สมุดรายชื่อ

สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
ฝ่ายสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรินทร์ ตาก้อนทอง
Assistant Professor Navarin Tagontong
navarin navarin navarin
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานวาสน์ มหาลวเลิศ
Assistant Professor Panwasn Mahalawalert
panwasn panwasn panwasn
อาจารย์มานิดา ชอบธรรม
Lecturer Manida Choptham
manida
อาจารย์ยุวารินทร์ ธนกัญญา
Lecturer Yuwarin Thanakanya
yuwarint yuwarint
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งฤดี กล้าหาญ
Assistant Professor Rungrudee Klaharn
rungrudee rungrudee rungrudee
ฝ่ายบริการวิชาการ
อาจารย์พนัส จันทร์เปล่ง
Lecturer Panat Chanpleng
panat panat
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุดา กิจธรธรรม
Assistant Professor Wichuda Kijtorntham
wichudak wichudak wichudak
อาจารย์อมรา วิสูตรานุกูล
Lecturer Ammara Wisuthranukul
ammara
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจศรา ประเสริฐสิน
Assistant Professor Ujsara Prasertsin
utsara utsara utsara
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไร จักษ์ตรีมงคล
Assistant Professor Urai Chaktrimongkhol
urai urai
ฝ่ายการเรียนการสอน
อาจารย์กาญจนา ตระกูลวรกุล
Lecturer Kanjana Trakoonvorakun
kanjanatr kanjanatr kanjanatr
อาจารย์ปิยพงษ์ คล้ายคลึง
Lecturer Piyapong Khaikleng
piyapongk piyapongk piyapongk
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดช ศิริกิจ
Assistant Professor Ruangdech Sirikit
ruangdech ruangdech ruangdech
สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
นางสาวจรุณี วันทอง
Miss Charunee Wanthong
charunee charunee
นางสาวจุฬาลักษณ์ รุ่งจรูญ
Miss Julalux Rungraroon
julalux julalux
นางสาวณิชาบูล สิงไทยสงค์
Miss Nichaboon Singthaisong
nichaboon nichaboon
นายทรงเกียรติ เถนว้อง
Mister Tirongkheat Tanwong
throngkh throngkh
นางธัญชนก เพ็งเพราะ
Mrs. Thunchanok Pengpror
thunchanok thunchanok
นางสาวนัยนา เก่ากลางดอน
Miss Naiyana Kaoklangdon
naiyanakao naiyanakao naiyanakao
นางวรรณฤดี สว่างงามวงศ์
Mrs. Wonrudee Sawangngamwong
wonrudee wonrudee
ว่าที่ร้อยตรีวิวัตน์ พรหมสวรรค์
Acting Sub Lieutenant Wiwat Phromsawan
wiwatp wiwatp
นางสาวศุภรัตน์ วินิจวงษ์
Miss Supharat Winidwong
penkae penkae
นางสาวสว่างจิตร์ พัชรมณีปกรณ์
Miss Sawangjit Patcharamaneepakorn
sawangji sawangji
นางสุนันทา สมใจ
Mrs. Sununta Somjai
sununtas sununtas
นายสุพิเชษฐ์ ตองอ่อน
Mister Supichet Tongon
supichet supichet
นางสาวสุภะ อภิญญาภิบาล
Miss Supa Apinyapibal
supa
นางสุภาพร เทียมบุญประเสริฐ
Mrs. Supaporn Tiamboonprasert
supapornpo supapornpo supapornpo
นายสุรพงศ์ โคตรสูงเนิน
Mister Surapong Kotsungnon
surapongk surapongk
นางสาวสุวิชญา สิริยานนท์
Miss Suwitchaya Siriyanon
suwitchaya suwitchaya
นายเอกราช นาแหยม
Mister Ekkarach Nayam
ekkarach ekkarach ekkarach