สมุดรายชื่อ

คณะพยาบาลศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์นารีรัตน์ พาแพง
Lecturer Nareerat Papang
nareerat
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา วิสุทธิพานิช
Assistant Professor Vanida Visuthipanich
vanida
อาจารย์อวยพร เรืองตระกูล
Lecturer Auyporn Ruengtrakul
auyporn
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
อาจารย์ชุติมาภรณ์ กังวาฬ
Lecturer Chutimaporn Kangwal
chutimaporn chutimaporn chutimaporn
อาจารย์ณัฐวรา จันทร์เอี่ยม
Lecturer Nattawara Chaneiam
nattawara nattawara nattawara
อาจารย์เพ็ญนภา สุวรรณวงษ์
Lecturer Pennapa Suwannawong
pennapar pennapar pennapar
อาจารย์วรานุช พฤฒารัตน์
Lecturer Waranuch Pruktarat
waranuch waranuch waranuch
อาจารย์วานิด ด้วงเดช
Lecturer Wanid Duangdech
wanid wanid wanid
อาจารย์วิภาวรรณ นำศรีเจริญกุล
Lecturer Wipawon Numsricharoenkul
wipawon wipawon wipawon
อาจารย์สุปราณี ภู่ระหงษ์
Lecturer Supranee Purahong
supraneepu supraneepu supraneepu
สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
อาจารย์กฤตยา แสวงทรัพย์
Lecturer Kittaya Swangsap
kittaya kittaya
อาจารย์กัญญาณัฐ สุภาพร
Lecturer Kanyanat Supaporn
kanyanat kanyanat
อาจารย์อรวรรณ จันทร์มณี
Lecturer Aurawon Janmane
aurawon aurawon aurawon
อาจารย์อริศยา วิชัยดิษฐ์
Lecturer Arisya Wichaidit
arisya arisya
สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล
Assistant Professor Chadaporn Vattanavilai
chadaporn chadaporn
อาจารย์ทิพวรรณ์ เอี่ยมเจริญ
Lecturer Tippawan Iamchareon
tippawani tippawani tippawani
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชรีย์ แสงสว่าง
Assistant Professor Nucharee Sangsawang
nucharees nucharees nucharees
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุศรา แสงสว่าง
Assistant Professor Bussara Sangsawang
bussara bussara bussara
อาจารย์ภารดี บุญเพิ่ม
Lecturer Paradee Boonperm
paradee paradee paradee
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัณย์ รัตนเสถียร
Assistant Professor Lawan Ratanasathein
lawan lawan
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรี ด่านกุล
Assistant Professor Watcharee Dankul
watchareed watchareed watchareed
อาจารย์วันเพ็ญ รักษ์ปวงชน
Lecturer Wanphen Rakpuangchon
wanphen wanphen wanphen
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัลย์ ไทรโรจน์รุ่ง
Assistant Professor Wilawon Fairodrung
wilawon wilawon wilawon
อาจารย์วิไลกุล หนูแก้ว
Lecturer Wilaikul Noukeaw
wilaikul wilaikul wilaikul
อาจารย์ศิรินทร์ทิพย์ บุญด้วยลาน
Lecturer Sirinthip Boonduaylan
sirinthipb
สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
อาจารย์ขนิษฐา วิศิษฏ์เจริญ
Lecturer Khaintta Wisitcharocn
khaintta khaintta
อาจารย์คณานิตย์ แสงหิรัญ
Lecturer Kananit Sanghirun
kananit kananit kananit
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ ไผ่ตระกูล
Assistant Professor Jaruwan Phaitrakoon
jaruwanph jaruwanph jaruwanph
อาจารย์นะฤเนตร จุฬากาญจน์
Lecturer Narunest Chulakarn
narunest narunest
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลภา จิระรัตนวรรณะ
Assistant Professor Ninlapa Jiraradtanawanna
ninlapa ninlapa ninlapa
นางปวีณา หลีเกี๊ยะ
Mrs. Paweena Leekeak
paweenal
อาจารย์ผกาพรรณ บุญเต็ม
Lecturer Phagapun Boontem
phagapun phagapun phagapun
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญประภา สุธรรมมา
Assistant Professor Penprapa Suthamma
penprapas penprapas penprapas
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรฉัตร กันยะมี
Assistant Professor Mayurachat Kanyamee
mayurachat mayurachat mayurachat
อาจารย์วิไลวรรณ ปะธิเก
Lecturer Wilaiwan Pathike
wilaiwanpa wilaiwanpa wilaiwanpa
อาจารย์วีณา อยู่ภู่
Lecturer Weena Yupu
weenay weenay weenay
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุดา รัศมีพงศ์
Assistant Professor Srisuda Rasameepong
srisuda
อาจารย์ศิริพร สมบูรณ์
Lecturer Siriporn Somboon
siriporns siriporns siriporns
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุคนธ์ วรรธนะอมร
Assistant Professor Sukon Vattanaamorn
sukon sukon sukon
อาจารย์หทัยรัตน์ ชลเจริญ
Lecturer Hatairat Chonjaroen
hatairatc hatairatc hatairatc
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อาจารย์ขวัญจิต คุปตานนท์
Lecturer Kawnjit Kuptanont
khwanchit khwanchit
อาจารย์จิรวรรณ อินคุ้ม
Lecturer Jirawan Inkoom
jirawain jirawain
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน รัตนะมงคลกุล
Assistant Professor Duangduan Rattanamongkolkul
duangduan duangduan
อาจารย์นุชธิดา สมัยสงฆ์
Lecturer Nuchthida Samaisong
kannapat kannapat
อาจารย์ประพันธ์ เพชรเลิศหิรัญกุล
Lecturer Prapan Phetlerthirunkul
prapanph prapanph prapanph
อาจารย์เพชรัตน์ รุจิพงศ์
Lecturer Petcharat Rujipong
petcharatr petcharatr
อาจารย์วิมลวรรณ เลิศวงศ์เผ่าพันธุ์
Lecturer Wimonwan Lertwongpaopun
wimonwan wimonwan wimonwan
อาจารย์ศุภธิดา จันทร์บุรี
Lecturer Suphatida Chanburee
suphatida suphatida suphatida
อาจารย์อริสรา สุขวัจนี
Lecturer Arissara Sukwatjanee
arissara arissara arissara
อาจารย์อิสราพงษ์ เป็นพุ่มพวง
Lecturer Issarapong Penphumphuang
issaraphong issaraphong