สมุดรายชื่อ

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
นางสาวกนกวรรณ ดาอ่ำ
Miss Kanokwan Daam
kanokwand kanokwand kanokwand
นางกรอุษา ศรีสุวรรณ์
Mrs. Kron Usa Srisuwan
kronusa kronusa
นางสาวเกษชล ก้องสุขิตกุล
Miss Ketchol Kongsukhitkul
ketchol ketchol
นางจิตรลดา สมรูป
Mrs. Chitralada Somrub
chitrlada chitrlada
นางสาวชนัญชิดา วัฒนสุข
Miss Chananchida Wattanasuk
chananchidaw chananchidaw chananchidaw
นางสาวธิดาวัลย์ โชติวรวรรณ
Miss Tidawan Chotivorawan
tidawanc tidawanc
นายนวัต จารุจินดา
Mister Nwat Jarujinda
nwat nwat nwat
นายนิพนธ์ ราชวุฒิ
Mister Nipon Rachawut
niponr
นางสาวนิยดา รุ่งเรืองผล
Miss Niyada Roungrengphon
niyadar niyadar
นายปกรณ์ แตงเพียร
Mister Pakorn Taengphian
pakornt pakornt pakornt
นายปิยชาติ บุญเพ็ญ
Mister Piyachat Boonpen
piyachatb piyachatb
นางสาวพิราวรรณ ธงสวัสดิ์
Miss Pirawan Thongsawat
pirawan pirawan
นางสาวรวีวรรณ วรรณจันทร์
Miss Raweewan Vannajan
raweewan raweewan raweewan
นางสาวรัตนาพร จิตรนพรัตน์
Miss Rattanaporn Jitnopprat
rattanapornji rattanapornji
นางวัชรี ปัญจพรผล
Mrs. Watcharee Panchapornphol
watchareej watchareej
นางสาวศิรภัสสร ดาราวงษ์
Miss Sirapason Darawong
sirapasond sirapasond sirapasond
นางสาวสาธิดา พงษ์ศิริเดช
Miss Sathida Phongsiridet
sathida sathida
นายสุทัศนัยน์ ขอมธิดา
Mister Sutadsanai Khomthida
sutasanai sutasanai
นางสาวสุรัมภา โลกานิล
Miss Surumpa Lokanil
sasikarn sasikarn
นางสาวแสงดาว เดือนแจ่ม
Miss Saengdao Duenjam
saengdao saengdao saengdao
นายอานัตต์ ปิ่นทอง
Mister Anut Pinthong
anutp anutp anutp
ฝ่ายจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย
นางสาวสุกัญญา ทิพงษ์
Miss Sukanya Tipong
sukanyati