สมุดรายชื่อ

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
นางสาวศุภจิตรา วิจิตร
Miss Supachitra Wichitr
supachit supachit supachit
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
นางสาวกฤตษ์ทิพย์ สุนทราวัฒน์
Miss Krittip Suntrawat
krittip krittip
นางณัฐชา บุญชู
Mrs. Natcha Boonchoo
natchab natchab natchab
นางสาวเนตรนภิส ใจการ
Miss Netnapit Jaikan
netnapit netnapit netnapit
นางอนุสรา ดิษวิเศษ
Mrs. Anusara Ditwiset
anusara anusara anusara
ฝ่ายติดตามและประเมินผล
นางสาวธิดารัตน์ วงษ์พันธุ์
Miss Tidarat Wongphan
tidarat tidarat tidarat
นางสาวนิศาชล วิจารณ์วงศ์
Miss Nisachon Wijanwong
nisachonw nisachonw nisachonw
นางสาวปาริฉัตร เพชรานันท์
Miss Parichat Phetcharanan
parichatphe parichatphe parichatphe
หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวจิตรลดา ขุนดี
Miss Jitlada Khundee
jitlada jitlada
นายชยุตม์ ลีลาวิวัฒน์
Mister Chayud Leelaviwat
chayud chayud chayud
นายประกาศิต วิธานกรกุล
Mister Prakasit Vithankonkul
prakasit prakasit prakasit
นายภวศิษฏ์ เมธาธีระนันท์
Mister Pawasit Matateeranun
pawasit pawasit pawasit
นางมาเรียม ศิลธรรม
Mrs. Mariam Sintom
mariam mariam
นางสาววิลาสินี งามประเสริฐสุข
Miss Wirasinee Ngamprasertsuk
wirasinee wirasinee wirasinee
นางสาวศิริลักษณ์ คำมณี
Miss Siriluck Khammanee
siriluckkh siriluckkh siriluckkh
นางสาวศุภาพร ใจสิงห์
Miss Supaporn Jaising
supapornj supapornj supapornj
นายสัญชัย เสริฐเมืองปัก
Mister Sanchai Sertmueangpak
sanchai sanchai sanchai