สมุดรายชื่อ

คณะกายภาพบำบัด

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
คณะกายภาพบำบัด
นางสาวณัฐชญา สุนทรเวช
Miss Natchaya Soonthornwech
natchayas natchayas natchayas
สาขากายภาพบำบัด
อาจารย์กนกวรรณ ทองโชติ
Lecturer Kanogwun Thongchote
kanogwun kanogwun
อาจารย์กนกวรรณ วิชัยวงศ์
Lecturer Kanokwan Vichaiwong
kanokwan kanokwan
อาจารย์กสิมา กิติยานันท์
Lecturer Kasima Kitiyanant
kasima kasima kasima
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานดา ชัยภิญโญ
Assistant Professor Kanda Chaipinyo
kanda
อาจารย์จินตนา ตันหยง
Lecturer Jintana Tangong
jintanat jintanat
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์ วรรณปะเข
Assistant Professor Jirabhorn Wannapakhe
jirabhorn jirabhorn jirabhorn
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ
Assistant Professor Chatchada Chinkulprasert
chatcha chatcha
อาจารย์ชุธิพัธ จิววะสังข์
Lecturer Wipawan Chewwasung
chuthipath
อาจารย์ณัฐกาญจน์ รุณรงค์
Lecturer Nuttakarn Runnarong
nuttakarn nuttakarn nuttakarn
อาจารย์ทศพล เจศรีชัย
Lecturer Tossaphon Jaysrichai
tossaphon tossaphon tossaphon
อาจารย์ธันยา หมัดสะและ
Lecturer Thanya Madsalae
thanyam
อาจารย์ธิติมาศ วินัยรักษ์
Lecturer Thitimard Winairuk
thitimard thitimard thitimard
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา วิริยะธารากิจ
Assistant Professor Nitaya Viriyatharakij
nitayav
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินันท์ ชัยคีรี
Assistant Professor Nithinun Chaikeeree
nithinun nithinun nithinun
อาจารย์ประภาวดี ภิรมย์พล
Lecturer Prapawadee Pilompol
prapawad prapawad prapawad
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกาภรณ์ พู่เจริญ
Assistant Professor Pakaporn Phucharoen
paka
อาจารย์พรพรหม เชยะสิทธิ์
Lecturer Pornprom Chayasit
pornprom pornprom pornprom
อาจารย์พัชรวรรณ สุวรรณรัตน์
Lecturer Patcharawan Suwannarat
patcharawans patcharawans
อาจารย์พิมพ์พร กล้วยอ่อน
Lecturer Pimporn Kluayon
pimpornkl pimpornkl pimpornkl
อาจารย์พีรยา เต็มเจริญสุข
Lecturer Peeraya Temcharoensuk
peeraya peeraya
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทริยา อินทร์โท่โล่
Assistant Professor Pattariya Intolo
pattariy pattariy
อาจารย์ยุภาภรณ์ รัตนวิจิตร
Lecturer Yupaporn Rattanavichit
yupapornr yupapornr yupapornr
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตติยา จินเดหวา
Assistant Professor Rattiya Chindewa
ratt ratt
รองศาสตราจารย์รัมภา บุญสินสุข
Associate Professor Rumpa Boonsinsukh
rumpa
อาจารย์รุจิรวรรณ บุปผาพรหม
Lecturer Rujirawan Bubphaprom
rujirawan rujirawan rujirawan
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิสาข์ พานิชาภรณ์
Assistant Professor Wanvisa Panichaporn
wanvisap wanvisap wanvisap
อาจารย์วาสนา เตโชวาณิชย์
Lecturer Wassana Techovanich
wassana wassana
อาจารย์วีรยา ประโมทยกุล
Lecturer Weeraya Pramodhyakul
weeraya weeraya weeraya
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายธิดา ลาภอนันตสิน
Assistant Professor Saitida Lapanantasin
saitida saitida
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร
Assistant Professor Sukalya Kritsnakriengkrai
sukalya sukalya
อาจารย์สุวัฒน์ จิตรดำรงค์
Lecturer Suwat Jitdamronk
suwatj suwatj suwatj
อาจารย์อรพินท์ การุณทรัพย์เจริญ
Lecturer Orapin Karunsupcharun
orapink orapink orapink
อาจารย์อรวรรณ เยี่ยมพัฒนพร
Lecturer Orawan Yeampattanaporn
orawany orawany orawany
สาขาการส่งเสริมสุขภาพ
อาจารย์ปะการัง ศรีมี
Lecturer Pakarang Srimee
pakarang pakarang
อาจารย์ปิยนุช ยอดสมสวย
Lecturer Piyanuch Yoadsomsuay
piyanuchy piyanuchy
อาจารย์พิมลพร เชาวน์ไวพจน์
Lecturer Pimonporn Chaovipoch
pimonpor
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทธกร บุบผัน
Assistant Professor Pattakorn Buppan
pattakorn pattakorn pattakorn
อาจารย์ยุพารัตน์ อดกลั้น
Lecturer Yuparat Odglun
yaparat yaparat yaparat
อาจารย์รัตน์ติพร โกสุวินทร์
Lecturer Rattiporn Kosuwin
rattiporn rattiporn
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล
Assistant Professor Sirikul Thummagitsakui
sirikult sirikult sirikult
อาจารย์สุนิสา สงสัยเกตุ
Lecturer Sunisa Songsaigath
sunisaso sunisaso sunisaso
อาจารย์สุพิมพ์ วงษ์ทองแท้
Lecturer Supim Wongtongtfir
supim supim supim
อาจารย์สุรศักดิ์ อยู่ยงสะถิต
Lecturer Surasak Yooyongsatit
surasaky surasaky surasaky
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิสรา โสมทัศน์
Assistant Professor Apisara Somnatas
apisara apisara
อาจารย์อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล
Lecturer Ormjai Taejarernwiriyakul
ormjai ormjai ormjai
สำนักงานคณบดีคณะกายภาพบำบัด
นางสาวกรกรรักษ์ ธรรมลังกา
Miss Kornkornrak Thummalunmgka
kornkornrak kornkornrak kornkornrak
นางสาวขนิษฐา ใจกล้า
Miss Khanidtha Jaikla
khanidtha khanidtha
นางสาวจีราภรณ์ พยัคมะเริง
Miss Jeeraporn Payakmaruang
jeeraporn jeeraporn
นางชาลินี ทองใบ
Mrs. Chalinee Thonbai
chalinee chalinee