สมุดรายชื่อ

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
สาขาสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์
Assistant Professor Kun Silprasit
kun kun
อาจารย์ณภัทร โพธิ์วัน
Lecturer Naphat Phowan
naphat naphat naphat
รองศาสตราจารย์ทายาท ศรียาภัย
Associate Professor Thayat Sriyapai
thayat thayat thayat
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล
Assistant Professor Naruephat Tangmankongworakoon
naruephat naruephat naruephat
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ
Assistant Professor Phongthep Hanpattanakit
phongthep phongthep phongthep
อาจารย์พนม สุทธิศักดิ์โสภณ
Lecturer Phanom Sutthisaksopon
phanom phanom
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ เกริกสกุล
Assistant Professor Patarapong Kroeksakul
patarapong patarapong
รองศาสตราจารย์วิชชากร จารุศิริ
Associate Professor Witchakorn Charusiri
witchakorn witchakorn witchakorn
อาจารย์ศุภิกา วานิชชัง
Lecturer Supika Vanitchung
supika supika supika
รองศาสตราจารย์อรินทม์ งามนิยม
Associate Professor Arin Ngamniyom
arin arin
สาขาท่องเที่ยว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติกา สายณะรัตร์ชัย
Assistant Professor Krittika Sainaratchai
krittikas krittikas
อาจารย์กิ่งกนก เสาวภาวงศ์
Lecturer Kingkanok Saowapawong
kingkanok kingkanok kingkanok
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา
Assistant Professor Komsit Kieanwatana
komsit komsit komsit
อาจารย์จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด
Lecturer Jutatip Junead
jutatipj jutatipj jutatipj
อาจารย์ชมพูนุท ภาณุภาส
Lecturer Chompunoot Panupat
chompunoot chompunoot chompunoot
อาจารย์ฐิติมา อังกุรวัชรพันธุ์
Lecturer Thitima Angkurawacharapan
thitimaa thitimaa thitimaa
อาจารย์ศรัญญา ศรีทอง
Lecturer Saranya Srithong
saranya saranya saranya
อาจารย์องค์ บรรจุน
Lecturer Ong Bunjoon
ong ong
อาจารย์อังสุมาลิน จำนงชอบ
Lecturer Angsumalin Jamnongchob
angsumalin angsumalin
อาจารย์อัญชัญ ตัณฑเทศ
Lecturer Unchun Tuntates
unchun unchun unchun
อาจารย์อุษณีย์ วัชรไพศาลกุล
Lecturer Usanee Watcharaphaisankul
usaneeph usaneeph
สำนักงานคณบดี คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
นางสาวดวงรัตน์ แพงไทย
Miss Duangrat Pangthai
duangratp duangratp
นายธนิณัชพสิษฐ์ แสงภักดี
Mister Thaninatphasit Sangpakdee
kittiyas kittiyas
นางสาวนุชนารถ จงเจริญรุ่งเรือง
Miss Nuchanard Chongcharoenrungruang
nuchanard nuchanard
นางสาวภัทรพิตติรัศมิ์ แสงภักดี
Miss Phattaraphittirat Sangpakdee
sirinapa sirinapa sirinapa
นางสาววสินี ไขว้พันธุ์
Miss Wasinee Khwaiphan
wasinee wasinee wasinee
นางวาสนา กิตติสัทโธ
Mrs. Wasana Kittisattho
wasanaki wasanaki wasanaki
นายวิชัย มอและ
Mister Wichai Molae
wichaim wichaim
นายสมชาย อาชาแสนเจริญกุล
Mister Somchai Archasaenjaroenkun
somchaiar somchaiar
นายสมปรารถ ขำเมือง
Mister Sompart Khummuang
sompart sompart