สมุดรายชื่อ

คณะกายภาพบำบัด

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
กายภาพบำบัด
น.ส.กนกวรรณ เล็กซุง
Kanokwan Leksung
pc621010057

kanokwan.leksung

kanokwan.leksung

น.ส.กนกอร เหมหาญวิภาส
Kanokon Hemharnvipas
pc601010141

kanokon.hem

kanokon.hem

น.ส.กมลมาศ พรชัยศรีโชค
Kamolmas Pornchaisrichok
pc621010058

kamolmas.pornchaisrichok

น.ส.กมลวรรณ สุทธิผล
Kamonwan Suttipon
pc611010018

kamonwan.suttipon

kamonwan.suttipon

นายกรกฎ ปภัสสรกุล
Korrakot Papatsornkul
pc631010116

korrakot.pap

korrakot.pap

นายกฤตยชญ์ ไพศาลอนันตกิจ
Krittayot Phaisarnanantakit
pc601010005

krittayot.kim

krittayot.phaisarnanantakit

นายกฤติน วิจิตรสุนทรกุล
Kridtin Vijitsoontronkul
pc621010059

kridtin.vijit

kridtin.vijit

นายกฤษฎา พันธผล
Kitsada Panthaphol
pc631010027

kitsada.panthaphol

kitsada.panthaphol

นายกวิน กุณฑลทอง
Gawin Kuntonthong
pc631010028

gawin.kuntonthong

gawin.kuntonthong

น.ส.กัญญาณัฐ จันทพรม
Kanyanat Jantaprom
pc601010171

kanyanat.jantaprom

kanyanat.jantaprom

น.ส.กัญญาณัฐ ตันวิสุทธิ์
Kanyanat Tanvisuth
pc631010150

kanyanat.tanvisuth

kanyanat.tanvisuth

น.ส.กัญญาพัชร เกิดปัญญา
Kanyapat Kerdpanya
pc641010001

น.ส.กัญญารัตน์ ผางมา
Kanyarat Phangma
pt591010132

kanyarat.phangma

kanyarat.phangma

น.ส.กัณตา อันดี
Kanta Andee
pc641010002

น.ส.กัลยกร สืบสัมพันธ์
Kanyakorn Suebsumpan
pc631010030

kanyakorn.prim

kanyakorn.prim

น.ส.กัลยาวดี เหล่ามงคล
Kanlayawadee Laomongkhon
pc601010008

kanlayawadee.prang

kanlayawadee.prang

น.ส.กาญจนาภา จันทร์แดง
Karnjanapa Chandang
pc621010022

karnjanapa.beam

karnjanapa.beam

น.ส.กานดาภร เฮงชนกนันท์
Kandaporn Hengchanoknun
pc621010060

kandaporn.hengchanoknun

kandaporn.hengchanoknun

นายกิติภัทร อารีพร้อม
Kitipat Areeprom
pc621010023

kitipat.areeprom

kitipat.areeprom

น.ส.กีรติ โกวิทย์วิจารณ์
Kirati Kowitwichan
pc631010031

kirati.kowitwichan

kirati.kowitwichan

น.ส.กุลญา สุขเสริม
Kunlaya Sookserm
pc601010172

kunlaya.iko

น.ส.เกวลิน ปงชาคำ
Kevalin Pongchakum
pc611010019

kevalin.pongchakum

น.ส.เกวลี เจริญพานิชยิ่ง
Kawalee Chareonpaniching
pc601010009

kawalee.june

น.ส.แก้วชีวัน สืบวงษ์
Kaewchewan Suebwong
pc621010062

kaewchewan.suebwong

น.ส.ขวัญจิรา อ่อนละม่อม
Kwanjira Onlamom
pc601010010

kwanjira.onlamom

น.ส.ขวัญฤทัย ขาวดี
Kwanluethai Khawdee
pc631010032

kwanluethai.khawdee

kwanluethai.khawdee

น.ส.ขวัญหทัย พันธโส
Kwanhathai Phanthaso
pc621010024

kwanhathai.phanthaso

kwanhathai.phanthaso

น.ส.เขมิกา เชวงพจน์
Khemika Chavengpoj
pc611010020

khemika.chavengpoj

น.ส.คันธารัตน์ ขจรศรี
Kantarat Khajornsri
pc621010063

kantarat.pjy

น.ส.จณิตตา เชื้อเพชร
Janitta Chueaphet
pc621010064

janitta.chueaphet

janitta.chueaphet

น.ส.จณิสตา เสถียรพงษ์
Janista Satheanpong
pc621010065

janista.jktae

janista.jktae

น.ส.จอมขวัญ ชีวะธนรักษ์
Jomkwan Cheevathanarak
pc631010033

jomkwan.chva

jomkwan.chva

นายจอมพล ว่องประเสริฐชัย
Jompol Wongprasirtchai
pc611010021

jompol.wongprasirtchai

jompol.wongprasirtchai

น.ส.จันจิรา แลกปัน
Janjira Lakpan
pc641010003

น.ส.จารวี ธนสายสัมพันธ์
Jaravee Tanasaisumpan
pc621010066

jaravee.tanasaisumpan

น.ส.จารุดา เพียคำลือ
Jaruda Piakumlue
pc601010173

jaruda.piakumlue

jaruda.piakumlue

น.ส.จิตราพร ก้องจันทร์สว่าง
Jittraporn Kongchansawang
pc601010174

jittraporn.ksw

น.ส.จิรนันท์ อัศวเอกสุนทร
Jiranan Asawaeksunthorn
pc601010200

jiranan.ice

jiranan.ice

น.ส.จิรภิญญา เพ่งพินิจ
Jirapinya Pengpinid
pc631010034

jirapinya.pengpinid

jirapinya.pengpinid

นายจิรเมธ ว่องเจริญวัฒนา
Jirameth Wongcharoenwattana
pc631010035

jirameth.wongcharoenwattana

jirameth.wongcharoenwattana

นายจิรวัฒน์ ขลังธรรมเนียม
Jirawat Klungthumnium
pc631010036

jirawat.klungthumnium

jirawat.klungthumnium

น.ส.จิรัชญา เลิศพิทยภูมิ
Jirutchaya Lertphitayaphoom
pc621010001

jirutchaya.jaja

jirutchaya.jaja

นายเจตน์สฤษฏิ์ แก้วธนะสิน
Jetsarit Kaewthanasin
pc621010067

jetsarit.kaewthanasin

น.ส.ฉัตรชนก จันทร์สว่าง
Chatchanok Jansawang
pc631010037

chatchanok.jansawang

chatchanok.jansawang

น.ส.ฉัตราภรณ์ ทวีสุข
Chatraporn Thaweesuk
pc631010038

chatraporn.tws

chatraporn.tws

น.ส.ชญานิศ บุญย้อย
Chayanit Boonyoi
pc601010014

chayanit.boonyoi

chayanit.boonyoi

น.ส.ชญานิศ ตันติเวทเรืองเดช
Chayanit Tantiwetruengdet
pc611010023

chayanit.bam

น.ส.ชญานิศ ไวพนิชการ
Jayanit Waiphanitchkarn
pc621010068

jayanit.earn

น.ส.ชนกานต์ สมิติษเฐียร
Chanakarn Samitisatian
pc611010024

chanakarn.samitisatian

น.ส.ชนัดดา น้าเจริญ
Chanatda Nacharoen
pc611010025

chanatda.nacharoen

*กรณีที่ค้นหาแล้วไม่พบรายชื่อนิสิต เนื่องจากนิสิตยังไม่ได้ชำระเงินค่ารับรายงานตัวนิสิตใหม่