สมุดรายชื่อ

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
น.ส.กนกธร จัยพงศ์
Kanoktorn Jaiyapong
ci631010005

kanoktorn.yong

kanoktorn.yong

น.ส.กรพินทุ์ กันทะขัติ
Korrapin Kanthakhat
ci641010014

น.ส.จณิสตา พรสกุลวดี
Janista Pornsakulwadee
ci631010069

janista.pornsakulwadee

janista.pornsakulwadee

น.ส.ชญานิษฐ์ สินธุ์สัตย์
Chayanit Sinsat
ci621010015

chayanit.chaya

chayanit.sinsat

น.ส.ชญานิษฐ์ ภาสบุตร
Chayanitch Bhasaputra
ci631010070

chayanitch.bhasaputra

chayanitch.bhasaputra

น.ส.ชเนตรี ฉิมท้วม
Chanettree Chimtuam
ci631010006

chanettree.chimtuam

chanettree.chimtuam

น.ส.ชวัลลักษณ์ ศิริพล
Chawanluck Siripol
ci621010067

chawanluck.ing

น.ส.ชารดา สังข์ทอง
Chalada Sungthong
ci621010066

chayada.muay

chalada.sungthong

นายฐิติณัฏฐ์ สุทธิพงศ์
Thitinat Sutthiphong
ci631010072

patipan.sutthiphong

patipan.sutthiphong

น.ส.ฐิติพร รุจิเรขกุลวัฒน์
Thitiporn Rujirakakulwat
ci631010071

thitiporn.gift

thitiporn.rujirakakulwat

น.ส.ณัฐกานต์ ชยานุชิต
Nattakarn Chayanuchit
ci621010068

nattakarn.chync

nattakarn.chync

น.ส.ณัฐภรณ์ ย่อเกตุ
Nattaporn Yorket
ci631010050

nattaporn.yorket

nattaporn.yorket

นายณัฐวีร์ แก้วมณี
Nuttawee Kaewmanee
ci631010099

nuttawee.kaewmanee

nuttawee.kaewmanee

น.ส.ณิชา พินิจจอหอ
Nicha Pinijchoho
ci641010015

นายทองเจือ ชาญพลกรัง
Thongjeur Chanphonkrang
ci631010007

thongjeur.chanphonkrang

thongjeur.chanphonkrang

นายธนธรณ์ ชมเวลา
Tanaton Chomwela
ci631010089

tanaton.chomwela

tanaton.chomwela

นายธนวุฒิ จำปาเรือง
Thanawut Champarueng
ci621010080

thanawut.pluem

thanawut.champarueng

น.ส.ธัญวรรณ สอาดนัก
Thanyawan Saartnak
ci641010016

น.ส.ธัศญาภรณ์ วงศ์ศักดิ์ศิริกุล
Tusyaporn Wongsaksirikul
ci621010081

tusyaporn.meme

tusyaporn.wongsaksirikul

นายธิติ หวังกีรติกานต์
Thiti Wangkiratikant
ci631010008

thiti.wangkiratikant

thiti.wangkiratikant

นายนภัทร อภิวัฒนกาลจน์
Napat Apewattanakarn
ci631010009

napat.apewattanakarn

napat.apewattanakarn

น.ส.บุณยานุช ฉิมสำราญ
Boonyanut Chimsamran
ci621010016

boonyanut.mild

boonyanut.chimsamran

น.ส.ปณิธิ กลัดงาม
Panithi Kladngam
ci631010010

panithi.kladngam

panithi.kladngam

น.ส.ปพิชญา แก้วมโน
Phapichaya Kaewmano
ci621010070

phapichaya.khim

phapichaya.kaewmano

น.ส.ปรางทิพย์ พูลกำลัง
Prangtip Poolkamlang
ci631010051

prangtip.poolkamlang

prangtip.poolkamlang

นายปิยราษฎร์ สุริยะมงคล
Piyarad Suriyamongkol
ci631010011

piyarad.karn

piyarad.karn

นายพงศธร พงค์ปวน
Pongsatorn Pongpoun
ci631010073

pongsatorn.pongpoun

pongsatorn.pongpoun

น.ส.พรรัตน์ ศรชัยสกุลรัตน์
Pornrat Sornchaisakulrat
ci621010071

pornrat.jeamz

pornrat.sornchaisakulrat

น.ส.พราวฟ้า แซ่ลี้
Prawfah Saelee
ci621010082

prawfah.fah

prawfah.saelee

นายพลาธิป แซ่หวัง
Phalathip Saewang
ci631010012

phalathip.saewang

phalathip.saewang

น.ส.พิชามญชุ์ พุทธพจน์มงคล
Phichamon Phutthapotmongkol
ci631010100

phichamon.amy

phichamon.amy

นายพิรัชย์ โมมีเพชร
Pirutch Momeephet
ci631010013

pirutch.momeephet

pirutch.momeephet

น.ส.ภัคศพร กลิ่นรอด
Paksaporn Klinrot
ci641010017

นายภัทรชนน สุวรรณนามัย
Patchanon Suwannamai
ci641010018

น.ส.ภัทรภร ตั้งสิทธิ์เสรีวงศ์
Pattaraporn Tangsitsereewong
ci631010090

pattaraporn.tangsitsereewong

pattaraporn.tangsitsereewong

น.ส.ภูริวรรณ นาคกุญชร
Puliwan Nakkunchon
ci631010091

puliwan.nakkunchon

puliwan.nakkunchon

น.ส.มารินสินี วิศิษฐ์วชิระ
Marinsinee Visitvachira
ci621010072

marinsinee.chan

marinsinee.chab

นายรัชพล ศรีวัฒรางกูร
Ratchapon Sriwatlanggul
ci641010019

น.ส.รุจาภา โตคุณาลัย
Rujapa Tokunalai
ci641010020

น.ส.รุจิรา ชัยเจริญชนะ
Rujira Chaijaroenchana
ci621010017

rujira.jam

rujira.jam

น.ส.ลลิตา ฉิมานนท์วิทย์
Lalita Chimanonwith
ci631010101

lalita.chimanonwith

lalita.chimanonwith

น.ส.วรรณวลี โสปกระโทก
Wanvalee Sopkratok
ci621010018

wanvalee.pakwa

wanvalee.sop

นายวรวุฒิ ผาเวช
Worawut Phawet
ci631010052

worawut.wud

worawut.phawet

น.ส.วรัชยา วงษ์เพชร์
Waradchaya Wongphet
ci631010092

waradchaya.wongphet

waradchaya.wongphet

นายวราวิช ชุ่มชูจันทร์
Warawit Chumchujan
ci631010074

warawit.chumchujan

warawit.chumchujan

นายวัลลภ วิธี
Wallop Withee
ci621010073

wallop.withee

นายวิทวัส วีรชาติวัฒนา
Wittawat Weerachartwattana
ci621010084

wittawat.wee

น.ส.ศวรรณยา ทาศักดิ์
Sawanya Thasak
ci631010015

sawanya.thasak

sawanya.thasak

น.ส.ศิริตระกูล จันนา
Siritakool Janna
ci641010022

น.ส.สปัน โมมินทร์
Span Momin
ci641010023

*กรณีที่ค้นหาแล้วไม่พบรายชื่อนิสิต เนื่องจากนิสิตยังไม่ได้ชำระเงินค่ารับรายงานตัวนิสิตใหม่