สมุดรายชื่อ

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
น.ส.กนกวรรณ ท่าพิกุล
Kanokwan Thapikul
ai601010275

kanokwan.faiii

kanokwan.thapikul

น.ส.กนิษนุช เปี่ยมงาม
Kanitnuch Peimngam
ai601010276

kanitnuch.peimngam

kanitnuch.peimngam

น.ส.กวิสรา บุญทองโท
Kawisara Boonthongtho
ai601010237

kawisara.boonthongtho

kawisara.boonthongtho

น.ส.กัญญาณัฐ กลั่นขยัน
Gunyanut Kankhayan
ai621010077

gunyanut.gynn

gunyanut.gynn

นายกิตติศักดิ์ ปิตุรงคพิทักษ์
Kittisak Piturongkapitak
ai601010278

kittisak.jay

kittisak.jay

น.ส.ขวัญชนก สุริยะ
Kwanchanok Suriya
ai631010171

kwanchanok.suriya

kwanchanok.suriya

น.ส.คชาภรณ์ เอกจีน
Kachaporn Akejeen
ai601010238

kachaporn.akejeen

นายคณิน กู้เชิดชูวงศ์
Kanin Kucherdchuvong
ai601010239

kanin.koon

kanin.koon

นายคมน์สรณ์ พรรธณประเทศ
Komsorn Phantranaprathet
ai641010021

นายครรชิต ศรีสวัสดิ์
Khanchit Srisawad
ai611010053

khanchit.botoo

khanchit.srisawad

น.ส.จุฑาทิพย์ มาผิว
Juthathip Mapew
ai641010022

juthathip.mapew

น.ส.ชนกชนม์ ทองเทพ
Chanokchon Thongthep
ai631010127

chanokchon.thongthep

chanokchon.thongthep

น.ส.ฐณิชา อิบรอเฮม
Tanicha Ibrohem
ai641010023

น.ส.ณัชชา พันธุ์ทับทิม
Natcha Phantabtim
ai641010024

น.ส.ณัฐพิชญ์ วิทยธรรมโสภณ
Nattpit Vitayathamsophon
ai641010025

น.ส.ณิชาภัทร นิมขุนทด
Nichapat Nimkuntod
ai621010078

nichapat.nimkuntod

nichapat.nimkuntod

น.ส.ทีน่า เล็กเงาดี
Tina Lekngaodee
ai621010058

tina.lekngaodee

tina.lekngaodee

น.ส.ธัญญรัตน์ นามณี
Thanyarat Namanee
ai641010027

น.ส.ธาวินี ธรรมธนาคร
Thavinee Thamthanakorn
ai581010099

thavinee.eins

thavinee.thamthanakorn

นายนภัสกร มาลารัตน์
Naphatsakorn Malarat
ai641010029

น.ส.นภัสสร แซ่ตั้ง
Napassorn Saetang
ai611010054

napassorn.saetang

napassorn.saetang

น.ส.นัฐมณ สังเกตกิจ
Nattamon Sangketkit
ai641010030

น.ส.นันท์นภัส บริมาตุ
Nunnapat Borimat
ai631010128

nunnapat.borimat

nunnapat.borimat

น.ส.นันทนัช โกสิทธิ์
Nantanat Kosit
ai631010172

nantanat.kosit

nantanat.kosit

นายปฐพี ทองเพชร
Patapee Tongphet
ai641010031

น.ส.ปณิดา มูลคำ
Panida Moolkum
ai601010283

panida.moolkum

panida.moolkum

น.ส.ปทิตตา เจือตี๋
Pathitta Juatee
ai601010284

pathitta.juatee

น.ส.ปนัดดา พาเลิศ
Panadda Palert
ai621010059

panadda.aeyx

panadda.aeyx

น.ส.ปริชญา ศิริพยัคฆ์
Paritchaya Siripayak
ai641010032

น.ส.ปรียาพร คิดสม
Preeyaporn Khidsom
ai621010060

preeyaporn.khidsom

preeyaporn.khidsom

น.ส.ปวริศา ปิ่นใย
Pawarisa Pinyai
ai631010173

pawarisa.pinyai

pawarisa.pinyai

น.ส.ปวีณ์นุช มากฉาย
Paweenud Makchai
ai641010033

น.ส.ปวีณา เอมโอษฐ์
Paweena Emoht
ai601010285

paweena.emoht

นายปัฐนวัฒน์ จูฑะพงศ์ธรรม
Patthanawat Jutapongtham
ai631010174

patthanawat.juu

patthanawat.juu

น.ส.ปัณณพร ตะกรุดคง
Pannaporn Tagrudkong
ai601010286

pannaporn.tagrudkong

pannaporn.tagrudkong

น.ส.พรชนก เลิศคชสีห์
Pornchanok Leadckotchasee
ai641010034

น.ส.พรนรี วิเชียรสินธุ์
Pornnaree Wichieansin
ai601010287

pornnaree.katai

น.ส.พรพกา เนื่องจากฉิม
Pornphaka Niengjakchim
ai631010175

pornphaka.niengjakchim

pornphaka.niengjakchim

น.ส.พัชรชรริน ศรีโสภา
Patchararin Srisopa
ai641010035

น.ส.พิมพิศา ไชยเพชร
Pimpisa Chaipach
ai641010036

น.ส.แพรวา นึกมั่น
Praewa Nuekmun
ai641010037

น.ส.ภัทชริกา เรืองสุขสุด
Pacharika Rueangsuksud
ai601010289

pacharika.rueangsuksud

pacharika.rueangsuksud

น.ส.ภัทรพรรณ บุญชู
Patarapan Bunchoo
ai641010038

น.ส.ภัทรลดา ดอนชัย
Pattaralada Donchai
ai641010039

น.ส.ภิญญดา สิงห์สวัสดิ์
Pinyada Singsawas
ai641010040

น.ส.มินตา คัตตพันธ์
Minta Kattaphan
ai601010248

minta.kattaphan

minta.kattaphan

นายเมธาสิทธิ์ ใบบุตร
Methasit Baibut
ai641010041

นายยศพนธ์ เครือเสนา
Yosapon Kreausena
ai631010093

yosapon.kreausena

yosapon.kreausena

น.ส.รทราย ฉวีวรรณ
Rasai Chaweewan
ai601010249

rasai.pcy

น.ส.รักษ์สุดา เอี่ยมโสภา
Raksuda Eaimsopa
ai641010042

*กรณีที่ค้นหาแล้วไม่พบรายชื่อนิสิต เนื่องจากนิสิตยังไม่ได้ชำระเงินค่ารับรายงานตัวนิสิตใหม่