สมุดรายชื่อ

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์
Assistant Professor Kangwan Yodwisitsak
kangwan kangwan
อาจารย์กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร
Lecturer Kanyakit Keeratiangkoon
kanyakit kanyakit kanyakit
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญณ์ระวี อนันตอัครกุล
Assistant Professor Karnrawee Anuntaakarakul
aubsorn aubsorn aubsorn
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลเชษฐ์ มงคล
Assistant Professor Kulachet Mongkol
kulachet kulachet kulachet
อาจารย์จรินทร์ จารุเสน
Lecturer Jarin Jarusen
jarin jarin jarin
อาจารย์จิตอุษา ขันทอง
Lecturer Jitusa Khanthong
jitusa jitusa jitusa
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ
Assistant Professor Shawanluck Kunathikornkit
shawanluck shawanluck shawanluck
อาจารย์ญาณพล แสงสันต์
Lecturer Yanapol Sangsunt
yanapol yanapol yanapol
อาจารย์ณัฏฐพัชร มณีโรจน์
Lecturer Nattapat Manirochana
nattapatma nattapatma nattapatma
อาจารย์ณัฐินี ฐานะจาโร
Lecturer Natinee Thanajaro
natinee natinee natinee
อาจารย์ธนภูมิ อติเวทิน
Lecturer Tanapoom Ativetin
tanapoom tanapoom tanapoom
รองศาสตราจารย์ธิตินันธุ์ ชาญโกศล
Associate Professor Thitinan Chankoson
thitinanc thitinanc thitinanc
อาจารย์นาฏอนงค์ นามบุดดี
Lecturer Nartanong Nambuddee
nartanong nartanong nartanong
อาจารย์เบญจมาส สิริใจ
Lecturer Benchamas Sirijai
benchamas benchamas benchamas
รองศาสตราจารย์ผจงศักดิ์ หมวดสง
Associate Professor Pajongsak Moudsong
pajongsa pajongsa
อาจารย์พศิน วณิชย์วรนันต์
Lecturer Phasin Wanidwaranan
phasin phasin phasin
อาจารย์พิชัย ภู่สัมพันธ์
Lecturer Pichai Pusumpun
pichaipu pichaipu
อาจารย์เพชรรัตน์ จินต์นุพงศ์
Lecturer Phetcharat Jinnupong
phetcharat phetcharat phetcharat
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราพร จิตสร้างบุญ
Assistant Professor Pattaraporn Jitsangboon
suwanee suwanee suwanee
อาจารย์ภูธิป มีถาวรกุล
Lecturer Phutip Meethavornkul
phutip phutip
อาจารย์รสิตา สังข์บุญนาค
Lecturer Rasita Sangboonnak
supaporns supaporns supaporns
อาจารย์ล่ำสัน เลิศกูลประหยัด
Lecturer Lamson Lertkulprayad
lamson lamson lamson
อาจารย์วรินรำไพ รุ่งเรืองจิตต์
Lecturer Warinrampai Rungruangjit
warinrampai warinrampai warinrampai
อาจารย์วสันต์ สกุลกิจกาญจน์
Lecturer Wasan Sakulkijkarn
wasan wasan
อาจารย์วัลภา หัตถกิจพาณิชกุล
Lecturer Wanlapa Hattakitpanitchakul
wanlapah wanlapah wanlapah
อาจารย์เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์
Lecturer Sedtawat Prommasit
sedtawat sedtawat sedtawat
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ เติมประเสริฐสกุล
Assistant Professor Santi Termprasertsakul
santit santit santit
รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา
Associate Professor Supada Sirikutta
supadas supadas
อาจารย์อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์
Lecturer Atchareeya Saknarong
atchareeyas atchareeyas atchareeyas
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทกะ พิริยะกุล
Assistant Professor Intaka Piriyakul
intaka intaka intaka
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์ กานต์เรืองศิริ
Assistant Professor Isaree Karnreungsiri
petcharat petcharat petcharat
ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
รองศาสตราจารย์ณักษ์ กุลิสร์
Associate Professor Nak Gulid
aphirak aphirak aphirak
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ
Assistant Professor Nattaya Praditsuwan
nattaya nattaya nattaya
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์
Assistant Professor Paiboon Archarungroj
paiboona paiboona
อาจารย์วรินทรา ศิริสุทธิกุล
Lecturer Varintra Sirisuthikul
varintra varintra
อาจารย์ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์
Lecturer Supinya Yansomboon
supinyad supinyad supinyad
สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
นางสาวกมลทิพย์ ประสิทธิ์นราพันธุ์
Miss Kamontip Prasitnaraphan
kamontip kamontip
นายจีระบุญ รอดกร
Mister Jeraboon Rodkorn
jeraboon jeraboon jeraboon
นางสาวณันธภัท พรมดวง
Miss Nanthaphat Promduang
aungsadan aungsadan
นางสาวธนิษฐา คำนุชนารถ
Miss Tanittha Kamnutchanat
tanittha tanittha
นางสาวธัญชนก บุญแปลง
Miss Thanchanok Boonpaeng
thanchanokb thanchanokb
นายบุญประสิทธิ์ ทองเสน
Mister Boonprasit Thongsen
boonprasit boonprasit
นายปกป้อง คุ้มไทย
Mister Pokpong Kumthai
pokpong pokpong pokpong
นางสาวประภานิช ดวงเพ็ชร
Miss Prapanit Duangpech
prapun prapun
นางสาวปฤษณา ทิพย์สุวรรณ
Miss Prisaha Thipsuwan
prisaha prisaha
นางสาวปุณยนุช เรือนโนวา
Miss Punyanut Rueannowa
punyanut punyanut punyanut
นายยอดชาย ไทยประเสริฐ
Mister Yoadchai Thaiprasert
yoadchai yoadchai yoadchai
นางสาววัชราภรณ์ อักษรแหลม
Miss Watcharaporn Aksonlaem
watcharaporna
นายวิฑูร หรรษา
Mister Witun Hunsa
witun witun
นางสาวศิรรัตน์ จิตรนพรัตน์
Miss Sirarut Jitnopparut
sirarut sirarut