สมุดรายชื่อ

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
การเงิน
น.ส.กนกกร สืบสา
Kanokkorn Suebsa
bs641010065

น.ส.กนกกาญจน์ บุญส่ง
Kanokkarn Boonsong
ss611010256

kanokkarn.boonsong

kanokkarn.boonsong

น.ส.กนกวรรณ คุณเลิศอมร
Kanokwan Khunlertamorn
ss611010257

kanokwan.mook

kanokwan.mook

น.ส.กนกวรรณ เจนจิตต์วรภัณฑ์
Kanokwan Janejitworaphan
bs621010335

kanokwan.janejitworaphan

kanokwan.janejitworaphan

น.ส.กมลชนก แก้วบัวสา
Kamonchanok Kaeobuasa
bs621010336

kamonchanok.kaeobuasa

kamonchanok.kaeobuasa

น.ส.กมลชนก วิทยานนท์
Kamolchanok Witayanont
bs621010337

kamolchanok.wnn

kamolchanok.wnn

น.ส.กมลพรรณ ปลื้มญาติ
Kramolpun Pluemyat
bs641010066

น.ส.กฤติยา ยวนจิตร์
Krittiya Yuanjit
bs631010451

krittiya.yjt

krittiya.yjt

น.ส.กฤติยาภรณ์ พลัดเกตุ
Kitiyaporn Pludgate
ss611010258

kitiyaporn.pludgate

kitiyaporn.pludgate

นายกฤษฎากร โอภากุล
Krisadakorn Opakul
bs621010338

krisadakorn.opakul

krisadakorn.opakul

นายกฤษณ์ ธรรมบำรุง
Krit Thambamrung
bs631010498

krit.thambamrung

krit.thambamrung

น.ส.กวินทรา สังขมุรินทร์
Kawinthra Sangkamurin
bs631010147

kawinthra.sangkamurin

kawinthra.sangkamurin

น.ส.กัญญาณัฐ กุลสวัสดิ์
Kunyanat Kulsawat
ss611010788

kunyanat.kulsawat

kunyanat.kulsawat

น.ส.กัญญาณัฐ ช่อเพ็ชรไทย
Kanyanat Chorphetthai
bs621010339

kanyanat.chorphetthai

kanyanat.chorphetthai

น.ส.กัตติกา พ้นภัย
Gattiga Ponpai
ss611010259

gattiga.ponpai

gattiga.ponpai

นายกันตภณ จินดาทวีผล
Kantapon Jindataweephol
ss611010260

kantapon.jindataweephol

kantapon.jindataweephol

น.ส.กัลยกร กาลอนันต์วงศ์
Kanyakon Kalananwong
bs621010114

kanyakon.kalananwong

kanyakon.kalananwong

น.ส.กัลยรักษ์ เสริมคุณ
Kanyarak Sermkhun
bs621010115

kanyarak.pleng

kanyarak.pleng

น.ส.กัลยรัตน์ ไกรนรา
Kanyarat Krainara
bs631010012

kanyarat.krainara

kanyarat.krainara

นายกิจชัย ศรีชมภู
Kitchai Srichompu
ss611010789

kitchai.srichompu

kitchai.srichompu

นายกิตติกานต์ นาสา
Kittikan Nasa
bs631010499

kittikan.nasa

นายกิตติธัช มุกสาน
Kittitat Mooksan
bs631010500

kittitat.mooksan

kittitat.mooksan

นายกิตติพัฒน์ เลิศศิริมงคลกุล
Kittipat Lertsirimongkonkun
bs631010452

kittipat.ptt

kittipat.ptt

น.ส.ขวัญชนก โชควิริยะจิตต์
Khunchanok Chokviriyajit
bs631010453

khunchanok.ckv

khunchanok.ckv

น.ส.คุณัญญา สุภชาติ
Kunanya Supachat
bs621010340

kunanya.supachat

kunanya.bam

นายคุณานนต์ เขียวเล็ก
Kunanon Kheawlek
bs641010101

น.ส.จริยา มีเมศกุล
Jariya Meemeskul
bs621010341

jariya.meemeskul

jariya.meemeskul

นายจักรดุลย์ คงอยู่
Jakadul Kongyoo
bs641010067

น.ส.จันทร์ศิริ บุญรับ
Junsiri Bunrab
bs621010342

junsiri.bunrab

junsiri.bunrab

น.ส.จิดาภา รุจนพรพจี
Jidapa Rudjanapornpajee
bs621010343

jidapa.rudjanapornpajee

jidapa.rudjanapornpajee

น.ส.จิดาภา ชีพชล
Jidapa Cheepchol
bs631010013

jidapa.cheepchol

jidapa.cheepchol

นายจิรพุฒิ ลีละศุภสกุล
Jiraput Leelasupaskun
bs621010116

jiraput.tay

jiraput.tay

น.ส.จิระวรรณ เชิญทอง
Jirawan Choenthong
bs621010344

jirawan.choenthong

jirawan.choenthong

นายจิรายุ งามถิ่น
Jirayu Ngamthin
bs641010068

นายจีรสิทธิ์ สีนวล
Jeerasit Seenual
bs631010454

jeerasit.grs

jeerasit.grs

น.ส.เจนนิเฟอร์ ไซม่อน
Jennifer Simon
bs641010069

นายเจนวิทย์ เกษจินดาธนวัจน์
Jenwit Kesjindatanawaj
bs631010149

jenwit.kes

jenwit.kes

นายฉัตรพล เลิศทวีโพธกุล
Chatpon Lettaveepotakul
bs641010102

น.ส.ชญานุช ธรรมศิริไพบูลย์
Chayanut Thamsiriphaiboon
bs631010150

chayanut.keky

chayanut.keky

น.ส.ชณิกานต์ จันทร์สกุล
Chanikan Junsakul
bs621010345

chanikan.junsakul

chanikan.junsakul

น.ส.ชณิดาภา ตนะทิพย์
Chanidapa Tanatip
ss611010791

chanidapa.tanatip

chanidapa.tanatip

น.ส.ชนัญญา จงศิริ
Chananya Jongsiri
bs631010501

chananya.jongsiri

chananya.jongsiri

น.ส.ชนิกานต์ พรหมภักษร
Chanikarn Prompuksorn
ss611010792

chanikarn.prompuksorn

chanikarn.prompuksorn

น.ส.ชนิดาภา พิทักษ์พรสุข
Chanidapa Pitakpornsuk
bs641010070

น.ส.ชมชนก ตังคโนภาส
Chomchanok Thangkanopast
ss611010261

chomchanok.tha

chomchanok.thangkanopast

น.ส.ชมนต์ ล้อมวงศ์
Chamon Lomwong
bs621010346

chamon.lomwong

chamon.lomwong

น.ส.ชลธิชา ศรีคงคา
Chonticha Srikongka
bs631010457

chonticha.srikongka

chonticha.srikongka

น.ส.ชลธิชา แสงสวัสดิ์
Chonthicha Sangsawat
bs631010458

chonthicha.may

chonthicha.may

น.ส.ชลลดา เดชเลย์
Chollada Deachlay
bs621010347

chollada.deachlay

chollada.deachlay

นายชวภณ อัครธรรม
Chawaphon Akkaratham
bs621010348

chawaphon.akkaratham

chawaphon.akkaratham

*กรณีที่ค้นหาแล้วไม่พบรายชื่อนิสิต เนื่องจากนิสิตยังไม่ได้ชำระเงินค่ารับรายงานตัวนิสิตใหม่