สมุดรายชื่อ

สำนักคอมพิวเตอร์

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
ฝ่ายระบบสารสนเทศ
นายจักรพันธ์ รอดกิ่ง
Mister Jakkapan Rodking
jakkapan jakkapan jakkapan
นางสาวฐิตาภา จิโสะ
Miss Titapa Chiso
titapa titapa titapa
นายทวีศักดิ์ ตู้แก้ว
Mister Thawisak Tukaew
thawisakt thawisakt thawisakt
นายปาวรินทร์ พงศ์พฤฒานนท์
Mister Pavarin Pongprudhanon
pavarudh pavarudh pavarudh
นางสาวพรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์
Miss Phorntip Phongsawat
phorntip phorntip phorntip
นางสาวมณฑลี ลิ้มกิจเจริญภรณ์
Miss Montalee Limpkitcharoenporn
montalee montalee montalee
นางสาววันทนา ผ่องภักต์
Miss Wantana Pongpak
wantanap wantanap wantanap
นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง
Mister Sombun Udompornying
sombun
นางสาวสราลี บัลลังน้อย
Miss Saralee Banglangnoi
saralee saralee saralee
นางสาวสุพิชญา อาชวจิรดา
Miss Supichaya Archavajirada
supitchaya supitchaya supitchaya
นางสาวอมรรัตน์ เอื้อมานะสกุล
Miss Amornrat Uamanasakul
amornratu amornratu amornratu
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
นายจักรพันธ์ อินสุด
Mister Chakkaphan Insut
chakkaphan chakkaphan chakkaphan
นางสาวจุฬาลักษณ์ ขันทะนะ
Miss Chulalack Khantana
chulalack chulalack
นายเฉลิมพล คำนิกรณ์
Mister Chalermpol Kamnikorn
syumporn syumporn syumporn
นายธนกฤต อุบลวัฒน์
Mister Thanakrit Ubonlawat
thanakritu thanakritu thanakritu
นางสาวธัญย์ธรฐ์ พงษ์เฉลิม
Miss Tunyaton Pongchalerm
tunyaton tunyaton tunyaton
นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล
Mister Prakit Leelachiewchankul
prakitl prakitl prakitl
นายพงษ์ทิพย์ นาคประสบสุข
Mister Pongtip Nakprasobsuk
pongtipn pongtipn pongtipn
นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์
Mister Mahutthawat Raksakiettisak
mahuttha
นางสาวสุธิสา แจ่มสุข
Miss Suthisa Jamsuk
suthisa suthisa suthisa
ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
นายถาวร หงษ์ทอง
Mister Tavorn Hongthong
tavorn tavorn
นายสมภพ ศรีเอียง
Mister Sompob Sriaiaug
sompob sompob sompob
นายสันติ สุขยานันท์
Mister Santi Sukyanan
santi santi santi
นายอุดร วงษ์ไทย
Mister Udorn Wongthai
udorn udorn udorn
นายเอนกวิทย์ พลรบ
Mister Anekwit Pholrob
anekwit anekwit anekwit
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
นายชัยวัฒน์ ช่างกลึง
Mister Chaiwat Changkleung
chaiwatc chaiwatc chaiwatc
นายปวริศร เมธานันท์
Mister Pawarit Methanan
pawarit pawarit pawarit
นายภัทรชัย ไชยมงคล
Mister Phattarachai Chaimongkol
phattarachai phattarachai phattarachai
นางสาวสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล
Miss Suwimon Kongsaktrakul
suwimon suwimon suwimon
ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์
นางสาวจันทนา หมื่นพันธ์
Miss Chantana Meunphan
chantame
นายธนรรณพ อินตาสาย
Mister Thanannop Intasai
thanannop
นายวรเศรษฐ์ ธนะคูณเศรษฐ์
Mister Worasad Tanakunsad
nirans nirans nirans
นายสุกิจ วินัยธรรม
Mister Sukich Vinaithum
sukitv sukitv sukitv
นายอำนาจ นิ่มนวล
Mister Aumnad Nimnual
aumnad aumnad
สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
นางกรัณฑ์รัตน์ ศรีกาหลง
Mrs. Karunrut Srikalong
karunrut karunrut
นางสาวจิตติมา ช่างไม้
Miss Jittima Changmai
jittimac jittimac jittimac
นางสาวจุรีรัตน์ เมืองไชย
Miss Jureerat Mueangchai
jureeratm jureeratm jureeratm
นางชูศรี เชาวนารมย์
Mrs. Chusri Chaovanarom
chusric chusric chusric
นายดนัย มณฑาทิพย์กุล
Mister Danai Monthatipkul
danaim danaim danaim
นางสาวนฤดี สุขล้ำ
Miss Naruedee Suklam
naruedee naruedee naruedee
นางสาวนาฟีด๊ะ ร้อยกรอง
Miss Nafeedah Roikrong
nafeedah nafeedah
นางสาวนิชกานต์ กาญจนกุล
Miss Nichakan Kanchanakul
nichakan nichakan nichakan
นายปัญญา คำมี
Mister Panya Kuhmmee
punya punya punya
นางวรรณี สมบุญประเสริฐ
Mrs. Wannee Sombunpraseard
wanneeso wanneeso wanneeso
นางสาวสุพัชชา สีเสวก
Miss Supatcha Seesawak
supatchas supatchas