สมุดรายชื่อ

คณะศึกษาศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์
Assistant Professor Jantarat Phutiar
jantarat jantarat
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศิลป์ กุลนภาดล
Assistant Professor Taweesil Koolnaphadol
taweesil taweesil taweesil
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล
Assistant Professor Theeraphab Phetmalhkul
theeraphab theeraphab
อาจารย์สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์
Lecturer Somboon Burasirirak
somboonb somboonb somboonb
อาจารย์อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์
Lecturer Apitee Songbundit Rtn.
apitee apitee
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์
Assistant Professor Kanokphon Chantanarungpak
kanokphon kanokphon kanokphon
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
Assistant Professor Khwanying Sriprasertpap
khwanying khwanying khwanying
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี
Assistant Professor Jaemjan Sriarunrasmee
jaemjan jaemjan jaemjan
อาจารย์นฤมล ศิระวงษ์
Lecturer Naramon Sirawong
naramon naramon
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์
Assistant Professor Nutteerat Pheeraphan
nutteerat nutteerat nutteerat
อาจารย์นิพาดา ไตรรัตน์
Lecturer Nipada Trairut
nipada nipada nipada
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพล ประดับเวทย์
Assistant Professor Rattapol Pradapwet
rattapol rattapol rattapol
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง
Assistant Professor Rittichai On-Ming
ritticha
อาจารย์สุภโชค เรืองศรี
Lecturer Supachok Ruangsri
supachokr supachokr supachokr
ภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษา
อาจารย์กิตติพันธ์ หันสมร
Lecturer Kittiphan Hansamorn
kittiphan kittiphan kittiphan
อาจารย์ปวัฒวงศ์ บำรุงขันท์
Lecturer Pawatwong Bamroongkhan
pawatwong pawatwong pawatwong
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ ศิรินุพงศ์
Assistant Professor Panuwat Sirinupong
panuwats panuwats
อาจารย์ภุชงค์ จันทร์จิระ
Lecturer Puchong Chanjira
puchongc
อาจารย์โอภาส สุขหวาน
Lecturer Ophast Sookwhan
ophast ophast ophast
ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์
Assistant Professor Kanokporn Vibulpatanavong
kanokpornv kanokpornv kanokpornv
อาจารย์จีรพัฒน์ ศิริรักษ์
Lecturer Cheerapat Sirirak
cheerapat cheerapat
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิดา มิตรานันท์
Assistant Professor Chanida Mitranun
chanidam chanidam
อาจารย์ฑมลา บุญกาญจน์
Lecturer Tamala Boonyakarn
tamala tamala tamala
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์
Assistant Professor Prapimpong Wattanarat
prapimpongw prapimpongw prapimpongw
อาจารย์พัชรีวรรณ คุณชื่น
Lecturer Patchreewan Kunchun
patchreewan patchreewan
ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัมปนาท บริบูรณ์
Assistant Professor Gumpanat Boriboon
gumpanat gumpanat gumpanat
อาจารย์ชนันภรณ์ อารีกุล
Lecturer Chananporn Areekul
chananporn chananporn chananporn
อาจารย์ชไมพร ดิสถาพร
Lecturer Chamaiporn Disathaporn
chamaiporn chamaiporn
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรใจ ลี่ทองอิน
Assistant Professor Porngai Leetongin
porngai porngai porngai
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มิ่งขวัญ คงเจริญ
Assistant Professor Mingkwan Kongjarecn
mingkwan mingkwan mingkwan
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมลนิตย์ เกิดหนุนวงศ์
Assistant Professor Sumolnit Kerdnoonwong
sumolnit sumolnit sumolnit
อาจารย์เอกภูมิ เจียมวิทยานุกูล
Lecturer Ekapum Jiemwittayanukul
ekapum ekapum ekapum
สำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
นางสาวกมลาภรณ์ สิทธิจันทร์
Miss Kamalaporn Sittichan
kamalaporns kamalaporns
นายกวิน กมลาศวิน
Mister Kavin Kamalasvin
kavink kavink
นางสาวกุลธิดา จอดนอก
Miss Kultida Jodnok
kultidaj kultidaj
นางสาวคำนึง ทองคำสุข
Miss Kumnaug Thongkumsuk
kamnug
นายจักรรัจน์ พุฒเจริญ
Mister Jakarat Phutcharoen
jakarat jakarat
ว่าที่ร้อยตรีฐาณวัฒน์ ธนกรจรัสโรจน์
Acting Sub Lieutenant Thanawat Thanakorncharatrod
thanawatt thanawatt
นายธนภูมิ สุนาถวนิชย์กุล
Mister Thanabhum Sunartvanichkul
thanabhum thanabhum
นายนิพัทธ แสงสวัสดิ์
Mister Nipat Sangsawad
nipatpu nipatpu nipatpu
นางสาวบุญญารัสมิ์ อัทธายุชธีติ
Miss Bunyarrat Atthayutthiti
supapornl supapornl
นางสาวประภาพรรณ ศรีหาญ
Miss Prapapan Sriharn
prapapha prapapha
นางสาวปาริฉัตร นอกตาจั่น
Miss Parichat Noktachan
parichatn parichatn
นางสาวเพาพะงา จิตต์สวาสดิ์
Miss Paopanga Jitsawart
poupanga poupanga
นายมงคล ใจกว้าง
Mister Mongkhon Chaikwang
mongkhonc mongkhonc
นางสาวมณฑกานต์ ฉิมเกิด
Miss Monthakan Chimkerd
monthakan monthakan monthakan
นางสาวเมวิกา บุญทอง
Miss Mayvika Boontong
mayvika mayvika
นางสาวรัชญา เมฆวัฒน์
Miss Rachaya Matewat
rachaya
นายรัตนพล จอนสูงเนิน
Mister Rattanaphon Chonsungnoen
rattanaphon rattanaphon
นางสาวลัดดา ดีอินทร์
Miss Ladda Deein
laddad laddad laddad