สมุดรายชื่อ

คณะศึกษาศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
การประถมศึกษา
น.ส.กชมน สงวนศรี
Kodchamon Sanguansri
ed591010092

kodchamon.ksp

kodchamon.ksp

น.ส.กณภัทร จินา
Kanaphat Jina
ed611010035

kanaphat.jina

kanaphat.jina

น.ส.กนกพรรณ นามโสภา
Kanokphan Namsopa
ed601010051

kanokphan.namsopa

kanokphan.namsopa

น.ส.กนกวรรณ หอมทรัพย์
Kanokwan Homsup
ed591010093

kanokwan.homsup

kanokwan.homsup

น.ส.กนกอร เวณุวงศกร
Kanokon Waynuwongsakorn
ed611010036

kanokon.fern

kanokon.way

น.ส.กนกอร เสนาผล
Kanokon Senaphon
ed631010057

kanokon.senaphon

kanokon.senaphon

น.ส.กมลชนก ชุมเชิงกาญจน์
Kamonchanok Chumchoengkan
ed611010275

kamonchanok.cchk

kamonchanok.chumchoengkan

น.ส.กมลพรรณ จันทนา
Kamolphan Chanthana
ed601010052

kamolphan.chanthana

kamolphan.chanthana

น.ส.กรรณิการ์ ธาตะนะ
Kannika Thatana
ed631010116

kannika.thatana

kannika.thatana

น.ส.กรวรรณ ตันเจริญ
Korawan Tancharoen
ed631010117

korawan.cat

korawan.cat

น.ส.กรวีย์ มั่นคง
Korawee Mankong
ed601010053

korawee.mankong

น.ส.กอนีตะฮ์ ยามา
Koneetah Yama
ed631010058

koneetah.yama

koneetah.yama

น.ส.กัญญารัตน์ ผาลา
Kanyarat Phala
ed591010094

kanyarat.phala

kanyarat.phala

น.ส.กัญญาวีร์ รักดี
Gunyawee Rugdee
ed631010118

gunyawee.rugdee

gunyawee.rugdee

น.ส.กัณฐิกา อินจ๋อม
Kantika Injom
ed601010054

kantika.injom

kantika.injom

น.ส.กัสมี อุเซ็ง
Kasmee Auseng
ed591010039

kasmee.auseng

น.ส.กาญจณวัลย์ ศิลป์เมือง
Kanchnawan Sinmeang
ed601010055

kanchnawan.jumpa

kanchnawan.sinmeang

น.ส.กาญจนา พิมพ์โพธิ์
Kanjana Phimpho
ed611010037

kanjana.phimpho

kanjana.phimpho

นายกิตติศักดิ์ อินทร์พวง
Kittisak Inpuang
ed611010038

kittisak.inpuang

kittisak.inpuang

น.ส.กุลจิรา วิรัชดำรงค์
Kunchira Viratdamrong
ed611010039

kunchira.lay

kunchira.lay

น.ส.กุลฉัตร วงค์แสนสี
Koonlachat Wongsaensee
ed631010059

koonlachat.wongsaensee

koonlachat.wongsaensee

น.ส.กุลธิดา วันเพ็ญ
Kunlathida Wanphen
ed591010095

kunlathida.wanphen

kunlathida.wanphen

น.ส.กุลธิดา กิติราช
Kultida Kitirach
ed601010002

kultida.kitirach

น.ส.กุลสตรี คำเอก
Kullastri Kum-Eak
ed631010234

kullastri.kumeak

kullastri.kumeak

น.ส.เกษศิรินทร์ ชาสุรีย์
Gadsirin Chasuree
ed611010040

gadsirin.chasuree

gadsirin.gadsi

นายเขษมศักดิ์ แสงสุริย์
Kasemsak Saengsuri
ed611010041

kasemsak.saengsuri

kasemsak.saengsuri

นายคณิศร สายเสมา
Kanisorn Saisema
ed631010060

kanisorn.saisema

kanisorn.saisema

น.ส.คอรีเยาะ ดาระแน
Khoreeyoh Daranae
ed631010061

khoreeyoh.daranae

khoreeyoh.daranae

น.ส.คัทลียา ศรีสุข
Kattaleeya Srisuk
ed601010056

kattaleeya.ice

kattaleeya.ice

น.ส.จรรยาภรณ์ ตุ้มอ่อน
Janyaphon Toom-On
ed591010040

janyaphon.nice

janyaphon.toomon

น.ส.จริยาภรณ์ จันรุน
Jariyaporn Janrun
ed591010041

jariyaporn.janrun

นายจักรี วิเมศ
Chakri Wimes
ed611010276

chakri.wimes

chakri.wimes

น.ส.จันจิรา วรรณพัฒน์
Janjira Wannapat
ed591010096

janjira.farm

janjira.farm

น.ส.จันทร์จิรา ผลพันธ์
Janjira Pholpan
ed631010119

janjira.pholpan

janjira.pholpan

น.ส.จันทร์สุดา ยาทองไชย
Jansuda Yathongchai
ed631010062

jansuda.yathongchai

jansuda.yathongchai

น.ส.จิตรลดา ไชยชาติ
Jitlada Chaiyachat
ed591010042

jitlada.chaiyachat

jitlada.chaiyachat

น.ส.จินดา แสงจันทร์
Jinda Sangchan
ed611010043

jinda.sangchan

น.ส.จิรนันท์ บุตรแพ
Jiranan Butpae
ed631010063

jiranan.butpae

jiranan.butpae

น.ส.จิรประภา เลาเงิน
Jiraprapa Laongen
ed631010064

jiraprapa.jeab

jiraprapa.laongen

น.ส.จิระนันท์ ไชยมาลา
Jiranan Chaimala
ed591010031

jiranan.chaimala

น.ส.จิราพัชร แสงเวช
Jiraphat Seangwat
ed631010065

jiraphat.seangwat

jiraphat.seangwat

น.ส.จิราภรณ์ วงค์ใหญ่
Jiraporn Wongyai
ed601010057

jiraporn.ggg

jiraporn.wongyai

น.ส.จิรารัตน์ ขันคำ
Chirarat Khankham
ed591010002

chirarat.khankham

น.ส.จุฑามาศ แก้วกมล
Juthamas Kaewkamon
ed631010120

juthamas.kaewkamon

juthamas.kaewkamon

น.ส.ฉันทนา พิมพ์ที
Chantana Pimtee
ed611010044

chantana.pimtee

chantana.pimtee

น.ส.ชญานิช อบอวน
Chayanich Aobuan
ed631010066

chayanich.aobuan

chayanich.aobuan

น.ส.ชนนิกานต์ เกิดผล
Chonnikan Koetphon
ed611010045

chonnikan.koetphon

chonnikan.koetphon

น.ส.ชนาธิป สรรพนิล
Chanatip Sappanin
ed611010046

chanatip.sappanin

chanatip.sappanin

น.ส.ชนิสรา จันทรเสน
Chanisara Jantarasen
ed611010047

chanisara.jantarasen

chanisara.jan

น.ส.ชมพูนุช สระกันยา
Chompunuch Srakanya
ed631010067

chompunuch.srakanya

chompunuch.srakanya

*กรณีที่ค้นหาแล้วไม่พบรายชื่อนิสิต เนื่องจากนิสิตยังไม่ได้ชำระเงินค่ารับรายงานตัวนิสิตใหม่