สมุดรายชื่อ

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
น.ส.กชพรรณ สุขผล
Miss Kotchapan Sukphol
ee611010029

misskotchapan.suk

misskotchapan.suk

น.ส.กชพรรณ สุขพัฒนศรีกุล
Kotchapan Sukpattanasrikul
ee621010001

kotchapan.suk

kotchapan.suk

น.ส.กมนนิษฐ์ พิสิทธิ์เนติกุล
Kamonnit Pisitnatikul
ee611010120

kamonnit.ice

kamonnit.pis

น.ส.กมลวรรณ จิ้มกระโทก
Kamonwan Jimkrathok
ee621010010

kamonwan.jim

kamonwan.jim

น.ส.กรชวัลย์ คนียพันธุ์
Korachawan Kaneeyapan
ee621010011

korachawan.kan

korachawan.kan

นายกฤตเมธ รอดผล
Krittamet Rodpol
ee621010090

krittamet.pond

krittamet.rodpol

น.ส.กฤษตยา ชัยเจริญ
Kittaya Chaicharoen
ee611010030

kittaya.cha

kittaya.cha

น.ส.กวินทรา สิงห์ปลอด
Khawinthara Singplod
ee631010001

khawinthara.mew

khawinthara.mew

นายกัญจน์ มั่นจีระ
Gun Munjeera
ee621010012

gun.munji

gun.munjeera

น.ส.กัญจนา สุวรรณประทีป
Kanjana Suwanprateep
ee641010001

kanjana.pukky

kanjana.pukky

น.ส.กัญชรส เรือนทอง
Kancharose Rueanthong
ee611010032

kancharose.rue

kancharose.rue

น.ส.กัญญภัค วิวิธพรมงคล
Kanyarpak Wivitpornmongkol
ee641010002

น.ส.กัญญาณัฐ สวัสดิพันธ์
Kanyanat Sawatdiphan
ee631010014

kanyanat.mild

kanyanat.mild

น.ส.กัญญารัตน์ ธรรมปัญญา
Kanyarat Thammapunya
ee631010067

kanyarat.thammapunya

kanyarat.thammapunya

นายกันตภณ จริโมภาส
Kantaphon Charimophat
ee631010015

kantaphon.charimophat

kantaphon.charimophat

น.ส.กันติชา รัตนอาภา
Kanticha Rattanaarpa
ee631010016

kanticha.ktc

kanticha.ktc

น.ส.กาญฑิตา แสงจำปา
Kantita Sangjumpa
ee611010033

kantita.san

kantita.san

น.ส.กิติมา กาญจน์ชริน
Kitima Kancharin
ee621010013

kitima.chom

kitima.chom

น.ส.กุญช์พีรญา เตชะโรจน์ตระกูล
Kunphiraya Thecharojtrakul
ee611010034

kunphiraya.the

kunphiraya.the

น.ส.กุลณัฐ มณีพันธ์
Kullanut Maneephan
ee621010014

kullanut.mnp

kullanut.mnp

น.ส.กุลนิษฐ์ ณ ปลัด
Kunlanit Napalat
ee631010068

kunlanit.iceai

kunlanit.aikun

น.ส.กุลวดี บุญนำ
Kulvadee Boonnum
ee631010017

kulvadee.boonnum

kulvadee.boonnum

น.ส.ขนิษฐา สังประสาท
Khanittha Sangprasart
ee631010069

นายคงชลัช ค้าเจริญยิ่ง
Kongchalat Khajaroenying
ee631010070

kongchalat.khajaroenying

kongchalat.khajaroenying

นายจณัตอ์ แซ่ฉั่ว
Janut Saechua
ee621010091

janut.saec

janut.spec

น.ส.จันทกานต์ ขวัญนาค
Jantakarn Kwannak
ee621010015

jantakarn.kwn

jantakarn.kwn

น.ส.จารุภัทร ภู่ระหงษ์
Jarupat Phoorahong
ee611010122

jarupat.poo

jarupat.poo

น.ส.จิตราทิพย์ ธีรเมฆินทร์
Jitratip Theeramaykhin
ee621010002

jitratip.thee

jitratip.thee

น.ส.จิรัชฌา สุขวิเศษ
Jiratcha Sukwiset
ee611010035

jiratcha.suk

jiratcha.suk

น.ส.จิรัชญา จันทชาติ
Jiratchaya Jantachat
ee611010036

jiratchaya.jantachat

jiratchaya.jantachat

น.ส.จิรัชญา ศรีประดิษฐ์
Jiratchaya Sripradit
ee611010037

jiratchaya.sri

jiratchaya.sripradit

น.ส.จิราพัชร ล้วนโกศล
Jirapat Luankosol
ee611010038

jirapat.lua

jirapat.luankosol

น.ส.จุฑามณี ฟักพันธ์ไผ่
Jutamanee Fakphanphai
ee621010016

jutamanee.bam

jutamanee.bam

นายเจริญ พ่วงพินิจ
Charoen Phuangpinit
ee611010123

charoen.phuangpinit

charoen.phuangpinit

น.ส.เจียฮุ่ย หลิน
Chia-Hui Lin
ee611010094

chiahui.lin

chiahui.lin

น.ส.ฉัตรมณี แป้นเกลี้ยง
Chatmani Paenkliang
ee621010092

chatmani.paen

chatmani.paenkliang

น.ส.ชญาทิพย์ มานิกบุตร์
Chayathip Manigaboot
ee611010039

chayathip.manigaboot

chayathip.manigaboot

น.ส.ชญานุช โควาดิสัยกุลบูรณ์
Chayanuch Kovadisaigulboon
ee631010071

chayanuch.ckk

chayanuch.ckk

น.ส.ชฎาทิพย์ ลันวงษา
Chadathip Lunwongsa
ee611010040

chadathip.lun

chadathip.lun

นายชนะชล เครือแก้ว
Chanachon Kurekeaw
ee611010041

chanachon.kurekeaw

chanachon.kurekeaw

น.ส.ชนัญชิดา สุธรรมรัตนกูล
Chananchida Sutumrattanakool
ee631010002

chananchida.sutumrattanakool

chananchida.sutumrattanakool

น.ส.ชนานา รัตนคนึงธรรม
Chanana Rattanakanungthum
ee621010003

chanana.rat

chanana.rat

น.ส.ชมพูนุช ชลอทรัพย์
Chompunuch Chalosap
ee611010042

chompunuch.cha

chompunuch.cha

นายชรินธร ไข่เกตุ
Charintorn Kaikate
ee611010001

charintorn.kai

charintorn.kaikate

น.ส.ชลลดา โพธิ์แก้ว
Chonlada Phokaew
ee611010044

chonlada.phokaew

chonlada.pho

น.ส.ชลิดา พัฒนาวงศ์
Chalida Pathanawong
ee631010072

chalida.pathanawong

chalida.pathanawong

นายชวนากร สนธิรัตน์
Chawanakorn Sontirat
ee611010045

chawanakorn.son

chawanakorn.son

น.ส.ชหทัย เติมทองทศ
Chahatai Termthongthot
ee611010002

chahatai.ter

chahatai.ter

นายชัชวิชญ์ พันธุคุปต์
Chatchawit Phunthukup
ee611010046

chatchawit.phu

chatchawit.phu

นายชิตพล รอดสุวรรณ์
Chittapol Rodsuwan
ee631010073

chittapol.rodsuwan

*กรณีที่ค้นหาแล้วไม่พบรายชื่อนิสิต เนื่องจากนิสิตยังไม่ได้ชำระเงินค่ารับรายงานตัวนิสิตใหม่