คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
MS.SAYA OKADA
Saya Okada
hm621010940

น.ส.กนกวรรณ ท่าพิกุล
Kanokwan Thapikul
ai601010275

kanokwan.faiii

kanokwan.thapikul

น.ส.กนิษนุช เปี่ยมงาม
Kanitnuch Peimngam
ai601010276

kanitnuch.peimngam

kanitnuch.peimngam

น.ส.กวิสรา บุญทองโท
Kawisara Boonthongtho
ai601010237

kawisara.boonthongtho

kawisara.boonthongtho

น.ส.กัญญาณัฐ กลั่นขยัน
Gunyanut Kankhayan
ai621010077

gunyanut.gynn

gunyanut.gynn

นายกิตติศักดิ์ ปิตุรงคพิทักษ์
Kittisak Piturongkapitak
ai601010278

kittisak.jay

kittisak.jay

น.ส.ขวัญชนก สุริยะ
Kwanchanok Suriya
ai631010171

kwanchanok.suriya

kwanchanok.suriya

น.ส.คชาภรณ์ เอกจีน
Kachaporn Akejeen
ai601010238

kachaporn.akejeen

นายคณิน กู้เชิดชูวงศ์
Kanin Kucherdchuvong
ai601010239

kanin.koon

kanin.koon

นายครรชิต ศรีสวัสดิ์
Khanchit Srisawad
ai611010053

khanchit.botoo

khanchit.srisawad

น.ส.ชนกชนม์ ทองเทพ
Chanokchon Thongthep
ai631010127

chanokchon.thongthep

chanokchon.thongthep

น.ส.ณิชาภัทร นิมขุนทด
Nichapat Nimkuntod
ai621010078

nichapat.nimkuntod

nichapat.nimkuntod

น.ส.ทีน่า เล็กเงาดี
Tina Lekngaodee
ai621010058

tina.lekngaodee

tina.lekngaodee

น.ส.ธาวินี ธรรมธนาคร
Thavinee Thamthanakorn
ai581010099

thavinee.eins

thavinee.thamthanakorn

น.ส.นภัสสร แซ่ตั้ง
Napassorn Saetang
ai611010054

napassorn.saetang

napassorn.saetang

น.ส.นันท์นภัส บริมาตุ
Nunnapat Borimat
ai631010128

nunnapat.borimat

nunnapat.borimat

น.ส.นันทนัช โกสิทธิ์
Nantanat Kosit
ai631010172

nantanat.kosit

nantanat.kosit

น.ส.ปณิดา มูลคำ
Panida Moolkum
ai601010283

panida.moolkum

panida.moolkum

น.ส.ปทิตตา เจือตี๋
Pathitta Juatee
ai601010284

pathitta.juatee

น.ส.ปนัดดา พาเลิศ
Panadda Palert
ai621010059

panadda.aeyx

panadda.aeyx

น.ส.ปรียาพร คิดสม
Preeyaporn Khidsom
ai621010060

preeyaporn.khidsom

preeyaporn.khidsom

น.ส.ปวริศา ปิ่นใย
Pawarisa Pinyai
ai631010173

pawarisa.pinyai

pawarisa.pinyai

น.ส.ปวีณา เอมโอษฐ์
Paweena Emoht
ai601010285

paweena.emoht

นายปัฐนวัฒน์ จูฑะพงศ์ธรรม
Patthanawat Jutapongtham
ai631010174

patthanawat.juu

patthanawat.juu

น.ส.ปัณณพร ตะกรุดคง
Pannaporn Tagrudkong
ai601010286

pannaporn.tagrudkong

pannaporn.tagrudkong

น.ส.พรนรี วิเชียรสินธุ์
Pornnaree Wichieansin
ai601010287

pornnaree.katai

น.ส.พรพกา เนื่องจากฉิม
Pornphaka Niengjakchim
ai631010175

pornphaka.niengjakchim

pornphaka.niengjakchim

น.ส.ภัทชริกา เรืองสุขสุด
Pacharika Rueangsuksud
ai601010289

pacharika.rueangsuksud

pacharika.rueangsuksud

น.ส.มินตา คัตตพันธ์
Minta Kattaphan
ai601010248

minta.kattaphan

minta.kattaphan

นายยศพนธ์ เครือเสนา
Yosapon Kreausena
ai631010093

yosapon.kreausena

yosapon.kreausena

น.ส.รทราย ฉวีวรรณ
Rasai Chaweewan
ai601010249

rasai.pcy

น.ส.วนิชา อินทรสร
Wanicha Intarasorn
ai631010241

wanicha.intarasorn

wanicha.intarasorn

นายวรเมธ บัวแก้ว
Worrameth Buakaew
ai631010130

worrameth.kan

worrameth.kan

นายวรรณโชค พิพัฒน์สุทธิกุล
Wannachoke Phiphatsutthikul
ai601010292

wannachoke.tide

wannachoke.tide

น.ส.วีนาริซ่า อาแว
Veenarisa Arvae
ai631010178

veenarisa.dise

veenarisa.dise

น.ส.ศศิกานต์ โหติธะนัง
Sasikarn Hotithanang
ai591010364

sasikarn.hsf

sasikarn.hsf

น.ส.ศศิกานต์ เสมอเหมือน
Sasikarn Samurmuen
ai631010131

sasikarn.samurmuen

sasikarn.samurmuen

น.ส.สุธิดา พงศ์พันธุ์วสุ
Sutida Pongpanwasu
ai631010179

sutida.bluez

sutida.bluez

น.ส.อัจจิมาพร พนมอาภรณ์ชัย
Atjimaporn Panomapornchai
ai601010294

atjimaporn.panomapornchai

น.ส.อาษฐา ดูเบย์
Astha Dubey
ai611010129

astha.dubey

astha.dubey

เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
น.ส.กนิษฐา เปี่ยมงาม
Kanittha Peimngam
ai601010268

kanittha.peimngam

kanittha.peimngam

น.ส.การะเกด นวลจันทร์
Karaked Nuanjun
ai601010139

karaked.gade

karaked.gade

นายกิตติพงษ์ บำรุงวงษ์
Kittipong Bumrungwong
ai611010042

kittipong.chi

kittipong.chi

น.ส.เกตน์สิริ ต้นทัพไทย
Ketsiri Tontapthai
ai601010140

ketsiri.ang

ketsiri.ang

นายจตุพล แก้ววรรณ
Chatuphon Kaeowan
ai621010036

chatuphon.kaeowan

chatuphon.kaeowan

นายจิตรกร จุ่นสน
Jidtagorn Junson
ai601010141

jidtagorn.junson

jidtagorn.junson

น.ส.จิตราภร ภุมมา
Jittraphorn Phumma
ai601010142

jittraphorn.phumma

น.ส.จิราพัชร สิงห์โต
Jirapat Singto
ai621010037

jirapat.singto

jirapat.singto

นายจีรภัทร อนุรักษ์ธรรมดี
Jirapath Anurakthamdee
ai601010144

jirapath.ether

jirapath.anurakthamdee

น.ส.จุฑามาส สารกิจ
Juthamas Sarakit
ai611010058

juthamas.sarakit

juthamas.sarakit

*กรณีที่ค้นหาแล้วไม่พบรายชื่อนิสิต เนื่องจากนิสิตยังไม่ได้ชำระเงินค่ารับรายงานตัวนิสิตใหม่