สมุดรายชื่อ

คณะแพทยศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
แพทยศาสตร์
น.ส.กชกร พินิจกิจไพศาล
Kochakorn Pinickitpaisal
md581010018

kochakorn.ping

kochakorn.ping

น.ส.กชกร เวียงวิเศษ
Kodchakorn Wiangwised
md611010025

kodchakorn.wiangwised

kodchakorn.wiangwised

น.ส.กชพร พิพัฒนพงศ์โสภณ
Kochaporn Pipatpongsophon
md611010026

kochaporn.pipat

kochaporn.pipat

น.ส.กชพร เหลืองวรวัฒน์
Kohchaporn Leungvorawat
md631010016

kohchaporn.pkh

kohchaporn.pkh

น.ส.กชวรรณ โยธามาตย์
Kachawan Yothamart
md591010022

kachawan.dia

kachawan.dia

นายกนกกร ศักดิ์นาวา
Kanokkorn Saknava
md621010019

kanokkorn.fky

kanokkorn.fky

น.ส.กนกพร ภู่ทอง
Kanokporn Puthong
md601010023

kanokporn.karn

kanokporn.karn

น.ส.กนกภรณ์ ปรีชาธรรมรัช
Kanokpron Prechatrammaruch
md621010020

kanokpron.pre

kanokpron.pre

น.ส.กนิษฐา ยุ้งเกี้ยว
Kanitta Yoongkeiw
md601010024

kanitta.yoongkeiw

kanitta.yoongkeiw

น.ส.กมลฉัตร สุพรรณวิวัฒน์
Kamolchat Suphanwiwat
md631010017

kamolchat.ploy

kamolchat.ploy

น.ส.กมลชนก ระดมกิจ
Kamolchanok Radomkij
md591010023

kamolchanok.radomkij

kamolchanok.radomkij

นายกมลนาวิน ฉันทานุมัติ
Kamolnawin Chanthanumatt
md621010021

kamolnawin.krabi

kamolnawin.krabi

น.ส.กมลพักตร์ จินตนา
Kamolpak Jintana
md631010018

kamolpak.jintana

kamolpak.jintana

นายกรภัทร์ ฐาปนกุลศักดิ์
Koraphat Thapanakulsak
md621010022

koraphat.tha

koraphat.tha

นายกรภัทร เถาทอง
Koraphat Taothong
md591010024

koraphat.taothong

koraphat.taothong

น.ส.กรรวี เที่ยงธีระธรรม
Kornrawee Tiangteeratam
md601010025

kornrawee.mink

kornrawee.mink

นายกรรวี ปิยะพัฒน์
Kornrawee Piyapat
md601010026

kornrawee.piyapat

kornrawee.piyapat

นายกรวรา จินดายะพานิชย์
Kornwara Jindayapanit
md591010025

kornwara.jindayapanit

kornwara.jindayapanit

น.ส.กรุณา เสนาลักษณ์
Karuna Sanalaksna
md581010019

karuna.sanalaksna

karuna.sanalaksna

นายกฤช สร่างโสก
Kritch Srangsoke
md591010026

kritch.srangsoke

kritch.srangsoke

นายกฤดิธัช งามอุโฆษ
Kridhitach Ngarmukos
md581010020

kridhitach.ngarm

kridhitach.ngarm

นายกฤต เดชาประพันธ์
Krit Dechapraphun
md581010021

krit.dcpp

krit.dcpp

นายกฤต อุตตราพัธ
Krit Urapat
md621010023

krit.utra

krit.utra

นายกฤตพัฒน์ ขำฟุ้ง
Kittaphat Khamfung
md601010027

kittaphat.khamfung

kittaphat.khamfung

นายกฤตภาส เมลืองนนท์
Kritapas Maluangnon
md581010022

kritapas.maluangnon

kritapas.maluangnon

นายกฤตเมธ เหล่ากาญจน์นาค
Kittamej Laokannak
md601010028

kittamej.laokannak

kittamej.laokannak

นายกฤตลักษณ์ คงมั่น
Krittalak Khongman
md621010024

krittalak.kkm

krittalak.kkm

นายกฤตวัฒน์ หอมทรัพย์
Krittawath Homsapaya
md611010027

krittawath.homsapaya

krittawath.homsapaya

นายกฤติน ตโนภาส
Kittin Tanopas
md591010027

kittin.tanopas

kittin.tanopas

นายกฤติน วชิระธรรมา
Kritin Vachiratamma
md601010029

kritin.vachiratamma

kritin.vachiratamma

นายกฤติน แสงธนะพานิช
Kritin Saengthanapanich
md631010020

kritin.sae

kritin.sae

นายกฤษฏิณ อุบลจิตต์
Krittin Ubolchitt
md601010030

krittin.ubol

krittin.ubol

นายกวิน สุนทร
Kawin Soonthon
md581010023

kawin.soonthon

kawin.soonthon

น.ส.กวินธิดา โรจน์เมฆี
Kawinthida Rojmakee
md621010025

kawinthida.roj

kawinthida.roj

น.ส.กวินนาถ ทักษิณวราจาร
Kawinnart Taksinwarajarn
md581010024

kawinnart.taksinwarajarn

kawinnart.taksinwarajarn

นายกษิดิศ ณ ถลาง
Kasidit Na Thalang
md591010028

kasidit.gun

kasidit.gun

นายกษิดิศ แสงนัยนา
Kasidit Sangnaiyana
md591010029

kasidit.tun

kasidit.tun

นายกสิณพัฒน์ ตั้งทวีทอง
Kasinpat Tangtaveetong
md611010028

kasinpat.tangtaveetong

kasinpat.tangtaveetong

นายก้องกาล อินทร์เสวก
Kongkarn Insawek
md591010030

kongkarn.hacks

kongkarn.hacks

นายก้องภพ สุขขี
Kongpob Sukkhee
md621010026

kongpob.peach

kongpob.sukkhee

นายกัญจน์ ตรีรานุรัตน์
Kan Treeranurat
md591010031

kan.ming

kan.ming

น.ส.กัญญภัส เมฆวิจิตรแสง
Kanyapat Mekvichitsaeng
md621010027

kanyapat.mek

kanyapat.mek

น.ส.กัญญ์วรา ขัดชา
Kanwara Khadcha
md601010031

kanwara.nkk

kanwara.nkk

น.ส.กัญญ์วรา ศิริพันธ์
Kanvara Siripan
md601010032

kanvara.faii

kanvara.faii

น.ส.กัณฐมณี ไชยรัตน์
Kuntamanee Chaiyarat
md611010029

kuntamanee.chaiyarat

kuntamanee.chaiyarat

น.ส.กัทลิน เย็นอุรา
Kathlyn Yenura
md611010030

kathlyn.yenura

kathlyn.yenura

นายกันต์ สาตรักษ์
Kann Satarak
md591010032

kann.satarak

kann.satarak

นายกันต์ ตั้งกิจงามวงศ์
Kan Tangkijngamwong
md631010021

kan.tangkijngamwong

kan.tangkijngamwong

น.ส.กันต์กมล วังสถาพร
Kankamon Wangsathaporn
md581010199

kankamon.wang

kankamon.wang

นายกันตชาติ อาจธัญกิจ
Kantachat Adthankit
md591010033

kantachat.frong

kantachat.frong

*กรณีที่ค้นหาแล้วไม่พบรายชื่อนิสิต เนื่องจากนิสิตยังไม่ได้ชำระเงินค่ารับรายงานตัวนิสิตใหม่