สมุดรายชื่อ

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
ฝ่ายการแพทย์
อาจารย์กชกานต์ รัตนอรุณ
Lecturer Kotchakarn Rattanaarun
kotchakarn kotchakarn
นางสาวกนกกานต์ เจริญรักษ์
Miss Kanokkarn Charoenruk
tippawanc
นางสาวกนกวรรณ คุณฮวย
Miss Kanokwan Khunhuai
kanokwankh
อาจารย์กนกวรรณ เอี่ยมชาญบรรจง
Lecturer Kanokkwan Iamcharnbanchong
kanokwani
อาจารย์กนิษฐา กิจสมบัติ
Lecturer Kanittha Kitsombut
kanitthaki kanitthaki kanitthaki
อาจารย์กนิษฐา โชคสวัสดิ์
Lecturer Kanittha Choksawad
kanitthac kanitthac kanitthac
นางสาวกมลวรรณ วงศ์คำจันทร์
Miss Kamonwan Wongkamjan
kamonwanw
อาจารย์กรรณกริช สุ่มทอง
Lecturer Kannakrit Sumtong
kannakrit kannakrit
ทันตแพทย์กรวรัย พรหมสถิต
Doctor Of Dental Surgery Kornwarai Promstit
kornwarai
นายกริษณุ แซ่เตียว
Mister Kritsanu Saetiew
kritsanu
อาจารย์กฤตกาล เตลผล
Lecturer Kritakarn Telapol
kritakarn kritakarn kritakarn
อาจารย์กฤษณ์ ศรีธิหล้า
Lecturer Krit Srithilar
krits krits krits
นางกษิรารัตน์ เจริญทรง
Mrs. Kasirarat Chareunsong
kasiraratc
อาจารย์กอบกุล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
Lecturer Kobkool Chakrapannaayudhya
kobkool kobkool
นางสาวกันต์กนิษฐ์ ชุมภู
Miss Kunkanit Chumpoo
kunkanit
อาจารย์กันยา พาณิชย์ศิริ
Lecturer Kunya Phanichsiri
kunyap kunyap
อาจารย์กัลย์สุดา อริยะวัตรกุล
Lecturer Kansuda Ariyawatkul
kansuda kansuda kansuda
นางสาวกาญจน์วรา ธัญญะวัน
Miss Karnwara Thanyawan
karnwara
นางสาวกานติมา อิ่มใจ
Miss Kantima Imchai
kantimai
อาจารย์กิจจาวรรณ เฮงคราวิทย์
Lecturer Kitchawan Hengkravit
kitchawan kitchawan kitchawan
อาจารย์กิตติ วงศ์ต๊ะ
Lecturer Kitti Wongta
kittiw kittiw kittiw
นายกิตติพจน์ คำแสน
Mister Kittipoj Khamsan
kittipoj
นางกิติวรรณ ใจกล้า
Mrs. Kitiwan Jaikra
kittiwan
นายกีรติ เหล่าวณิชย์วิทย์
Mister Keerati Laowanichwith
keeratil
อาจารย์กีรพรรดิ ภิรมย์ไกรภักดิ์
Lecturer Keerapat Bhiromekraibhak
keerapat keerapat keerapat
นางกุหลาบ ถนอมนุช
Mrs. Kularb Tanomnuch
kularbm
นางสาวเกณิสรา กลิ่นกุสุม
Miss Genisara Klinkusum
genisara
นางสาวเกศณี นนทรักษ์
Miss Kedsanee Nontarak
kedsanee
นางสาวเกศปุญยวีศ์ บุญรอดดิษฐ์
Miss Kespunyavee Bunroddith
kespunyavee kespunyavee kespunyavee
อาจารย์เกศริน กิตติวรรณวงศ์
Lecturer Katsarin Kittiwannawong
katsarin katsarin katsarin
นางสาวเกษิมา คชหาญ
Miss Kaesima Kotchahan
kaesima kaesima
นายไกรวิชญ์ ซื่อสัตย์สกุล
Mister Kraiwich Suesatsakul
kraiwich
นางขนิษฐา บากาวี
Mrs. Kanitha Bagawee
kanithay kanithay kanithay
นางสาวขวัญเกล้า ศิริวิเศษ
Miss Kwanklao Sirivises
kwanklao
นางเขมิกา เกื้อพิทักษ์
Mrs. Kemiga Kuepotak
kemiga
นางสาวคุณัญญา สาธุเม
Miss Kunanya Sathumay
kunanya
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรุงจิต ไกรวัฒนพงศ์
Assistant Professor Jarungjit Kraiwattanapong
jarungjit jarungjit jarungjit
อาจารย์จัญจุรี อัศวุตมางกุร
Lecturer Chanchuree Asawutmangkul
chanchuree chanchuree
นางสาวจันทร์ญา แก่นจันทร์
Miss Janya Khanjan
janyakh janyakh
นางจันทร์ทิพย์ ปั่นสุ่น
Mrs. Jantip Phunsun
jantipp jantipp
นางจันทรา ตั้งมีลาภ
Mrs. Chantra Tangmeelarp
chantrat chantrat chantrat
อาจารย์จันทลักษณ์ นุชนาฏนนท์
Lecturer Jantaluck Nuchanattanon
jantaluck
อาจารย์จิตติ จันท์สว่าง
Lecturer Jitti Jansavang
jittij jittij
อาจารย์จิตตินันท์ ยิ่งสถาพรอนันต์
Lecturer Jittinan Yingsathapornanan
jittinan jittinan jittinan
นางสาวจินต์จุฑา ปิ่นทอง
Miss Jinjuta Pinthong
jinjuta
นางสาวจิรนันท์ จิตรีงาม
Miss Jiranant Jitreengarm
jiranant
อาจารย์จิรวัฒน์ เชี่ยวเฉลิมศรี
Lecturer Chirawat Chiewchalermsri
chirawat chirawat chirawat
นางสาวจิราพร สาลารัมย์
Miss Jiraporn Salaram
jirapornsal
อาจารย์จิราพรรณ วัชรประภาพงศ์
Lecturer Jiraphan Watcharaprapapong
jiraphanw jiraphanw jiraphanw
นางสาวจิราภรณ์ กลิ่นกุล
Miss Jiraporn Klinkul
jirapornkl