Wangphasit
laddaw laddaw
อาจารย์วรวุฒิ สุภาพ
Lecturer Voravoot Subhap
voravoot voravoot
อาจารย์วรินทร โพนน้อย
Lecturer Warintorn Phonnoi
warintorn warintorn
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันเพ็ญ ประทุมทอง
Assistant Professor Wanphen Pratoomtong
wanphenp wanphenp wanphenp
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ สัจจพิบูล
Assistant Professor Suppawan Satjapiboon
suppawan suppawan suppawan
อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย
Lecturer Sompong Jaideechoey
sompong sompong
อาจารย์สมสุดา มัธยมจันทร์
Lecturer Somsuda Mathayomchan
somsudam somsudam
อาจารย์สุชนินธ์ บัณฑุนันทกุล
Lecturer Suchanin Bunthununthakul
suchanin suchanin
อาจารย์สุณิสา สุมิรัตนะ
Lecturer Sunisa Sumirattana
sunisasu sunisasu sunisasu
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาวัลย์ หาญขจรสุข
Assistant Professor Suthawan Harnkajornsuk
suthawan suthawan
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี เชื้อชัย
Assistant Professor Sumalee Chuachai
sumaleech sumaleech sumaleech
อาจารย์สุวิชา วันสุดล
Lecturer Suwicha Wansudon
suwichaw suwichaw suwichaw
อาจารย์อดิสรณ์ เรืองกิจจานันท์
Lecturer Adisorn Rueangkitchanan
adisornru adisornru adisornru
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง
Assistant Professor Arethit Posrithong
arethit arethit
ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิกา ตั้งประภา
Assistant Professor Taviga Tungprapa
taviga taviga
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา ศกุนตนาค
Assistant Professor Panida Sakuntanak
panidam panidam
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตา ตุลย์เมธาการ
Assistant Professor Manaathar Tulmethakaan
ranida ranida
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ ลังกา
Assistant Professor Wilailak Langka
wilailakl wilailakl wilailakl
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย มีชาญ
Assistant Professor Surachai Meechan
surachaim
รองศาสตราจารย์องอาจ นัยพัฒน์
Associate Professor Ong-Art Naiyapatana
ong-art
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอุมา เจริญสุข
Assistant Professor Ornuma Charoensuk
ornuma ornuma ornuma
รองศาสตราจารย์อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล
Associate Professor Ittipaat Suwatanpornkool
san san
ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุพล ยงศร
Assistant Professor Chatupol Yongsorn
chatupol chatupol chatupol
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ โปณะทอง
Assistant Professor Chakrit Ponathong
chakritp chakritp