สมุดรายชื่อ

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
นางสาวจันทร์จิรา อินทนาคม
Miss Janjira Intanakom
janjira janjira
สำนักวิชาการสร้างสรรค์
อาจารย์กนกวรรณ ใจหาญ
Lecturer Kanokwan Jaihan
kanokwanj kanakwan kanakwan
อาจารย์กรกลด คำสุข
Lecturer Koraklod Kumsook
koraklod koraklod koraklod
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจีพร วงศ์ปรีดี
Assistant Professor Kageeporn Wongpreedee
kageeporn
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงแข บุตรกูล
Assistant Professor Duangkhae Bootkul
duangkha duangkha duangkha
รองศาสตราจารย์ถนัด จินตโกศล
Associate Professor Thanut Jintakasol
thanut thanut thanut
อาจารย์นัดดาวดี บุญญะเดโช
Lecturer Naddawadee Boonyadacho
nuddawadee nuddawadee nuddawadee
อาจารย์บงกช พิชัยกำจรวุฒิ
Lecturer Bongkot Phichaikamjornwut
bongkotp bongkotp bongkotp
นางสาวปิยมาภรณ์ ภูหนองโอง
Miss Piyamaphon Phunongong
piyamaphon piyamaphon piyamaphon
อาจารย์พสุ เรืองปัญญาโรจน์
Lecturer Pasu Roungpanyaroj
pasur pasur pasur
อาจารย์พองาม วีรุตมเสน
Lecturer Porngarm Virutamasen
porngarm porngarm porngarm
อาจารย์ภูวดล วรรธนะชัยแสง
Lecturer Bhuwadol Wanthanachaisaeng
bhuwadol bhuwadol bhuwadol
อาจารย์ยศไกร ไทรทอง
Lecturer Yossakrai Saithong
yossakrai yossakrai yossakrai
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิเทพ มุสิกะปาน
Assistant Professor Ravitep Musikapan
ravitep ravitep ravitep
อาจารย์วรฐ ทรัพย์ศรีสัญจัย
Lecturer Warot Subsrisunjai
warot warot warot
อาจารย์วิรุฬห์ วุฒิฤทธากุล
Lecturer Weroon Wuthirithakul
weroon weroon weroon
อาจารย์สิทธิพงศ์ วงศ์ไชยสุวรรณ
Lecturer Sittipong Vongchaisuwan
sittipong sittipong sittipong
นายสิริวัชร ตรีสุวรรณ์
Mister Siriwatch Treesuwan
siriwatch siriwatch siriwatch
นายสุรธี เกิดสินธุ์
Mister Suratee Ksiesin
suratee suratee suratee
นางสาวหทัยพันธน์ ชูชื่น
Miss Hathaipan Choochuen
hathaipan hathaipan hathaipan
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรมาศ กีรติสิน
Assistant Professor Amonmat Kiratisin
amonmat amonmat
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ วานิชกร
Assistant Professor Aran Wanichakorn
aran aran aran
ศูนย์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประเทศไทย
นายกิติศักดิ์ ตั้งใจดี
Mister Kitisak Tangchaidee
kitisakt kitisakt kitisakt
นางสาวธันยาภัทร์ ธัญอมรเวโรจน์
Miss Thanyapat Thanyaamornveroj
thanyapatt thanyapatt thanyapatt
สำนักงานคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
นางสาวขนิษฐา สินสงวน
Miss Karnitta Sinsahuang
karnitta karnitta karnitta
นางสาวพรอุมา อินทนาคม
Miss Pornuma Intanakom
pornuma pornuma pornuma
นางสาวพิลาสลักษณ์ ลือเลิศ
Miss Pilasluk Luelert
pilasluk pilasluk pilasluk
นายไม้เอก มาลากรณ์
Mister Maiek Malakorn
maiek maiek maiek