สมุดรายชื่อ

สำนักหอสมุดกลาง

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
นางสาวกัญญดา งึมกระโทก
Miss Kanyada Ngumkrathok
kanyada assanee kanyada
นายจักรกริช รอดพุฒ
Mister Jukkrit Rodput
jukkrit jukkrit
นางฐานวีร์ ศรีจิระพัชร์
Mrs. Tanawee Srijirapat
tanawee
นางสาวนันทนา เศาจวุฒิพงศ์
Miss Nantana Saojawuttipong
nantanas nantanas nantanas
นางบังอร สระทองแก่น
Mrs. Bungon Srathongkean
bungon bungon
นางปภาดา น้อยคำยาง
Mrs. Phapada Noykamyang
phapada phapada phapada
นางประจงจิตต์ อุมะวิชนี
Mrs. Prajongjit Umawichanee
prachong prachong
นางประภัสสร อ้วนวงษ์
Mrs. Praphatsorn Aunwong
praphats
นายปริวัฎ ศิริรัตน์
Mister Pariwat Sirirat
pariwats pariwats
นางปัทมาพร ยุวพรพงศ์กุล
Mrs. Pattamaporn Yuvapornpongkul
pattapor pattapor
นายพงษ์ศักดิ์ เอกนาม
Mister Pongsak Akenam
pongsaka pongsaka
นายพัฒนา จัตวานิล
Mister Pattana Chattawanil
pattana pattana
นางสาวมัทนา บุญประเสริฐ
Miss Mattana Boonpraseart
mattanab mattanab mattanab
นางมาลินี ภูหมั่นเพียร
Mrs. Malinee Pumonpean
malinee malinee
นางสาวละออ ไวยมานะกิจ
Miss Laor Waiyamanakit
slaor slaor
นางสาววรุณพรรณ พองพรม
Miss Warunparn Phongprom
warunparn warunparn
นางสาวสุพินยา ศรีกุล
Miss Suphinya Srikul
suphinya
นางสาวอรัญญา ฟักอ่อน
Miss Arunya Fak-On
arunyaf arunyaf
ฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ
นายกิตติศักดิ์ ก้าวกระโทก
Mister Kittisak Kawkrathok
kittisakk kittisakk
นายเกรียงศักดิ์ เริ่มสูงเนิน
Mister Krengsak Ramesungnoen
krengsak krengsak
นายเกียรติศักดิ์ หงษ์อินทร์
Mister Kiattisak Hong-Inn
kiattisak kiattisak
นายเดชณรงค์ อมเพชร
Mister Datnarong Omphet
datnarong datnarong
นางสาวนัยรัตน์ เรืองวชิรารัตน์
Miss Nairat Reangwachirarat
nairat nairat
นางบงกชรัตน์ อุดสัย
Mrs. Bongkotrat Udsai
bongkotrat bongkotrat
นายปิยะรักษ์ หอมหวล
Mister Piyarak Homhaun
piyarak piyarak
นางสาวเปี่ยมสุข ทุ่งกาวี
Miss Piamsuk Thungkawee
piamsuk piamsuk piamsuk
นางมัณฑนา เจริญแพทย์
Mrs. Mantana Charoenpaed
mantana mantana
นางสาวรัชนี แก้วคูณ
Miss Ratchanee Kaewkoon
ratchaneek ratchaneek
นางวนิดา พูลสวัสดิ์
Mrs. Wanida Poolsawasd
wanidap wanidap
นางสาวศิวพร ชาติประสพ
Miss Siwaporn Chatparsop
siwapornc siwapornc siwapornc
นายสนธิชัย คำมณีจันทร์
Mister Sonthichai Kummaneechun
sonticha sonticha
นางสมพิศ พรวิริยกุล
Mrs. Sompit Pornwiriyakul
sompit
นายสันติ เกษมพันธุ์
Mister Sanit Kasempun
sanit sanit
นายสามารถ พุกพญา
Mister Samart Pookpaya
samart samart
นายสุรชัย หาบ้านแท่น
Mister Surachai Habantan
surachai surachai
นายสุรพงษ์ พิมพ์โคตร
Mister Surapong Pimkhote
surapongp surapongp
นายอภิเดช จันทร์ศิริ
Mister Apidech Chansiri
apidaj apidaj
นางอรุณรัตน์ พุกพญา
Mrs. Arunratana Pookpaya
arunrat
นางสาวอัญชลี ตุ้มทอง
Miss Anchalee Tumthong
anchaleet anchaleet anchaleet
นางสาวอิสยาห์ พันศิริพัฒน์
Miss Isaya Punsiripat
isaya isaya isaya
ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
นายกันตพงศ์ พุ่มอยู่
Mister Kantapong Phumyoo
kantapong kantapong kantapong
นายทรงยศ ขันบุตรศรี
Mister Songyot Kanbutsri
songyot songyot songyot
นายธนวัฒน์ เสริฐสุวรรณกุล
Mister Tanawat Sertsuvalkul
tanawats tanawats tanawats
นายอดินันท์ เจะตีแม
Mister Adinan Jehteemae
adinan adinan adinan
ห้องสมุดองครักษ์
นางสาวจันทิรา จีนะวงค์
Miss Jantira Jeenawong
jantira jantira jantira
นางสาวเจณจิรา มั่นคง
Miss Janejira Mankong
janejiram janejiram
นางสาวชัชชภา ประทุมศรีขจร
Miss Chatchapa Pratumsrikajorn
chanidap chanidap chanidap
นางทัศนีญา ทาระคำ
Mrs. Thasaneeya Tharakham
thasanee thasanee
นางสาวธนภร พึ่งพาพงศ์
Miss Tanaporn Phungpapong
wannaporn wannaporn wannaporn
นางสาวน้ำเงิน เฉลียวพจน์
Miss Namngoen์ Chaleawpod
namngoec namngoec namngoec