สมุดรายชื่อ

คณะแพทยศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
คณะแพทยศาสตร์
นางสาวกนกลักษณ์ ชาตยานนท์
Miss Kanokluk Chatayanont
kanokluk kanokluk
แพทย์หญิงกมลชนก ตระกูลไตรตรึง
Doctor Of Medicine Kamonchanok Trakultaitung
kamoncht
อาจารย์เกยูร สถาพรพงษ์
Lecturer Kayune Satapornpong
kayune
นายแพทย์โชคชัย เกษมไพบูลย์สุข
Doctor Of Medicine Chokchai Kasempaiboonsuk
chokchak
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติ วีระวงษ์
Assistant Professor Chote Werawong
chote
นางสาวฑิริญญา ยงยุทธ
Miss Tirinya Yongyuth
tirinya tirinya
พันตำรวจเอกณรงค์ศักดิ์ เสาวคนธิ์
Police Colonel Narongsak Saowakontha
narongsa
นายแพทย์ทรงชัย สิมะโรจน์
Doctor Of Medicine Thongchai Srmarot
thongchais
นายแพทย์ทวีวงศ์ ตันตราชีวธร
Doctor Of Medicine Tavewong Tuntrachevaton
taweewon
นายแพทย์ทวีศักดิ์ ชัยประเสริฐ
Doctor Of Medicine Thawisak Chaiprasoet
thawisak
นายธรรมนูญ วานิยะพงศ์
Mister Thamanoon Vaniyapong
thamnoon
นายธีร์เมธา ชมหมี
Mister Teemata Chommee
nattaponc nattaponc nattaponc
อาจารย์บูรพา กาญจนบัตร
Lecturer Burapa Kanchanabud
burapa
พันตำรวจเอกพรเทพ จารุอำพรพรรณ
Police Colonel Porntep Jaruampornpan
porntepj
รองศาสตราจารย์ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ
Associate Professor Pairoj Chongbanyatcharoen
pairoj
แพทย์หญิงภานุช เพียรวิจิตร
Doctor Of Medicine Panut Peanvijit
panvch
รองศาสตราจารย์มนตรี อุดมเพทายกุล
Associate Professor Montri Udompataikul
montri montri
นางมัญฑิรา สื่อดิลกวัฒนา
Mrs. Muntira Surdilokwathana
muntira muntira
นายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต
Doctor Of Medicine Manoj Leethochawalit
manoj
พันตำรวจเอกเลี้ยง หุยประเสริฐ
Police Colonel Leang Huiprasert
leang
อาจารย์วนิดา ตั้งวงษ์สุจริต
Lecturer Wanida Thungwongsutjarit
mongkol
นายแพทย์วรพจน์ เลิศลักษณา
Doctor Of Medicine Vorapot Lertluksana
vorapot
ศาสตราจารย์วสันต์ จงเจษฏ์
Professor Vasan Jongjete
vasan
อาจารย์วัฒนา บุญสม
Lecturer Vatana Boonsom
vatana
นายแพทย์วารินทร์ วชิรปัญญานุกูล
Doctor Of Medicine Varin Vachirapunyakul
varinv
พลตำรวจตรีวิชิต สมาธิวัฒน์
Police Major General Vichit Samathiwat
vichits
นายแพทย์วิทยา พึ่งพาพงศ์
Doctor Of Medicine Vitaya Pungpapong
vitaya
นายแพทย์สมชัย ตรีมธุรกุล
Doctor Of Medicine Somchai Trematurakul
somchat
อาจารย์สมบุญ เจริญเศรษฐมห
Lecturer Somboon Charoensethamaha
somboonc
นายแพทย์สุกิจ หาญพานิชกิจการ
Doctor Of Medicine Sukit Hanpanitkitkan
sukit
นายแพทย์สุชัย จารุดุล
Doctor Of Medicine Suchai Jaradul
suchai
แพทย์หญิงสุพรรณี วีรุตมเสน
Doctor Of Medicine Suphannee Virutamasen
suphann
อาจารย์สุมนมาลย์ มาลีมงคล
Lecturer Sumonmal Manusirivithaya
sumonmal
นายอภิรัฐ อังคะบุตร
Mister Apirat Ungkabut
apiratu apiratu apiratu
นางสาวอมรรัตน์ บุญหล้า
Miss Amornrat Boonla
amornratb amornratb
นายแพทย์อาทิตย์ แก้วนพรัตน์
Doctor Of Medicine Artit Khewnoparatana
arthit
นางสาวอุทัยรัตน์ มหัทธนะเศรษฐ์
Miss Uthairat Mahattanasate
uthairat uthairat uthairat
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
นางสาวกรรวี สะเดา
Miss Konrawi Sadao
thitabhat thitabhat
อาจารย์จรรยารักษ์ สุริยุทธ
Lecturer Janyaruk Suriyut
janyaruk janyaruk janyaruk
นายจิตชนม์ ผลประยูร
Mister Jitchon Pholprayoon
jitchon jitchon jitchon
อาจารย์จิตราภรณ์ ควรประดิษฐ์
Lecturer Chitraporn Kuanpradit
chitraporn chitraporn chitraporn
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉง นิลบุหงา
Assistant Professor Cheng Nilbu-Nga
somneuk somneuk
นายนพดล อินทรทัต
Mister Noppadol Intaratat
noppadol noppadol
รองศาสตราจารย์บุษบา ปันยารชุน
Associate Professor Busaba Panyarachun
busaba busaba
อาจารย์ปริวรรต วิเศษวงษา
Lecturer Pariwat Wisetwongsa
pariwatw
อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ขันธ์เพ็ชร
Lecturer Pongsak Khanpetch
pongsakk pongsakk
อาจารย์พัฒนพงษ์ บุญพรม
Lecturer Pattanapong Boonprom
pattanapong pattanapong pattanapong
นางสาวพิมพ์ณัฐชยา ธนัสถ์ภัทรา
Miss Phimnatchaya Thanatphattra
phimnatchaya
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูลพล ผดุงชัยโชติ
Assistant Professor Poolpol Padungchaichot
poolpol poolpol
นางสาวมัญชุสา ช่วยศรี
Miss Monchusa Choysri
siraporn