สมุดรายชื่อ

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ดุษฎี อินทรประเสริฐ
Associate Professor Dusadee Intraprasert
dusadee
สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์KANU PRIYA MOHAN
Assistant Professor Kanu Priya Mohan
kanum kanum kanum
นางสาวกรวิกา กัปตพล
Miss Kornwika Kuptapol
kornwika kornwika kornwika
อาจารย์ก่อเกียรติ์ มหาวีรชาติกุล
Lecturer Korkiat Mahaveerachartkul
korkiat korkiat korkiat
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ภัทราวิวัฒน์
Assistant Professor Kanchana Pattrawiwat
kanchanapa kanchanapa kanchanapa
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาศุกร์ จันประเสริฐ
Assistant Professor Thasuk Junprasert
thasuk thasuk thasuk
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
Assistant Professor Narisara Peungposop
narisarap narisarap narisarap
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์
Assistant Professor Nanchatsan Sakunpong
nanchatsan nanchatsan nanchatsan
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นำชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล
Assistant Professor Numchai Supparerkchaisakul
numchai numchai numchai
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป จินงี่
Assistant Professor Prateep Jinnge
prateep prateep
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยดา สมบัติวัฒนา
Assistant Professor Piyada Sombatwattana
piyada piyada
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลเทพ พูนพล
Assistant Professor Polthep Poonpol
polthep polthep polthep
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญาณี พูนพล
Assistant Professor Pitchayanee Poonpol
pitchayanee pitchayanee pitchayanee
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา ไชยจูกุล
Assistant Professor Yuttana Chaijukul
yuttanac yuttanac
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัณย์ พิมพ์ทอง
Assistant Professor Saran Pimthong
saran saran saran
อาจารย์สิทธิพร ครามานนท์
Lecturer Sittiporn Kramanon
sittipornk sittipornk sittipornk
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์
Assistant Professor Sudarat Tuntivivat
sudarattu sudarattu sudarattu
รองศาสตราจารย์อรพินทร์ ชูชม
Associate Professor Oraphin Choochom
oraphin oraphin oraphin
รองศาสตราจารย์อังศินันท์ อินทรกำแหง
Associate Professor Ungsinun Intarakamhang
ungsinun ungsinun ungsinun
นางสาวอุษา ศรีจินดารัตน์
Miss Usa Srijindarat
usa usa
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
นางกรรณิกา ทัศนสุวรรณ
Mrs. Kanika Tassanasuwan
kanika kanika
นางกรรณิการ์ ศรีเกตุ
Mrs. Kannika Sriket
kannikaso kannikaso kannikaso
นางสาวจุฑารัตน์ กิตติเขมากร
Miss Jutarat Kittikeamakorn
jutarat jutarat jutarat
สิบเอกณัฐชนน กาญจนวงศ์
Sergeant Natchanon Kanjanawong
natchanonk natchanonk natchanonk
นายธนาธิป เจียงจันทร์
Mister Tanatip Cheingchan
tanatip tanatip tanatip
นางสาวพิจิตรา ธรรมสถิตย์
Miss Pichitra Thammasathit
pichitra pichitra pichitra
นางวริน สว่าง
Mrs. Warin Sawhang
warin
นางสาววาสนา วงษ์เพชร
Miss Wassana Wongpetch
wassanaw wassanaw wassanaw
นางสุพิมพ์ชนก กิจสำเร็จ
Mrs. Supimchanok Kitsumret
supimchanok supimchanok supimchanok
นางสาวสุภชาดา รัตนะพิมล
Miss Supachada Rattanapimol
supachada supachada supachada
นายสุรศักดิ์ ไวยเนตร
Mister Surasak Waiyanet
surasakw surasakw
นางสาวแสงระวี ไทยแย้ม
Miss Sangrawee Thaiyam
sangrawee sangrawee sangrawee
นายอัครพล เลิศจุฬาลักษณ์
Mister Ackarapol Lertjulalak
ackarapol ackarapol ackarapol