สมุดรายชื่อ

คณะพยาบาลศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
พยาบาลศาสตร์
น.ส.กชกร ตั้งประเสริฐ
Kochakon Thangprasert
ns601010001

kochakon.saykatok

kochakon.tps

น.ส.กชกร ภูครองหิน
Kodchakorn Phookronghin
ns611010059

kodchakorn.noey

kodchakorn.noey

น.ส.กชพร วัชรีโยธิน
Kotchaporn Wachareeyothin
ns611010060

kotchaporn.wac

kotchaporn.wac

น.ส.กนกกร ศรีกัญจนวิโรจน์
Kanokkorn Srikanjanavirot
ns631010040

kanokkorn.srikanjanavirot

kanokkorn.srikanjanavirot

น.ส.กนกพร คำจันทร์
Kanokporn Khamjan
ns601010002

kanokporn.khamjan

kanokporn.khamjan

น.ส.กนกพิชญ์ เสียมไธสง
Kanokpit Saimthaisong
ns601010003

kanokpit.earn

kanokpit.earn

น.ส.กนกภรณ์ บุญขวาง
Kanokpron Boonkwang
ns601010043

kanokpron.bam

kanokpron.bam

น.ส.กนกวรรณ ชมภูวิเศษ
Kanokwan Chomphuviset
ns621010024

kanokwan.phathong

kanokwan.phathong

น.ส.กรกนก เจริญสุข
Kornkanok Charoensuk
ns631010121

kornkanok.char

kornkanok.char

น.ส.กรรณิการ์ สีทา
Kannika Sitha
ns611010061

kannika.gmini

kannika.gmini

น.ส.กฤศญาภรณ์ สีคำชอน
Kitsayaporn Seekhamchon
ns601010132

kitsayaporn.skch

kitsayaporn.skch

น.ส.กฤษณา สีวาปี
Krisana Seevapee
ns621010025

krisana.svp

krisana.svp

นายกฤษดา ทิลา
Kritsada Thila
ns631010001

kritsada.thila

kritsada.thila

น.ส.กวิตา วัฒนะนาวิน
Kawita Wattananawin
ns621010066

kawita.wattananawin

kawita.wattananawin

น.ส.กัญจนพร ซ้าคำ
Kanchanaporn Sakum
ns631010041

kanchanaporn.sakum

kanchanaporn.sakum

น.ส.กัญญาณัฐ ชุ่มในใจ
Kanyanat Chumnaijai
ns621010067

kanyanat.fang

kanyanat.chumnaijai

น.ส.กัญญาภัค สายประดิษฐ
Ganyapak Saipradit
ns601010045

ganyapak.gan

น.ส.กัญญารัตน์ อรุณเมือง
Kanyarat Arunmueng
ns611010063

kanyarat.jang

kanyarat.jang

น.ส.กัญญารัตน์ หงษ์ทอง
Kanyarat Hongthong
ns621010001

kanyarat.hongthong

kanyarat.zaza

น.ส.กัณฑ์ทิมา อุทสาร
Kanthima Autthasan
ns621010026

kanthima.bts

kanthima.bts

น.ส.กันต์ยากร สมอารีย์
Kanyakon Somaree
ns621010068

kanyakon.somaree

kanyakon.somaree

น.ส.กันยาลักษณ์ ภิรมย์ราษฎร์
Kanyalak Piromrad
ns601010046

kanyalak.piromrad

kanyalak.pirom

น.ส.กาญจนา กาบแก้ว
Kanjana Kabkeaw
ns601010047

kanjana.kabkeaw

น.ส.กิ่งกาญจน์ วงศาโรจน์
Kingkarn Wongsaroj
ns611010064

kingkarn.wongsaroj

kingkarn.wongsaroj

น.ส.กิดาการ ตนกลาย
Kidakarn Tonklai
ns611010065

kidakarn.tonklai

kidakarn.tonklai

