สมุดรายชื่อ

คณะศึกษาศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล เกษียณอายุเมื่อ บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
อาจารย์ไพรัช วงศ์ยุทธไกร
Lecturer Pairust Vongyuttakrai
ต.ค. 2563 pairust
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์
Assistant Professor Siriparn Sriwanyong
ต.ค. 2563 siriparn
นายบุญส่ง นิ่มนวล
Mister Bunsong Nimnaul
ต.ค. 2562 bunsong
อาจารย์ระวีวรรณ กนิษฐานนท์
Lecturer Raweewan Kanitthanont
ต.ค. 2562 raweewak
นางเสาวลักษณ์ ตองอ่อน
Mrs. Sowalak Tongon
ต.ค. 2562 sowalak
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต สูงใหญ่
Assistant Professor Chawalit Zoongyai
ต.ค. 2561 chawaliz
อาจารย์ชัยธัช ทองบุตรดา
Lecturer Chaitat Tongbutda
ต.ค. 2561 chaitat
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไตรรัตน์ พิพัฒโภคผล
Assistant Professor Trairat Pipatpokkapole
ต.ค. 2561 trirat
อาจารย์นาราวดี กิจวิธี
Lecturer Narawadee Kitwitee
ต.ค. 2561 narawade
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมาศ ทองไสว
Assistant Professor Pattamas Thangsawi
ต.ค. 2561 pattamac
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงทอง พุ่มอยู่
Assistant Professor Paungtong Phumyoo
ต.ค. 2561 paungton
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีภรณ์ ทฤษณาวดี
Assistant Professor Maneeporn Trisanawadee
ต.ค. 2561 maneepor
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษณา อินทะจักร
Assistant Professor Luksana Intachuk
ต.ค. 2561 luksana
นางศรินรัตน์ นาคะวรเศรษฐ์
Mrs. Ssinrat Nakavarasit
ต.ค. 2561 ssinrat ssinrat
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ ฤกษนันทน์
Assistant Professor Siriwan Reaksanan
ต.ค. 2561 siriwanr
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสงจันทร์ เหมเชื้อ
Assistant Professor Saengchan Hemchua
ต.ค. 2561 saeng
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา จ่ายเจริญ
Assistant Professor Achara Jaijaroern
ต.ค. 2561 acharaj
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลภัทร์ พุทธสันติธรรม
Assistant Professor Kamonpat Puttasantitman
ต.ค. 2560 kamolpat
อาจารย์จรัส คชกาสร
Lecturer Charus Kodchakasorn
ต.ค. 2560 charusk
นางสาวจิตตทัต นิลดำ
Miss Jittatat Nildum
ต.ค. 2560 jittatat
อาจารย์บุณฑริกา วิศวสมภพ
Lecturer Buntrarika Visavasompop
ต.ค. 2560 buntharika
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสี เกษมสุข
Assistant Professor Rangsee Kasemsuk
ต.ค. 2560 rungsee
นางรัตนา ภูสุวรรณ
Mrs. Ratana Poosuwan
ต.ค. 2560 ratanapoo
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตตรา สิงหการ
Assistant Professor Suchitra Singhakarn
ต.ค. 2560 suchitrs
อาจารย์สุพัตรา พรหมเรนทร์
Lecturer Supatra Promrein
ต.ค. 2560 supatrap
อาจารย์อมรพรรณ รังษีเทียนไชย
Lecturer Amornpan Rangsithienchai
ต.ค. 2560 amornpanr
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ปิ่นประชาสรร
Assistant Professor Utaiwan Pinprachasan
ต.ค. 2560 utaiwan
อาจารย์กัญญา พานิชสกุล
Lecturer Kanya Ruddee
ต.ค. 2559 kanya
อาจารย์จำลอง ช่างต่อ
Lecturer Chamlong Changtor
ต.ค. 2559 jumlong
นายเชาวลิต เปลี่ยนอารมณ์
Mister Chouwalit Planharom
ต.ค. 2559 chouwalit
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงตา เจริญทรัพย์
Assistant Professor Duangta Charoensupaya
ต.ค. 2559 duangta
อาจารย์ธัช พรหมปัทมะ
Lecturer Tuch Bhrombhadma
ต.ค. 2559 tuch
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงรัตน์ เกษรแพทย์
Assistant Professor Puongrat Kesonpat
ต.ค. 2559 puongrat
นางลลิตภัทร วณิชยานันต์
Mrs. Lalitpat Vanichayanunt
ต.ค. 2559 lalitpat
อาจารย์ลักขณา สอนดี
Lecturer Luckna Thongpuckdee
ต.ค. 2559 luckna
อาจารย์ศรินรัตน์ วีระเนตินันท์
Lecturer Sarinrat Veeranetinun
ต.ค. 2559 ampaim
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ พันธุ์พานิช
Assistant Professor Srichan Panpamch
ต.ค. 2559 srichan
อาจารย์สมชาย เทพแสง
Lecturer Somchai Thepsaeng
ต.ค. 2559 somchaith
นายสุวรรณ บุระศรี
Mister Suwon Burasri
ต.ค. 2559 suwon
รองศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์
Associate Professor Saowalak Rattanavich
ต.ค. 2559 soawaruk
อาจารย์อรพินธุ์ คนึงสุขเกษม
Lecturer Orapin Khanungsukasem
ต.ค. 2559 orapinse
อาจารย์อัจฉรา องค์ศิริวิทยา
Lecturer Achara Ongsiriwittaya
ต.ค. 2559 archara
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจรศรี ชาติกานนท์
Assistant Professor Kachornsri Jatikananda
ต.ค. 2558 kachorns
อาจารย์จารุวรรณ สกุลคู
Lecturer Jaruwan Skulkhu
ต.ค. 2558 jaruwansk jaruwansk
อาจารย์นวลน้อย โทวระ
Lecturer Nuannoy Thovara
ต.ค. 2558 nuannoy
อาจารย์นันทรัตน์ ธรรมวัฒน์ไพศาล
Lecturer Nantarat Dhamavatpaisal
ต.ค. 2558 nuntarat
อาจารย์พรพิมล ประสงค์พร
Lecturer Pornpimon Prasongporn
ต.ค. 2558 pornpimonp
อาจารย์พิพรรธพร ทรัพย์กาทอง
Lecturer Pipatporn Sapgatong
ต.ค. 2558 pitpatpo
อาจารย์วัฒนา ศรีสมบัติ
Lecturer Watana Srisombut
ต.ค. 2558 watana
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลรัตน์ ขันธ์เจริญ
Assistant Professor Wilairat Khancharoen
ต.ค. 2558 wilairat