สมุดรายชื่อ

สำนักงานอธิการบดี

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
สำนักงานอธิการบดี
นางขนิษฐา รุจิโรจน์
Mrs. Kanitha Ruchirote
kanitha kanitha
อาจารย์จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง
Lecturer Janthip Limthong
jantip
นางสาวณัฐชญา ขามคม
Miss Nutchayar Khamkom
nutchayar
ศาสตราจารย์ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ
Professor Pansiri Phansuwan
pansiri pansiri
ศาสตราจารย์พจน์ สะเพียรชัย
Professor Pote Sapianchai
pote
รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ
Associate Professor Prit Supasertsiri
pritsu
นางสาววรรณนภา น้อยสำลี
Miss Wannapa Noisamlee
wannapan
ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน
Professor Wichit Srisaan
wichit
ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์
Professor Sermsak Wisalaporn
sermsak
นายแพทย์อุทัย สุภาพ
Doctor Of Medicine Uthai Suparp
uthaisup
นางสาวอุทัยวรรณ เปียเอี่ยม
Miss Uthaiwan Piaiam
uthaiwanp
กองกลาง
นายวรวุฒิ รอบรู้
Mister Warawut Raubrhoo
warawut
ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
นางสาวกานดา จาดตานิม
Miss Kanda Jadtanim
kandaja
ว่าที่เรือโทณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์
Acting Lieutenant Junior Grade Nattapread Kawpiboon
nattapread nattapread nattapread
นายธนวัฒน์ อภิสกุลรัตน์
Mister Thanawath Apisakulrat
thanawath thanawath thanawath
นางสาวภัททิภา แสงอากาศ
Miss Pattipa Sangargast
pattpa pattpa pattpa
นางสาวภัทราภรณ์ สิงห์ทอง
Miss Phattraporn Singtong
phattraporn phattraporn phattraporn
นางสาวอมรรัตน์ บุญบรรลุ
Miss Amonrat Bunbanlu
amonratb amonratb amonratb
ส่วนบริหารงานกลาง
นางกัญญาภัทร เทวาพิทักษ์
Mrs. Kanyapat Tewaphitak
satith
นางสาวจุฑามาศ เพ็ญเจริญ
Miss Chuthamud Phencharune
chuthamu chuthamu
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามาศ อัตถาเวช
Acting Sub Lieutenant Juthamat Atthawet
juthamat juthamat juthamat
นางสาวชัญญา หลวงวังแดง
Miss Chanya Luangwangdaeng
chanyal
นายชูศักดิ์ สุขสำราญ
Mister Chusak Suksamran
chusak chusak
นางฐิติกา ทองรัสมี
Mrs. Titika Thongratsamee
titika
นางทิพวรรณ นราสันติพงศ์
Mrs. Tippawan Narasantipon
tippawan
นายธีรัช หาบ้านแท่น
Mister Teerach Habantan
teerach
นางสาวนฤมล เมืองวงค์
Miss Narumol Muangwong
narumolm narumolm
นางสาวนิตยา อินโต
Miss Nittaya Into
nittayat nittayat
นางสาวปริยาภรณ์ ตลึงจิตต์
Miss Pariyaporn Talaungjit
pariyapornt pariyapornt
นางสาวปริศนา ศรีบูรณากาญจน์
Miss Pritsana Sriburanakan
pritsana pritsana
นางสาวเพ็ญศรี สุ่ยวงษ์
Miss Pensri Suiwong
pensris
นายมิตรชัย ทาป้อง
Mister Mitchai Tapong
mitchai
นางสาวรุจจิรา สุริยาวงศ์
Miss Rutjira Suriyawong
rutjira rutjira
นางสาววรรณภา ฐิตะสาร
Miss Wannapa Thitasarn
wannapat
นางสาววราภรณ์ วิไลพันธ์
Miss Varaporn Vilaiphan
varaporn varaporn
นางสาวศศิวิมล ขามเทศ
Miss Sasiwimol Khamtes
sasiwimol sasiwimol
นายสารสิน กาลัญญ
Mister Sarasin Kalanya
sarasin sarasin sarasin
นางสาวสิริอร สุขบุญ
Miss Siri-On Sukboon
siri-on
นางสาวสุชิรา อินทรครรชิต
Miss Suchira Intrarakhanchit
suchirai suchirai suchirai
นางไสว ฤทธิ์รอด
Mrs. Savai Ritrat
savai savai
นางสาวอมรรัตน์ ใจมูล
Miss Amonrat Jaimoon
amonratja amonratja amonratja
นางอำพัน เลี้ยงเจริญ
Mrs. Amparn Luangalarn
amparn
ส่วนทรัพยากรบุคคล
นายกชวริศ ชูเมือง
Mister Koshwaris Choomuang
koshwaris koshwaris koshwaris
นางสาวจุฑามาศ นามนิมิตรานนท์
Miss Jutamat Namnimitranon
jutamat jutamat jutamat
นางสาวชนากานต์ ภูมิทอง
Miss Chanakan Phummithong
chanakanp chanakanp chanakanp
นางสาวชลธิชา เจติยวรรณ
Miss Chonthicha Jetiyawan
chonthichaj chonthichaj chonthichaj
นายชัยพร ถาวรรัตน์
Mister Chaiporn Thawonrat
chaiporn chaiporn chaiporn
นางสาวโชติมา ศรีนวลมาก
Miss Chotima Srinoanmak
chotimas chotimas chotimas
นางสาวฐิตาภา ทัพวงศ์
Miss Thitapha Thapwong
thitapha thitapha thitapha
นางสาวณัฐชามญฑ์ ภคพงศ์พันธุ์
Miss Natchamon Pakapongphan
chutipa chutipa chutipa