น.ส.กิตติมา โสป่าสัก
Kittima Sopasak
ns601010048

kittima.sopasak

น.ส.กิตติยาพร โชติรัตน์
Kittiyaphon Chotirat
ns611010020

kittiyaphon.nine

kittiyaphon.nine

น.ส.กิติยารัตน์ บัวสอน
Kitiyarat Buasorn
ns631010074

kitiyarat.view

kitiyarat.view

น.ส.กุลธิดา จริบรัมย์
Kullatida Jaribram
ns631010042

kullatida.jaribram

kullatida.jaribram

น.ส.กุลยาณี จันเพ็ง
Kunlayanee Junpheng
ns601010049

kunlayanee.junpheng

kunlayanee.junpheng

น.ส.กุลิสรา แก้ววิเศษ
Kulisara Kaewwiset
ns611010066

kulisara.kaewwiset

kulisara.kaewwiset

นายกุศลศิริ เศษแพง
Kusonsiri Setphaeng
ns601010050

kusonsiri.set

kusonsiri.setphaeng

น.ส.เกวรินทร์ เพียรแก้ว
Kewarin Pienkaew
ns601010006

kewarin.pienkaew

น.ส.เกวลิน สุรธรรม
Kewalin Suratham
ns601010177

kewalin.suratham

kewalin.suratham

น.ส.เกวลี แก้วดี
Kewalee Kaewdee
ns621010002

kewalee.gafe

kewalee.kaewdee

น.ส.เกษราภรณ์ สระอุทัย
Kedsaraporn Sara-U-Thai
ns591010146

kedsaraporn.sarauthai

kedsaraporn.sarauthai

น.ส.แก้วเกล้า ชัยศร
Kaewklao Chaisorn
ns631010075

kaewklao.chaisorn

kaewklao.chaisorn

น.ส.ขวัญสิริ บัวระภา
Kwansiri Buarapha
ns621010069

kwansiri.ice

kwansiri.buarapha

น.ส.เขมรินทร์ ขวัญงาม
Khemarin Kwanngam
ns611010021

khemarin.kwanngam

khemarin.kwanngam

น.ส.เขมสุพิชญา กิตติกูลวรพัฒน์
Khemsupitchaya Kittikoonworapat
ns601010064

yanisa.ittiyot

khemsupitchaya.praew

น.ส.คณัฏฐา ยืนนาน
Khanattha Yuennan
ns611010068

khanattha.yuu

khanattha.yuennan

นายคณัสนันท์ สุขพราย
Kanatsanan Sukphray
ns621010027

kanatsanan.sukphray

kanatsanan.sukphray

นายคณิน ผดุงเกียรติกุล
Kanin Padungkaittikul
ns591010005

kanin.padungkaittikul

น.ส.เครือมาศ บุญแนบ
Kruemas Boonnab
ns611010069

kruemas.ern

kruemas.ern

น.ส.จตุรพร วงษ์พานิช
Jaturaporn Wongpanich
ns611010070

jaturaporn.wjt

jaturaporn.wjt

น.ส.จันธิดา บุญสุภา
Chantida Boonsupa
ns631010043

chantida.boonsupa

chantida.boonsupa

น.ส.จารุวรรณ เรืองอยู่
Jaruwan Ruengyu
ns611010022

jaruwan.ruengyu

jaruwan.ruengyu

น.ส.จิดาภา คุณวงศ์
Jidapa Khunnawong
ns611010023

jidapa.knw

jidapa.knw

น.ส.จิตฎิณัฐ พลรัตน์
Jittinat Phonrat
ns601010051

jittinat.nae

jittinat.phonrat

น.ส.จิตประภัสสร ทองยืน
Jitpraphatson Thongyuen
ns631010044

jitpraphatson.thongyuen

jitpraphatson.thongyuen

*กรณีที่ค้นหาแล้วไม่พบรายชื่อนิสิต เนื่องจากนิสิตยังไม่ได้ชำระเงินค่ารับรายงานตัวนิสิตใหม่