สมุดรายชื่อ

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
MS.CARLA DE LA PERRELLE
Carla De La Perrelle
st621010223

MS.CHENNA LEINDERS
Chenna Leinders
st621010216

MR.GARCIA FLORENT
Garcia Florent
st621010218

MR.GUILLAUME BERSEGEAIS
Guillaume Bersegeais
st621010222

MS.JADE LEPAGE
Jade Lepage
st621010220

MS.LUCY THITICHAYA
Lucy Thitichaya
st621010221

MS.MARIE JOSSE
Marie Josse
st621010219

MS.NENA VAN DEN BOGERT
Nena Van Den Bogert
st621010215

MR.SIYUAN LIU
Siyuan Liu
st601010162

siyuan.liu

siyuan.liu

MR.TEUN VAN DE GOOR
Teun Van De Goor
st621010217

น.ส.กชพร เรืองเดช
Kotchaporn Ruangdet
st601010001

kotchaporn.ruangdet

kotchaporn.ruangdet

น.ส.กมลชนก เนียมราช
Kamolchanok Niamrach
st601010002

kamolchanok.niamrach

kamolchanok.niamrach

นายกรวิน มินิ
Korawin Mini
st601010003

korawin.mini

korawin.mini

นายกรวีร์ ก้าวสัมพันธ์
Korrawee Kawsumpan
st601010004

korrawee.kawsumpan

korrawee.kawsumpan

นายกฤตนัน ปลอดชุ่ม
Krittanan Plotchum
st601010005

krittanan.murf

krittanan.murf

น.ส.กัญญารัตน์ หมั่นสิงห์
Kanyarat Mansing
st601010008

kanyarat.mansing

kanyarat.mansing

น.ส.กัญญาวีร์ ลีประพันธ์กุล
Kanyavee Lipraphankul
st591010018

kanyavee.fern

kanyavee.fern

นายกันตินันท์ บุญสอาด
Kantinan Boonsa-Ard
st601010009

kantinan.boonsaard

kantinan.boonsaard

นายกันอริ ทองมโนกูร
Kun-Ari Thongmanogoon
st601010164

kunari.kun

kunari.thongmanogoon

น.ส.กาญกมล พุ่มไพจิตร
Karnkamol Phumpaijitr
st601010011

karnkamol.ppj

karnkamol.phumpaijitr

น.ส.กานต์ธิดา คงเสน่ห์
Kantida Kongsanae
st601010012

kantida.kongsanae

kantida.kongsanae

นายกิตตินันท์ สุขนันที
Kittinun Suknuntee
st601010013

kittinun.kiss

kittinun.kiss

น.ส.กิตติยา แก้วงาม
Kittiya Kaewngam
st601010014

kittiya.kaewngam

kittiya.kaewngam

นายเกตุบดินทร์ ลิ้มเจริญ
Ketbodin Limcharoen
st601010015

ketbodin.limcharoen

ketbodin.limcharoen

นายเกริกพล นาชัยรัตน์
Kerkpol Nachairat
st601010016

kerkpol.ana

kerkpol.nachairat

น.ส.คริสตีนา โอลีเว็ตตี
Cristina Olivetti
st601010166

cristina.olivetti

cristina.olivetti

น.ส.จงกลรัต ศรีพัชรพันธ์
Jongkolrat Sripatcharaphan
st591010002

jongkolrat.fon

น.ส.จณิสตา รัตนอาภา
Janista Rattana-Arpa
st601010018

janista.rattanaarpa

janista.rattanaarpa

น.ส.จิตชนก ตันวิรัช
Jitchanok Tanvirach
st601010019

jitchanok.tanvirach

jitchanok.miim

น.ส.จิตสิณีย์ พวงยอด
Jitsinee Puangyod
st601010020

jitsinee.fah

jitsinee.puangyod

น.ส.จิรัชญา ไชยสายัณห์
Jiratchaya Chaisayan
st601010169

jiratchaya.chaisayan

jiratchaya.chaisayan

น.ส.จีฑาทิพย์ ลาดี
Jeethathip Ladee
st601010021

jeethathip.ladee

jeethathip.ladee

นายจีน วาง ฮวง
Jean Wang Huang
st601010170

jeanwang.huang

น.ส.ชญานุช นิยมค้า
Chayanuch Niyomka
st601010023

chayanuch.asia

chayanuch.asia

น.ส.ชญาภรณ์ บุนนาค
Chayaporn Boonnark
st601010024

chayaporn.boonnark

chayaporn.boonnark

น.ส.ชนกานต์ เกียรติทวีพงษ์
Chanakarn Kiatthaveepong
st601010025

chanakarn.kiatthaveepong

chanakarn.kiatthaveepong

น.ส.ชนัดดา โลหิตชาติ
Chanutda Lohitchat
st601010026

chanutda.lohitchat

chanutda.lohitchat

น.ส.ชลธิชา ทองอินทร์
Chonthicha Tong-In
st601010027

chonthicha.tongin

chonthicha.tongin

น.ส.ชุติกาญจน์ จุลษร
Chutikarn Julasorn
st601010030

chutikarn.julasorn

chutikarn.julasorn

น.ส.โชษิตา สุขเสรี
Chosita Sukseree
st601010171

chosita.ploy

chosita.sukseree

น.ส.ญาณิศา ประสานธรรมคุณ
Yanisa Prasanthammakhun
st601010032

yanisa.hansa

yanisa.prasanthammakhun

น.ส.ญาดา เจริญศิริ
Yada Charoensiri
st601010033

yada.charoensiri

yada.charoensiri

นายณพ รัตนสุนทร
Nop Rattanasoontorn
st601010035

nop.rattanasoontorn

nop.rstn

น.ส.ณยา เกิดผลงาม
Naya Kerdpolngam
st591010046

naya.mimi

naya.mimi

น.ส.ณัฏฐ์ทิตา เบญจผ่องวัฒนา
Nattita Benjhapongwatana
st601010036

nattita.eye

nattita.eye

น.ส.ณัฐนรี เฉิน
Nadnaree Chen
st601010040

nadnaree.nut

nadnaree.chen

น.ส.ณัฐวีภรณ์ งามจันทร์ผลิ
Nattaweeporn Ngamchanpli
st601010042

nattaweeporn.bty

nattaweeporn.ngamchanpli

น.ส.ณิชรีย์ จันทร์ไพจิตร
Nicharee Chanpaichit
st591010062

nicharee.chanpaichit

nicharee.chanpaichit

น.ส.ดวงกมล ตั้งสุวรรณศรี
Duangkamon Tangsuwannasri
st601010046

duangkamon.film

duangkamon.tang

นายธนกร เชฐบัณฑิตย์
Thanakorn Shetbanthit
st601010047

thanakorn.shetbanthit

thanakorn.shetbanthit

*กรณีที่ค้นหาแล้วไม่พบรายชื่อนิสิต เนื่องจากนิสิตยังไม่ได้ชำระเงินค่ารับรายงานตัวนิสิตใหม่