สมุดรายชื่อ

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล
Assistant Professor Teerarat Itthisoponkul
teerarat
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทรัตน์ ณ นครพนม
Assistant Professor Nantarat Nanakornpanom
nantarat nantarat
รองศาสตราจารย์พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์
Associate Professor Porntip Sirisoontaralak
porntips porntips
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี
Assistant Professor Pisit Dhamvithee
pisitd pisitd pisitd
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธิ หนักแน่น
Assistant Professor Phisut Naknean
phisut phisut phisut
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีวิกรณ์ ดิษฐอุดมโพธิ์
Assistant Professor Srivikorn Dit - U - Dompo
srivikorn srivikorn srivikorn
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุลิสาณ์ พาชีครีพาพล
Assistant Professor Ulisa Pachekrepapol
ulisa ulisa
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
อาจารย์เฉลา เทพเฉลิม
Lecturer Chalao Thepchalerm
chalao chalao chalao
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรกมน หนูเอียด
Assistant Professor Patcharakamon Nooeaid
patcharakamon patcharakamon patcharakamon
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสินี จันทร์นวล
Assistant Professor Wasinee Channuan
wasineec wasineec wasineec
อาจารย์วิไลพร ไกรสุวรรณ
Lecturer Wilaiporn Kraisuwan
wilaipornk wilaipornk wilaipornk
อาจารย์สุจินดา จิตต์ใจฉ่ำ
Lecturer Sujinda Jitjaicham
sujinda sujinda
อาจารย์เอกตินัย จันทร์ศรี
Lecturer Ektinai Jansri
ektinai ektinai ektinai
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลชัย ชะเอม
Assistant Professor Kamonchai Cha-Aim
kamonchai kamonchai
อาจารย์ชลินันท์ เพ็งสุข
Lecturer Chalinan Pengsuk
chalinan chalinan chalinan
อาจารย์ธนัท อมาตยกุล
Lecturer Thanut Amatayakul
tanut tanut tanut
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์
Assistant Professor Paramaporn Kersup
paramapornk paramapornk
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา
Assistant Professor Supaporn Sophonputtanaphoca
supapornsp supapornsp
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ตรีสินธุ์ โพธารส
Lecturer Treesin Potaros
treesin treesin
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณทิพา เจริญไทยกิจ
Assistant Professor Phantipha Charoenthaikij
phantipha phantipha
อาจารย์ภัคจิรัตน์ สิงหะบุตร
Lecturer Pakjirat Singhaboot
pakjirat pakjirat
อาจารย์สิริฉัตร ชนะดัง
Lecturer Sirichat Chanadang
sirichat sirichat sirichat
อาจารย์สุกัญญา มิ่งใหญ่
Lecturer Sukanya Mingyai
sukanyami sukanyami
อาจารย์โสรยา เกตุจรัส
Lecturer Soraya Ketjarut
sorayak sorayak sorayak
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญญา มิ่งเมือง
Assistant Professor Arunya Sotthibandhu
arunya arunya
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุษา เชาวนลิขิต
Assistant Professor Arusa Chaovanalikit
arusa arusa
สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
นางสาวกมลวรรณ คะระนันท์
Miss Kharanan Kharanan
kamonwank kamonwank
นางสาวกรองกาญจน์ มณีรักษ์
Miss Krongkan Maneerak
krongkan krongkan
นางสาวกันย์ชิสา รักษ์สมบูรณ์
Miss Kunchisa Rucksomboon
kunchisa kunchisa
นางสาวขนิษฐา เรืองวงษ์
Miss Khanittha Rueangwong
khanittharu khanittharu
นายคเณศ รอดพูล
Mister Khanet Rodphool
khanet khanet
นางชัยรัมภา พ่วงศิริ
Mrs. Chairampha Phuangsiri
tunyaporn tunyaporn tunyaporn
นายณฐนน ทองอ่อน
Mister Natanon Thongon
natanon natanon
นางสาวนัยนา ตั้งใจดี
Miss Naiyana Tangjaidee
naiyanata naiyanata
นางสาวไพจิตรี ป่าขมิ้น
Miss Paichitree Pakamin
paichitree paichitree
นายไพบูรณ์ นวนิธิกร
Mister Phaiboon Nawanitikorn
phaiboon phaiboon
นางสาวมณีนิล เกตุแก้ว
Miss Maneenil Katkeaw
maneenil maneenil
นางสาวมริษฎา รุ่งแสง
Miss Marisada Rungsaeng
marisada
นายยงยุทธ ศักดิ์ประชาราษฎร์
Mister Yongyuth Sakpracharaj
yongyouths yongyouths yongyouths
นายวีรวัฒน์ มนัสทวี
Mister Weerawat Manattawee
weerawatm weerawatm weerawatm
นางศรีสุดา พันมานิมิตร
Mrs. Srisuda Wanchadee
srisudawa srisudawa srisudawa
นางสาวสุพรรณา แดงเจริญ
Miss Supanna Dangjaroen
supanna supanna
นางสาวอมรวรรณ์ นาคะปิณฑ์
Miss Amonwan Nakapin
amonwan amonwan amonwan
นางสาวอรอนงค์ ใจจุมปู
Miss Onanong Jaijumpoo
onanongj onanongj