สมุดรายชื่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล บัวศรีไอดี
GAFE
Account
Microsoft
Account
วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย(หลักสูตรนานาชาติ)
นายกษิดิศ จิตรบำรุง
Kasidit Chitrabamrung
en621010470

kasidit.kiku

kasidit.kukuy

น.ส.กิจชลัยย์ วิจิตรกำธร
Kijchalai Vichitkamthorn
en631010218

kijchalai.sew

kijchalai.sew

นายจตุรภัทร ภัทรมหโกศล
Jaturapat Patramahakosol
en631010219

jaturapat.patramahakosol

jaturapat.jimmo

น.ส.ฐิตารีย์ ศรีสุทธิเกิดพร
Thitaree Srisoothigerdpon
en631010220

thitaree.noni

thitaree.srisoothigerdpon

นายณกร สุภานุรัตน์
Nakorn Supanurat
en621010202

nakorn.supanurat

nakorn.supanurat

นายณัฐภัทร ศรีสกุล
Nattapat Srisakul
en631010221

nattapat.srisakul

nattapat.srisakul

นายณัฐวัชร อุณหเสรี
Nuttawat Unahaseree
en631010515

nuttawat.una

nuttawat.una

นายทีฆทัศน์ ประชานิมิตชีวิน
Teekatas Prachanimitecheewin
en631010222

teekatas.prachanimitecheewin

teekatas.prachanimitecheewin

นายนพณัฐ ไชยรัตน์
Noppanat Chairat
en621010203

noppanat.chairat

noppanat.chairat

นายนรวิชญ์ ดนตรี
Norawit Dontree
en631010223

norawit.dontree

norawit.dontree

นายนรินทร์ อมรชัยประสิทธิ์
Narin Amornchaiprasith
en611010144

narin.acps

narin.acps

นายปณต ศิริพัฒนกุล
Panot Siripattanakul
en621010204

panot.siripattanakul

panot.siripattanakul

น.ส.ปริยากร เลี่ยมเจริญ
Pariyakorn Liamcharoen
en621010205

pariyakorn.kai

pariyakorn.kai

นายปริวัฒน์ สุทธิสถิตพร
Pariwat Suttisatitporn
en631010224

pariwat.suttisatitporn

pariwat.suttisatitporn

น.ส.ปาลิตา แก้วกำพลกุล
Palita Kaewkhampholkul
en631010225

palita.kaewkhampholkul

palita.kaewkhampholkul

น.ส.ปิยกมล โกมลยุทธแพทย์
Piyakamol Komolyudtaphaet
en631010226

piyakamol.komolyudtaphaet

piyakamol.komolyudtaphaet

น.ส.พิธุมน ยะนิล
Pithumon Yanil
en641010153

น.ส.ภัทรกรรณย์ ตั้งสหไมตรี
Patharakan Tangsahamaitri
en611010476

patharakan.tang

นายภูเบศ อรุณวัฒนามงคล
Phubes Arunwatanamongkol
en621010206

phubes.arun

phubes.arun

น.ส.ภูสิตา ศุขตระกูล
Phusita Suktrakul
en631010227

phusita.suktrakul

phusita.suktrakul

น.ส.วริศรา พงษ์สุรพันธ์
Varissara Phongsuraphunt
en611010289

varisara.benz

varissara.benz

นายศิรวุฒิ ทับโชติ
Sirawuth Tubchote
en621010296

sirawuth.tubchote

sirawuth.tubchote

นายศุภกรณ์ ชุติมาอนันต์กุล
Supakorn Chutimaanunkul
en621010207

supakorn.chuti

นายศุภเดช เจริญงาม
Supadej Charoenngam
en631010228

supadej.get

supadej.get

น.ส.สินีนาถ จินดาพล
Sineenart Jindapol
en621010208

sineenart.jindapol

sineenart.jindapol

นายอภิพร กลีบบัว
Apiporn Klibbua
en611010146

น.ส.อภิสมัย แสงศรี
Apisamai Sangsri
en641010154

น.ส.อรนันท์ เทียมสุวรรณ
Oranan Thiamsuwan
en631010229

oranan.thiamsuwan

oranan.thiamsuwan

น.ส.อัชฌา สุขนิรันดร์วงษ์
Ajja Suknirunvong
en631010230

ajja.dkwwk

ajja.dkwwk

น.ส.อัญญ์ อัครบวร
Anya Akaraborworn
en641010155

น.ส.อิษฎา ด้วงสโมสร
Issada Duangsamosorn
en641010156

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
น.ส.กชกร มิ่งมา
Kotchakorn Mingma
en611010159

kotchakorn.mingma

kotchakorn.mingma

นายกนก คำปุ๊
Kanok Kampu
en621010254

kanok.net

kanok.kampu

น.ส.กมลสกาว วรเดช
Kamonsakao Voradech
en601010487

kamonsakao.voradech

kamonsakao.voradech

นายกรภัทร จารุภัทรภักดี
Kornraphat Jaruphatpukdee
en601010488

kornraphat.jaruphatpukdee

kornraphat.jaruphatpukdee

นายกรวิชญ์ ผ่องสกุล
Korawich Pongsakul
en631010134

korawich.pongsakul

korawich.pongsakul

นายกริชเพชร สนธิระ
Kritpet Sontira
en601010165

kritpet.sontira

kritpet.sontira

นายกฤตเมธ ประกอบพรเจริญ
Krittamet Prakobpornjaroen
en601010489

krittamet.thing

krittamet.prakobpornjaroen

น.ส.กฤติญาภรณ์ วระชินา
Kittiyaporn Worachina
en631010135

kittiyaporn.worachina

kittiyaporn.worachina

นายกฤษณ กฐินสัมมิตร์
Kitsana Kathinsummit
en621010376

kitsana.guy

kitsana.guy

นายกฤษณะ เม่นฉาย
Kitsana Menchay
en631010136

kitsana.menchay

kitsana.menchay

น.ส.กฤษณา ยาวิชัย
Kritsana Yawichai
en601010490

krisana.yawichai

krisana.yawichai

นายกาญจน์ ศิวะเกื้อ
Karn Sivakua
en611010432

karn.sivakua

karn.sivakua

นายกานต์ จินดาสถาพร
Karn Jindasataporn
en621010217

karn.swu

karn.jindasataporn

น.ส.กิ่งพัชฌา บุตรศาสตร์
Kingpatcha Butsart
en601010491

kingpatcha.butsart

kingpatcha.butsart

นายกิจณัฐ นิธินันทน์
Kitchanunt Nithinan
en621010377

kitchanunt.llj

kitchanunt.llj

นายกิตติภูมิ กมลคร
Kittiphum Kamolkorn
en611010131

kittiphum.kamolkorn

kittiphum.kamolkorn

นายกีรติ คงศรีเจริญ
Keerathi Kongsricharoen
en621010146

keerathi.kong

keerathi.kongsricharoen

นายเกรียงไกร แก่นนาคำ
Kriangkrai Kaennakam
en631010138

kriangkrai.kaennakam

kriangkrai.tee

นายไกรวิทย์ รูปโฉม
Kraiwit Roopchom
en601010492

kraiwit.roopchom

kraiwit.roopchom

*กรณีที่ค้นหาแล้วไม่พบรายชื่อนิสิต เนื่องจากนิสิตยังไม่ได้ชำระเงินค่ารับรายงานตัวนิสิตใหม่